Geographica Slovenica

Geographica Slovenica
ISSN
0351-1731

Revija Geographica Slovenica (ISSN 0351-1731) je začela izhajati leta 1971. Pod tem imenom je izšlo 35 letnikov. Leta 2002 se je priključila k reviji Geografski zbornik/Acta geographica (ISSN 0373-4498), ki je začela izhajati leta 1952. Od leta 2003 je ime združene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik.

 

    Geographica Slovenica letnik 35, leto 2002
Metka Špes, Dejan Cigale, Barbara Lampič, Karel Natek, Dušan Plut, Aleš Smrekar: Študija ranljivosti okolja (metodologija in aplikacija)
   

Geographica Slovenica letnik 34, leto 2001
Anton Gosar: Politična geografija v 21. stoletju.Razumeti prostorsko stvarnost - (u)videti prihodnost. Predgovor.
Gerard Toal: Geopolitika@tisočletje. Idejna paranoja in tehnološki napredek v protislovju sodobnega sveta
Peter J. Taylor: Velemesta in ozemlja držav v pogojih sodobne globalizacije - pogled v prihodnost
A.J. Christopher: Moč in nemoč držav v 20. stoletju
Stanley D. Brunn: WCC - Svetovni svet cerkva v svojstvu globalnega dejavnika: ekumenski prostor in geografski prostor
Detlef Herold: Izzivi varnostne politike v sodobni Evropi
Eva Fabrizio: Geopolitični pomen Vzhodne Evrope za Evropsko zvezo (EU) in Italijo
Leszek Baraniecki: Politika in turizem: sentimentalni turizem v vzhodni Evropi
Zoltan Hajdu: Geopolitične študije Balkana na Madžarskem
Marek Koter: "Kresy" kot poseben tip obmejnega območja - poreklo pojma in njegove politilnogeografske razsežnosti
Michal Hermanowski, Gerard Kosmala: Sodobni regionalizem na Poljskem
Ilies Alexandru, Mahara Gheorghe: Ohranjanje narodne identitete v obmejni regiji severozahodne Romunije
Mahara Gheorghe, Ilies Axandru: Regionalna geopolitika in razvoj mednarodnega turizma v Romuniji
Daniela Lombardi: Ciper. Razdeljeni otok
Maurizio Scaini: Vprašanja Jeruzalema v mednarodni politiki
Igor Jelen: Postsovjetska Osrednja Azija danes. Med tradicionalnostjo in globalnostjo.
Luca Zarrilli: Nerešeno vprašanje Gornjega Karabaha. Etnični in geopolitični problemi. 
Marko Krevs: Etnična pestrost in življenjski standard v Sloveniji
Lucija Čok: Vloga jezika manjšine v slovenskem izobraževanju. Primer Slovenske Istre.
Vesna Gomezel Mikolič: Zavedanje medetničnosti kot pomemben dejavnik prekomejnih povezav in intergracijskih procesov 

    Geographica Slovenica letnik 33, leto 2000
Jernej Zupančič: Predgovor
Metka Špes: Geografske značilnosti pokrajinsko ranjivih območij v Sloveniji
Irena Rejec Brancelj, Aleš A. Smrekar: Gorska ranljiva območja - primer Trigavskega narodnega parka
Dejan Cigale: Okoljske obremenitve in stanje okolja na obalnem območju - primer Koprskega primorja
Aleš A. Smrekar: Cerkniško polje kot primer poseljenega kraškega ranljivega območja
Barbara Lampič: Izbrani razvojni in okoljevarstveni problemi slovenskega podeželja z vidika sonaravnega razvoja
Irena Rejec Brancelj: Podeželska okoljsko občutljiva območja
Dušan Plut: Večja mesta Slovenije kot okoljsko problemska območja
Ivo Piry: Prenova regionalne politike v Sloveniji
Marjan Ravbar: Regionalni razvoj slovenskih pokrajin
Damjan Kavaš, Igor Strmšnik, Janja Pečar: Reforma slovenske regionalne politike. Oblikovanje slovenske regionalne strukturne politike.
Andrej Gulič, Sergeja Praper: Koncept regionalnega prostorskega razvoja
Marjan Ravbar: Vloga prostorskega planiranja v gospodarskem in regionalnem razvoju
 
    Geographica Slovenica letnik 32, leto 1999
Jernej Zupančič: Slovenci v Avstriji. 
 
   

Geographica Slovenica letnik 31, leto 1999
Jernej Zupančič: Predgovor
Marjan Ravbar: Splošne značilnosti obmejnih območij v Sloveniji
Mirjam Požeš: Slovenska Istra
Jernej Zupančič: Bela krajina
Marjan Ravbar: Posavje
Metka Špes: Spodnje Podravje
Mirjan Požeš, Marjan Ravbar, Metka Špes, Jernej Zupančič: Obmejna obmolja ob slovensko-hrvaški meji
Oldrich Mikulik: Regionalna blaginja, okolje in obet marginalnih regij
Antonin Vaishar: Marginalne regije na Češkem: Preobrazba socialnega in ekonomskega sistema in njene posledice
Jana Zapletalova, Alžbeta Strachova: Marginalne regije in državna meja
Andrea Petrova: Spremembe v rabi tal v Belih Karpatih.
Povzetki: Reginalni razvoj marginalnih območij v Češki republiki
Vladimir Ira, Mikulaš Huba: Spremembe ruralnega prostora na Slovaškem iz trajnostne perspektive
Peter Podolak: Demografski pogledi na spremembe v ruralnih območjih
Anton Bezak: Razvoj urbanega in podeželskega prebivalstva na Slovaškem med 1970 ni 1995
František Podhorsky: Religioznost in religiozna sestava podeželskega prebivalstva na Slovaškem na primeru izbranih območij
Mikulaš Huba, Vladimir Ira: Predpogoji za trajnostni razvoj Tater
Juraj Podoba: "...Vedno so znali potrkati na prava vrata..." Kontinuiteta, modernizacija in preobrazba v sub-Tatrini skupnosti
Milan Lehotsky, Jan Hanušin: Ocena sprememb v podeželski pokrajini iz vidika trajnosti, ki temelji na primerjavi med njeno strukturo v dveh obdobjih - primer porečja Jablonka
Peter Spišiak: Razvoj podeželskega območja na Slovaškem
Peter Mariot: Trije nivoji teritorialne diferenciacije politične volje na območju Slovaške republike
Povzetki: Spremembe na slovaškem podeželju

    Geographica Slovenica letnik 30, leto 1998
Metka Špes: Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine

 

    Geographica Slovenica letnik 29, leto 1998
Matjaž Jeršič: Bližnja rekreacija prebivalcev Slovenije

 

    Geographica Slovenica letnik 28, leto 1996
Avguštin Lah: Pogled v prostor in čas. Slovenija na pragu informacijske družbe

 

    Geographica Slovenica letnik 27, leto 1995
Vladimir Drozg: Morfologija vaških naselij v Sloveniji
   

Geographica Slovenica letnik 26, leto 1994
Igor Šebenik: Pokrajinske značilnosti manjših neurejenih odlagališč odpadkov v Sloveniji
Irena Rejec Brancelj: Agrarnogeografska problematika Koprskega Primorja z vidika varstva okolja

    Geographica Slovenica letnik 25, leto 1993
Stanko Pelc: Občina Domžale. Primer spreminjanja obmestne pokrajine v okolici Ljubljane
    Geographica Slovenica letnik 24, leto 1992
Anton Gosar: Predgovor
Anton Gosar: Pozdravni nagovor ministra za zunanje zadeve in podpredsednika vlade Republike Slovenije. Uvod.
Vladimir Klemenčič: Narodne manjšine kot element demografske in prostorske stvarnosti v alpsko-jadransko-panonskem prostoru
  Anton Gosar: Narodnosti Slovenije - spreminjanje etnične podobe v srednji Evropi 
Mirko Pak: Geografska problematika narodnostne sestave prebivalstva Ljubljane
Jernej Zupančič: Socialnogeografska transformacija in narodna identiteta - primer slovenske manjšine na Koroškem (Avstrija)
Milan Bufon: Kulturne in socialne dimenzije obmejnih območij: primer italijansko-slovenske prekomejne regije na Goriškem
Joseph Velikonja: Geografija, narodnosti in sporazumevanje
Felicita Medved: Švedski multikulturalizem: primer slovenskih imigrantskih organizacij
Daniel Noin: Geografija prebivalstva in vprašanje narodnostne identitete
Wilbur Zelinsky: Kako tolmačimo besedo "etničnost"? Poizkus definirati in opredeliti pojem v geografiji
Marek Koter: Geografska razvrstitev narodnostnih skupin prebivalstva
Olga Gleser, Pavel Polian: Deportacije na ozemlju nekdanje Sovjetske zveze
Ilmars Mežš: Geografija narodnosti v Latviji
Krystian Heffner, Wieslaw Drobek: Etnične posebnosti Zgornje Šlezije obravnavane iz vidika poljskih in evropskih razmer
Antonin Vaishar: Narodnostni, verski in socialni problemi obmejnih območij na Češkem 
Peter Jordan: Ali gre za naključno etnično homogena in funkcionalna območja na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini
Elli Karjalainen: Švedsko govoreče prebivalstvo kot etnična skupnost na Finskem
Hansjörg Brey, Günter Heinritz: Demografska statistika na Cipru - v megleni kopreni statističnih podatkov
Lydia Mihelič-Pulsipher: Česa se turisti na Karibih sramujejo - napačno razumljena in pojmovana kulturna pokrajina paradiža
Huw Jones: Narodnostna pripadnost in imigracijska politika v sodobni Avstraliji
Hermanus S. Geyer: Urbanizacija na afriški način - različnosti v urbanem razvoju metropolitanskih območij južne Afrike
Ulrich Jürgens: Narodnostno mešana poselitvena območja v južnoafriških mestih
Mei-Ling Hsu: Porast števila in pripadnikov narodnostnih manjšin na Kitajskem
Govori ob otvoritvi simpozija "Geografija in narodnosti"
Pozdravi ob priliki strokovne ekskurzije
Aurora Garcia: Nekaj komentarjih na tema etničnosti in geografije prebivalstva iz španskega vidika
 
   

Geographica Slovenica letnik 23, leto 1991
Rado Genorio: Trideset let dela inštituta za geografijo Univerze - prispevek k razvoju slovenske geografije
Rado Genorio: Petinšestdesetlenica Vladimirja Klemenčiča
Karel Ruppert: Socialnogeografski pogledi na prostorski razvoj - nemško/slovensko sodelovanje
Vladimir Klemenčič: Slovenija in Slovenci danes ter jutri v luči socialne geografije
Franz Schaffer: ULM - Mesto znanosti, poiskus strukturiranega prevrednotenja regije Donau-Iller
Klaus Wolf: Aplikacija teorije socialne geografije in prostorski razvoj
Matjaž Jeršič: Bližnja rekreacija slovenskega prebivalstva
Marjan Ravbar: Socialnogeografski dejavniki suburbanizacije  Sloveniji
Andrej Černe, Stanko Pelc. Urbani sistem in prometno omrežje v Sloveniji
Mirko Pak: Elementi socialnogeografskega razvoja na Dravskem polju
Oldrich Mikulik, Antonin Vaishar: Geografsko proučevanje okoljevarstvenih problemov v ČSFR
Monika Hugger, Jörg Maier, Hubert Philipp: Prostorske zahteve industrije in interesi varstva narave - problem reševanja konfliktov s pomočjo metod aplikativne geografije
Peter Jordan: Regije srednjega Podonavja v luči evropske integracije
Peter Repolusk: Geografska analiza volitev leta 1990
Ivo Piry: Možnosti preoblikovanja politike regionalnega razvoja na primeru Slovenije
Dušan Fatur: Razvoj prometnega sistema Slovenije
Uroš Horvat: Nekatere značilnosti demografsko ogroženih naselij v severovzhodni Sloveniji
Milan Natek: Prebivalstvo hribovskih kmetij na Pohorju
Damjana Počkaj Horvat: Socialno-geografska analiza naselij Trdkova in Martinje na Goričkem
Marijan Klemenčič: Geografski vidiki preobrazbe tržiške industrije
Stanko Pelc: Analiza nekaterih najnovejših podatkov o dnevni migraciji v občini Domžale
Milan Bufon: Geografija obmejnosti: da ali ne?
Borut Belec: Nekaj značilnosti zemljiškoposestne in zaposlitvene povezanosti med republikama Slovenije i nHrvatsko v obmejnih območjih severovzhodne Slovenije.
Peter Repolusk, Jernej Zupančič: Narodne manjšine med konfliktom in sodelovanjem
Antonin Vaishar: Etnična struktura v Češki republiki po popisu prebivalstva leta 1991
Karoly Kocsis: Spremembe etnične strukture prebivalstva v Karpatsko-Balkanski regije
Rado Genorio: Socialnogeografske značilnosti razvoja poselitve Slovencev v Buenos Airesu
Metka Špes: Degradacija okolja v Sloveniji v luči javnomnenjskih raziskav
Vladimir Ira, Daniel Kollar: Pomen okolja v odnosu "človek-okolje"
Oldrich Mikulik: Socialno-ekonomski aspekti geografskega proučevanja življenjskega okolja
Lothar Zettler: Varstvo narave  in njegova vloga v kulturni pokrajini - raziskovalno področje uporabne socialne geografije
Andrej Kranjc: Degradacija kraškega podzemlja
Fedor Černe: Prispevek k učinkovitejšemu upravljanju z okoljem

    Geographica Slovenica letnik 22, številka 2, leto 1990
Branko Pavlin: Sodobne spremembe kmetijske rabe tal v izbranih obmejnih pokrajinskih enotah Primorske Slovenije

 

    Geographica Slovenica letnik 22, številka 1, leto 1990
Mirjam Požeš: Razvoj podeželskih naselij v občini Koper

 

    Geographica Slovenica letnik 21, leto 1990
Rado Genorio: Predgovor
Andrzej Samuel Kostrowicki: Družbene značilnosti ekološke politike
Andrzej Samuel Kostrowicki: Naravno okolje na Poljskem ter njegova prihodnost
Joanna Plit: Transformacije na primeru izbranih elementov geografskega okolja - zgodovinska analiza
Jerzy Solon: Pokrajinski vidiki proučevanja suburbanih območij
Joanna Plit, Eva Roo-Zielinska: Fitoindikacijske metode na kartah
Joanna Plit, Jerzy Solon: Vrednotenje naravnega okolja na osnovi vegetacije (izbrani primeri iz suburbanega območja Varšave
Joanna Plit, Jerzy Solon: Izbor razvojnih problemov suburbanega območja Varšave
R. Kulikowski, B. Galczynska, W.B. Morgan: Tipologija kmetijstva na primestnem območju Varšave
Andzej Kowalczyk: Razmestitev počitniških naselij v suburbanem območju Varšave
Andrzej T. Jankowski: Metode za ocenjevanje človekovega vpliva na spremembe rečnega odtoka, preizkušene na primerih iz Gornješlezijskega premovnega bazena
Marjan Ravbar :Populacijska razmerja med mestom in okolico v Soveniji
Stanko Pelc: Dnevno potovanje na delo in dostopnost do delovnih mest v naseljih občine Domžale
Drago Kladnik: Ugotavljanje stopnje vplivov naravnih in družbenih dejavnikov na intenzivnost izrabe tal
Tatjana Ogrinc: Uporaba računalniške tehnike pri proučevanju podeželja
Jernej Zupančič, Peter Repolusk: Razvojni problemi Suhe krajine
Branko Pavlin: Sodobne spremembe v kmetijski rabi tal kot indikator razlik v regionalnem razvoju Primorske Slovenije
Marjeta Natek: Geografski učinki melioracij in komasacij
Vlado Drozg: Prihodnost za našo preteklost - o urejanju podeželskih naselij
Mirjam Požeš: Zgradba podeželskih naselij in njeno spreminjanje (primer vasi Gračišče)
Drago Kladnik: Razvojni vidiki občine Ptuj s posebnim ozirom na skladnejšem razvoju manj razvitih območij in Slovenskih goric
Metka Špes: Onesnaževanje okolja v ptujski občini
   

Geographica Slovenica letnik 20, leto 1989
Metka Špes, Oldrich Mikulik: Predgovor
(v angleščini in slovaščini) Metka Špes, Oldrich Mikulik: Uvod
Oldrich Mikulik, Antonin Buček, Metka Špes: Geografska proučevanja življenskega okolja (teoretično-metodološki pristop)
Evžen Quitt, Mitja Bricelj, Branko Pavlin, Irena Rejec-Brancelj, Peter Repolusk, Metka Špes: Naravnogeografske značilnosti Frenštatskega in zgornje Gorenjske
Antonin Vaishar, Mitja Bricelj, Stanko Pelc, Ivo Piry, Marjan Ravbar, Irena Rejec-Brancelj, Metka Špes: Socialnogeografsko okolje Frenštatskega in zgornje Gorenjske
Vladimir Vlček, Jana Zapletalova, Mitja Bricelj, Stanko Pelc, Metka Špes: Vplivi gospodarskih dejavnosti na življenjsko okolje Frenštatskega in zgornje Gorenjske
Antonin Buček, Jan Lacina, Mitja Bricelj, Branko PAvlin, Marjan Ravbar, Metka Špes: Stanje življenjskega okolja na Frenštatskem in zgornjem Gorenjskem
Oldrich Mikulik: Celovita prognoza sprememb življenjskega okolja Frenštatskega
(v angleščini in slovaščini) Povzetki: Oldrich Mikulik, Antonin Buček, Metka Špes: Geografska proučevanja življenjskega okolja (teoretično-metodološki pristop)
Jaroslav Ungerman: Ocena vpliva gradnje in odprtja novih rudnikov na kmetijsko izrabo Frenštatskega
Irena Rejec Brancelj: Kmetijstvo na zgornjem Gorenjskem in okolje
Evžen Quitt: Onesnaževanje in onesnaženost ozračja v ČSR
Dušan Plut: Nekateri regionalno-ekološki vidiki energetike v Sloveniji (s poudarkom na problematiki onesnaženega zraka)
Ladislav Planka: Nekateri problemi uporabe radijsko vodenih letalskih modelov pri aerosnemanjih v velikem merilu
Branko Pavlin: Daljinsko zajeti podatki o zemeljskem površju in njihova uporaba v Sloveniji

   

Geographica Slovenica letnik 19, leto 1988
Rado Genorio: Predgovor
Dušan Fatur: Prostorski razvoj med potrebami, željami in ovirami
Jože Dekleva: Družbeni značaj ekološke krize. Elementi strategije humanizacije okolja.
Tatjana Runova: Prostorska razporeditev koriščenja naravnih virov. Geografski aspekti proučevanja
T.G. Nefodova, I.A. Trejviš: Pospeševanje izkoriščanja naravnih bogastev
J. Riha: Strategija razvoja vodnih in energetskih virov
Darko Radinja: Širša degradacijska problematika Blejskega jezera (z vidika njegove pokrajinske strukture)
Irena Rejec: Vpliv pojezerja na onesnaženost Blejskega jezera
Mitja Bricelj: Gospodarska raba Save Dolinke in Bohinjke ter varstvo okolja
Andrej Gulič: Reka in življenje v mestu. Vplivi in posledice izgradnje hidroenergetskih objektov na Savi v Ljubljani
Lojze Peterle: O Vidnem in nevidnem v pokrajini
Andrej Pogačnik: Stalne slikovne vrednote urbanega in krajinskega okolja
Branka Berce - Bratko: Vpliv kulture na oblikovanje in preobrazbo človekovega življenjskega okolja
Ivo Piry, Peter Repolusk: Nekatere značilnosti urbanizacije v alpskem svetu Slovenije
J. Zapletalova: Analiza in prognoza razvoja rekreacije na Frenštatskem območju
Mira Sajko: Prostorske variante postavitve novega termoenergetskega objekta v občini Velenje z upoštevanjem vidika varstva okolja
L. Oliveriusova: Uporaba bioindikatorjev za opredeljevanje zdravega bivalnega okolja
Tatjana Ferjan: Vrednotenje okolja - potreba sedanjega časa

   

Geographica Slovenica letnik 18, leto 1987
Rado Genorio: Predgovor
Metka Špes: Onesnaževanje in onesnaženost okolja v različnih pokrajinskih enotah Slovenije
(v angleščini) Povzetek: Metka Špes: Onesnaževanje in onesnaženost okolja v različnih pokrajinskih enotah Slovenije
Janez Marušič: Varstvo okolja z načrtovanjem v prostoru
Helmut Herrmann: Razvojni problemi izrabe tal in prirode v mestnih regijah NDR in ostalih evropskih socialističnih držav
Matjaž Jeršič: Učinki počitniških stanovanj na okolje
Dušan Plut: Industrija in degradacija okolja v Sloveniji
Pavle Tomić: Onesnaževanje okolja na Vojvodinskem podeželju
Jovan Plavša: Nekateri ukrepi revitalizacije okolja na Vojvodinskem podeželju
Georgi Pavlovski. Onesnaževanje zraka, vode in prsti v Makedoniji in ukrepi za njihovo zmanjšanje
A. Buček, O. Mikulik: Geografsko proučevanje življenjskega okolja v ČSSR - metodologija in rezultati
Janos Rakonczai, Imre Simon, Lajos Köteles: Dosežki v regionalnem gospodarjenju z okoljem na jugovzhodnem Madžarskem
Ludvik Vladimir: Aktualni problemi in možnosti za izboljšanje življenjskega okolja v obmejnih območjih socialističnih držav (metodološki pristop)
Marjan Debelak: Regionalni objekti v Radovljiško-Blejskem prostoru (Presoja in alternative)
Ivan Gams: Kraške agromelioracije. Nastajanje, oblike in pomen za sedanjo rabo tal
Anton Gosar: Učinki počitniških bivališč na preobrazbo slovenske kulturne pokrajine
Vera Kokole: Vpliv razvite telekomunikacijske infrastrukture na poselitev.
Majda Dekleva: Nekateri možni vplivi informacijske tehnologije na življenjsko okolje
Boris Kolev: Negativni vplivi avtomobilskega prometa na mestno okolje
Svetislav Milenković: Majhna podjetja v turizmu in njihove posledice na ekonomsko vrednotenje pokrajine
V. Gregorović, I. Jazbec, R. Čretnik: Dinamika vsebnosti svinca in kadmija v senu in organizmu goved na območju Mežiške doline
Fodor Istvan, Bunyevacz Jozsef: Varstvo okolja v regionalnem planiranju
Stevan Stanković: Človek in aktivna zaščita življenjskega okolja
Milan Spasojević: Ekonomsko-geografski aspekti racionalnega koriščenja naravnih dobrin.
Radoslav Radosavljević, Miloš Vučelić: Zaščita in razvoj človeškega okolja in prostora
Svetislav Milenković: Sodobne metodologije pri ekonomsko-geografskem raziskovanju okolja
Tomas Bauko: Problematika naselitve in izrabe tal v robnih kmetijskih predelih
Borut Belec: Ekološka problematika meliorirane in komarirane pokrajine na primeru Ščavniške doline
O. Mikulik: Geografska ocena življenjskega okolja v okolici mesta Frenštat pod Radgoštoni in prognoza sprememb pod vplivom odpiranja in eksploitacije novih rudnikov
J. Polach: Strukturna bilanca škod "potrošnikov" v izbranih območjih
Marjan Ravbar: Urbana ekologija Novega mesta
M. Havrlant: Socialni aspekti problemov življenjskega okolja v težki industriji ČSSR na primeru vitkovskih kovinsko-strojnih tovarn "K. Gotvalda" v Ostravi
Drago Perko: Preobrazba pokrajine pod vplivom človekovih dejavnosti v Pokrkju
L. Teichman: Tendence razvoja negativnih vplivov kemične industrije na življenjsko okolje na območju vzhodne Češke
Petko Boškovič: Degradacija okolja v Polimlju in ukrepi aktivne zaščite
G. Slavčev Kamenov, V. Stojanov Vasilev: Vpliv človeka na življenjsko okolje v plevenski regiji
(v srbohrvaščini) Djordjije Ostojić: Degradacija površja v Pleveljski kotlini zaradi delovanja industrijsko-energetskega obrata
L. Buzek: Vpliv posegov v gozdovih na pospeševanje erozije gozdnih tal
Živan Bogdanović, Rade Davidović: Odnos med podnebjem in zračno sedimentacijo v Novem Sadu
M. Litynski: Urbanizacija primestnih območij Varšave in njen vpliv na naravno okolje
Georgi Pavlovski, Ljube Milenkovski: Onesnaževanje okolja v Skopju in ukrepi zaščite
Asslan Selmani: Stopnja onesnaženosti zraka v industrijskih centrih socialistične republike Makedonije 
Darka Domitrovič-Uranjek: Onesnaženost okolja na območju celjske regije
Safet Nurković: Prostorsko-planerski pogledi na fenomen negativne strukture v mestnem naselju Rožaj in Ivangrad

    Geographica Slovenica letnik 17, leto 1986
Rado Genorio: Slovenci v Kanadi
  Geographica Slovenica letnik 16, leto 1985
Ferenc Hajos: Pravni vidiki reševanja narodnostne problematike v SR Sloveniji
Vladimir Klemenčič: Položaj italijanske in madžarske narodnosti in narodnostno mešana območja v Slovenski Istri in Prekmurju v luči socialne geografije
Rado Genorio, Drago Kladnik, Ludvik Olas, Peter Repolusk: Narodnostno mešano območje v Prekmurju
Ivo Piry, Peter Repolusk: Narodnostno mešano območje v Slovenski Istri
Bibliografija del sodelavcev Inštituta za geografijo Univerze E. Kardelja o problematiki narodnostno mešanih območij v Sloveniji
   

Geographica Slovenica letnik 15, leto 1984
Predgovor
Egon Casagrande, Milan Čopič, Slavko Ivanušič, Bojan Lorger, Božidar Toni, Marjan Uršič, Miloš Vengust, Teodor Žuža: Razvoj energetike v SRS in njegov vpliv na okolje
Dušan Fatur: Energetski objekti in odločitev o lokaciji
Andrej Pogačnik: Oblikovno-krajinska presoja energetskih objektov velikih dimenzij
Matjaž Puc: Energetski objekti in naravna dediščina v SR Sloveniji
Matjaž Jeršič: Varovanje naravnih značilnosti voda v dolgoročnem razvoju Slovenije
Djordjije M.Ostojić: Negativne posledice načrtovane hidroelektrarne Bijeli Brijeg na naravne vrednote kanjona Tare
Marjan Debelak: Energetski objekti na naših vodah
Dragutin Feletar, Adolf Malić: Prostorske posledice  izgradnje hidroelektrarne v hrvaškem Podravju
Metka Špes: Nekateri geografski vidiki proučevanja predvidenih akumulacij na primeru Trebuše, Cerknice in Planine
Dušan Plut, Marcel Kompare: Pokrajinsko in ekonomsko-tehnični vidiki izbora lokacije in gradnje majhnih hidroelektrarn
Marjana Lukšič: Možnosti energetske izrabe obstoječih zajezitev na Dolenjski Krki
Stevan M. Stanković: Turizem kot posledica umetnih jezer v Srbiji
Pavle Tomić, Nedeljko Kovačev: Zmanjšanje površine obdelovalnega zemljišča v SAP Vojvodina kot posledica izgrajenih in predvidenih energetskih objektov
Aslan Puška, Ruždi Plana: Prostorski problemi rudarjenja premoga v Kosovu
Safot Nurković: Lokacija rudarjenja premoga v Ivangradu in njene posledice na migracije prebivalstva
Andrej Černe, Mira Sajko: Nekatere svojstvene posledice rudarsko-energetskega kombinata Titovo Velenje
Djordjije M. Ostojić: Degradacija okolja zaradi industrijsko-energetskih kompleksov
Georgi Pavlovski: Prostorska razporeditev industrije in njene okoljske posledice na območju Tikveša
Matjaž Jež: Vpliv rečnih hidrocentral na ekološke in krajinsko-estetske karakteristike prostora
Marko Breznik: Prihodek in renta od izkoriščanja naravnega bogastva
Franka Odak: Plomin II. Med potrebami, željami in možnostmi.
Marko Breznik: Diskusijska pripomba

    Geographica Slovenica letnik 14, leto 1983
Rado Genorio: Predgovor
Marijan Klemenčič, Jurij Senegačnik: Nekatere značilnosti regionalnega razvoja alpskega sveta v Sloveniji
Borut Belec, Drago Kladnik: Nekatere geografske značilnosti severovzhodne Slovenije z vidika razvoja ruralne pokrajine
Dušan Plut, Ivo Piry: Usmerjanje regionalnega razvoja Bele krajine glede na geografske značilnosti
 
   

Geographica Slovenica letnik 13, leto 1982
Predgovor
Vladimir Klemenčič: Dvajset let dela inštituta za geografijo univerze v luči prispevka k razvoju slovenske geografije
Ivo Piry: Raziskovalno delo inštituta v prihodnje
Matjaž Jeršič: Geografsko proučevanje in prostorsko planiranje
Metka Špes , Dušan Plut: Socialnogeografsko proučevanje degradiranih območij v nekaterih slovenskih mestih
Mitko Panov: Znanstveno in strokovno sodelovanje med geografi Socialistične republike Slovenije in Socialistične repulike Makedonije
Ivan Crkvenčić, Adolf  Malić: Nekateri raziskovalni pristopi v socialni geografiji
Mladen Frigdanović: O metodi geografskega proučevanja prebivalstva
Aslan Puška: Zakon in red pri razvoju nekaterih geografskih pojavov v SAP Kosovo
Karl Ruppert: Socialnogeografski prostorski sistem - koncepcija in aplikacija
Jörg Maier, Jürgen Weber: Socialna geografija in politika prostorskega urejanja
Borut Belec, Ludvik Olas: Tipologija ruralne prostorske strukture ruralne prostorske strukture Prekmurja na primeru naselij Berkovci, Panovci in Nemčavci
Drago Kladnik: Metodološka zasnova agrarnogeografskega proučevanja podeželja na primeru občine Ptuj
Mirko Pak: Problematika geografskega proučevanja oskrbe
Anton Gosar: Nekatere socialno geografske metode proučevanja turizma in rekreacije
Ludvik Olas: Metodologija in problemi načrtovanja šolske mreže v Prekmurju
Marjan Ravbar: Vprašanja razvoja podeželskih naselij v občini Novo mesto
Ivo Piry: Aktualna vprašanja socialnogeografskega proučevanja obmejnih območij na primeru SR Slovenije

   

Geographica Slovenica letnik 12, leto 1981
Igor Vrišer: Razmestitev industrije v Jugoslaviji
Borut Belec: Prostorska preobrazba slovenske pokrajine pod vplivom posebnih kultur
Marijan Klemenčič: Nekatere značilnosti regionalne strukture na Tržaškem
Mirko Pak: Geografska problematika demogeografskega razvoja, industrije in oskrbnega omrežja v obmejnem območju zahodne Slovenije
Dušan Plut: Pokrajinska ekologija Bele krajine  
 Metka Špes: Problemi življenjskega okolja v Celju
Rado Genorio: Geografsko proučevanje mednarodnih migracij

    Geographica Slovenica letnik 11, leto 1980
Mirko Pak: Predgovor
Vladimir Klemenčič: Problemi polkmečke strukture v obmestjih Slovenije
Mitko Panov: Demografska analiza prebivalstva v sosednjih območjih SR Makedonije
Lech Zawadzki: Suburbana cona - izbrani problemi prostorskega razvoja (študija primera suburbane cone Varšave)
Vasil Gramatnikovski: Preobrazba agrarnega območja v suburbano območje Skopja
Aleksandar Stojmilov: Rekreacija in njena preobrazba suburbanega območja Skopja
Vladimir Točkovski: Migracije v suburbani regiji Bitole
Vasil Daskalovski: Značilnosti in perspektive razvoja primestne cone malih mest v SR Makedoniji
Gigo Mileski: Zimski turizem v suburbani coni Ohrida in Struge
Jan Rajman: Demografski procesi v suburbani coni v južni Poljski
Jan Falkowski: Izbrani problemi suburbanega kmetijstva v centralnem delu regije Spodnja Vistula
Halina Szulc: Spremembe v ruralnih naseljib v suburbani coni Wroclawa od zgodnjega 19. stoletja
Aslan Puška: Lokacija industrije v coni Prištine in njen vpliv v prostori
Marijan Klemenčič: Urbanizacija neposrednega zaledja Trsta
Mirko Pak: Funkcija oskrbe kot dejavnik razvoja območij ob odprti meji
Marjan Žagar: Slovenska mesta in promet v njihovih obmestjih
Jakob Medved: Razvoj gojitve nežitnih poljščin v SR Sloveniji med leti 1961 in 1974
Borut Belec: Prostorski tipi z vidika posebnih kultur v Sloveniji
Stanislaw Herman: Obmestja v luči raziskav mestnih aglomeracij na Poljskem
Andrzej Stasiak: Zgodovinski razvoj obmestja Varšave
Stanislaw Misztal: Industrijski razvoj obmestja Varšave
Grzegorz Weclawowicz: Struktura socialno-ekonomskega prostora v izbranih mestih varšavske aglomeracije
Andrzej Samuel Kostrowicki: Ekološki problemi obmestja (na primeru modelnega območja Bialoleka Dworska v Varšavi)
Stanislaw Chmielewski: Spremembe geografskega okolja pod vplivom velikega mesta na primeru severovzhodnega dela varšavske mestne aglomeracije
Boleslaw Krol: Rekreacijske površine v obmestju Varšave
Božena Galczynska, Roman Kulikowski: Kmetijsko obmestje Varšave v luči študij o prostorski diferenciaciji kmetijstva varšavskega Vojvodstva
Alina Potrykowska: Prostorska sestava delovne in šolske dnevne migracije v Varšavo
Wladyslawa Stola: Poskus funkcijske klasifikacije obmestja Varšave
Wojciech Karbownik: Perspektive razvoja obmestja Varšave
   

Geographica Slovenica letnik 10, leto 1979
Mirko Pak: Predgovor
Krešimir Papić: Razvoj in značilnosti sodobnih tipov urbanega fenomena
Svetozar Ilešič: Pomen morfološko-fiziognomskega kriterija v današnji geografiji mest
Klaus Wolf: Spremembe v mestih v urbaniziranih območjih ter posledice za planiranje
Jovan Ćirić: Metode urbane geografije
Mirko Pak: Industrijska delovna sila v prostorski strukturi Maribora
Miroslav Sić: Sodobna urbanizacija in problemi razvoja javnega prometa v Zagrebu
Danica Stanisavljević: Pomen urbanih naselij v vojnih razmerah
Friganovič Mladen: Prebivalstvo občinskih središč v SR Hrvaški 1948-1971
Sulejman Bakaršić: Specifičnost urbanega fenomena Bosne in Hercegovine
Zdravko Ivanović: Razvoj nekaterih urbanih centrov v SR Črna Gora
Enver Dukagjini: Povojni razvoj urbanih naselij Dukagjina in njihove funkcije
Riza Čavoli: Funkcionalna diferenciacija centralnih naselij v SAP Kosovo
Milan Vresk: Razvojni trendi socialno-ekonomskih mestnih regij na Hrvaškem in pristopi k njihovi diferenciaciji
Adolf Malić: Funkcije urbanih naselij srednje Hrvaške
Jovan Dj. Marković: Problemi urbanizacije Beograda
Mitko Panov: Razvoj in nekatere strukturne spremembe urbanega prebivalstva v SR Makedonija
Koloman Ivanička: Sodoben in razvojni trend in prognoza evolucije Bratislave and njene metropolitanske regije
Rado Genorio, Andreja Sajovic, Tatjana Zakotnik: Metodologija vrednotenja izrabe mestnega prostora na primeru Ljubljane
Olga Savić, Milena Spasovski: Zemljevid urbane rabe tal Požega, Arilje in Ivanjica
Muharem Cerabregu: Urbani razvoj Peći
Hivzi Islami: Razlike v stopnji urbanizacije med prebivalstvom glede na nacionalnost na Kosovu
Sulejman Smlatič: Društveno-ekonomske funkcije Banja Luke
Miloš D. Mišković: Spremembe v notranji strukturi mest socialistične republike Bosne in Hercegovine
Qazim Lleshi: Trendi urbanizacije glede na nerazvitost
Thomas Polensky: Cena zemljišč v ZRN s posebnim ozirom na območje koncentracije münchenski regiji
Igor Vrišer: Industrializacija Jugoslavije
Dušan Fatur: Izbira lokacij industrijskih obratov
Wolf Gaebe: Odločitve glede lociranja industrije v Zvezni republiki Nemčiji
Asian Puško: Industrializacija Kosova kot inovativni proces
Dragutin Feletar: Vpliv industrije na industrijski razvoj Koprivnice
Vasil Gramatnikovski: Industrijski razvoj v Ohridsko-Prespanski regiji in njen vpliv na socialno-gospodarske spremembe
Hans-Dieter Haas: Prostorske posledice industrijskih poslopij v procesu industrializacije v državah Karibskega morja
Vladimir Klemenčič: Industrializacija v Sloveniji: Socialni vzroki in posledice njenih vplivov v regiji
Miloš Bjelovitić: Sarajevsko-Zenićka industrijska regija v socialistični industrializaciji
Aleksandar S. Veljković: Lokacijski dejavniki. Odnosi med lokacijskimi potrebami industrije in lokacijskimi pogoji okolja
Predlogi in zaključki jugoslovanskega simpozija i urbani in industrijski geografiji

    Geographica Slovenica letnik 9, leto 1978
Vladimir Klemenčič: Predgovor
Jože Marolt: Uvodni nagovor
Avguštin Lah: Ekonomski (ekonometrični) in humanistični vidik okolja
Metka Špes: Degradacija okolja na primeru Celja
Dušan Plut: Pregled negativnih vplivov na življenjsko okolje s pomočjo matrice in bodoči prostorski razvoj Koprskega Primorja
Andrzej Samuel Kostrowicki: Problemi življenjskega okolja v urbaniziranih območjih
Karl Ruppert: Socialnogeografske osnove pri urejanju okolja
Günter Hasse: Pristop k opredeljevanju potencialnih dejavnikov
Darko Radinja: Pokrajinske razsežnosti in značilnosti industrializacijske onesnaženosti v Sloveniji
L.I. Muhina, V.S. Preobraženski, T.G. Runova, A.M. Grin, I.J. Dolgušin: Sistemski pristop k oceni vpliva človeka na okolje
Radovan Pavić: Politični in geografski pogledi na krizo ekologije
Sandor Katona, Retvari Laszio, Keresztesi Zoltan: Metodologija in predmet kartiranja življenjskega okolja
Heinzmann, J., Neumeister, H.: Vrednotenje vplivov industrije na človekovo okolje
Spasoje Popović: Destruktivni antropogeni pojavi v razvoju in uporabi v geografskem svetu
Antonin Buček, Oldrich Mikulik: Vrednotenje vpliva ekonomskih dejavnikov na okolje na primeru modelne regije Liberec
Andrija Bognar: Vloga in naloge geomorfologije pri zaščiti človeškega okolja
Fric Hönsch: Problemi socialnega ovrednotenja v okviru teme I.3. SEV
Anastasia Vavrekova: Vpliv naselij na človekovo okolje v modelnem območju Bratislave
Mirko Marković: Geografski pogledi na preobrazbo življenjskega okolja na področju Dinarskega gorstva
Ruzhdi Plana: Prostorska diferenciacija onesnaževanja v SAP Kosovo
Darka Uranjek-Domitrovič: Vpliv urbanizacije in deagrarizacije na oblikovanje omrežja centralnih naselij in kvaliteto življenjskega okolja
Tomas Bauko, Jožef Toth: Kartiranje gospodarjenja z okoljem v območju naselij srednjega Bekeša
Milan Orožen Adamič: Oris problematike odpadkov v Ljubljani
Helmut Riedl: Problemi okolja na predalpskem območju severnih apneniških Alp na primeru Tennegebirge
Dieter Graf, Günter Streibel: K ekonomskemu vrednotenju v okviru teme 8.1.3. SEV.
Miroslav Havrlant: Prispevek k metodologiji vrednotenja okolja za potrebe rekreacije na primeru analize rekreacijskega zaledja industrijskega območja Ostrave
Stevan M. Stanković: Zaščita življenjskega okolja in sodobni turizem
Ivan Bralić: Nacionalni parki in naravni parki kot del našega okolja
Adolf Malić: Cestni promet in življenjsko okolje
Josip Riđanović: Geografski pogledi na kvaliteto vode v hrvaških rekah
Enver Dukagjini: Nekateri aktualni rezultati raziskav o onesneženosti zraka v Kosovski Mitrovici
Bektesh Vidishiqui: Nekatere značilnosti gospodarskega razvoja in onesnaževanja kotline Kosovske Mitrovice
Andrej Černe: Degradacija okolja v Velenjski kotlini
   

Geographica Slovenica letnik 8, leto 1977
Vladimir Klemenčič: Predgovor
Vladimir Klemenčič: Obmejne regije in narodnostne manjšine
Mirko Pak: Geografski elementi funkcije oskrbe v obmejnem območju ob jugoslovansko-italijanski meji
Igor Vrišer: Ocena lokacijskih dejavnikov pri namestitvi industrijskih podjetij v SR Sloveniji
Borut Belec: Metodološki poskus regionalne tipologije posebnih kultur na primeru Slovenije
Marijan Klemenčič: Funkcionalna analiza mreže naselij na Tržaškem Krasu
Anton Gosar: Začasno zaposlovanje v tujini kot dejavnik demografskih in prostorskih sprememb v Jugoslaviji
Klaus Wolf: Območje Ren-Main z vidika dela-bivanja-prostega časa
Bodo Freund: Vpliv oddaljenosti od mesta na kmetijstvo na primeru Ren-Main območja
Bodo Freund: Vpliv oddaljenosti od mesta na kmetijstvo na primeru Ren-Main območja
Peter Jurczek, Franz Schymik: Prostorske zahteve in disparitete ostarelih, prikazane na primeru Frankfurta
Hans-Georg Glaeßer: Problemi prostorske ureditve na vzhodnem območju Ren Maina
Elke Tharun: Indikatorji zveznega programa ureditve prostora za merjenje prostorskih disparitet
Hans-Georg Glaeßer: Problemi prostorske ureditve na vzhodnem območju Ren Maina
Janja Miklavc: Razvoj prebivalstva v severnojadransko-alpsko-panonskem prostoru v desetletju 1961-1971 
Mirko Pak: Prostorski učinki potresne dejavnosti leta 1976 v zahodni Sloveniji
Marijan Klemenčič: Vpliv mesta Trsta in državne meje na socialnoekonomski razvoj naselij Tržaškega obmestja
Matjaž Jeršič: Vrednotenje naravnega potenciala na osnovi družbenih potreb - primeri iz SR Slovenije
Metod Vojvoda, Ludvik Tončič: Preobrazba planinskega gospodarstva v slovenskih Alpah v zadnjem desetletju
Borut Belec: Socioekonomska diferenciranost agrarnega prostora zahodne Slovenije z vidika posebnih kultur
Rado Kočevar: Zimski turizem v obmejnih regijah Slovenije
Karl Ruppert: Problemi obmejne regije prostorsko-planinski vidiki v nemško-avstrijskem obmejnem prostoru
Thomas Polensky: Populacijsko-geografski vidiki bavarskega alpskega prostora
Reinhard Paesler: Stabilnost in spremenljivost osrednjih prostorskih vzorcev v obrobnem alpskem območju Bavarske
Ruedinger Freist: Socialnogeografski problemi funkcije politične meje na primeru iz alpskega prostora
Peter Gräf: Infrastruktura in način preskrbe na obmejnem območju alpskega obrobja 

    Geographica Slovenica letnik 7, leto 1975
Borut Belec: Spremna beseda
Vladimir Bračič, Mirko Pak, Oliver Bašovsky, Jan Sabaka, Viljem Brumec, Borut Belec: Pozdravni nagovori
Borut Belec: Nekaj družbenogeografskih značilnosti Podravske makroregije
Oliver Bašovsky, Elena Majbova: Zgoščevanje prebivalstva in okoljski problemi
Jozef Mladek: Študija koncentracije industrije in industrijskih centrov na Slovaškem
Jan Sabaka: Problemi geografskih analiz industrijskih objektov
Vladimir Kokole: Problemi centralnih krajev v SR Sloveniji
Igor Vrišer: Slovensko urbano omrežje in policentrični razvoj
Mirko Pak: Regionalna struktura objektov oskrbe v SR Sloveniji
Pavol Korec: Analiza cestnega prometa kot elementa gospodarske strukture v regiji
Erika Otrubova: Raziskovalni model turizma v bratislavski regiji
Pavol Spišiak: Analiza agrarnega prostora kot orodja za izražanje modela
Borut Belec: K metodologiji raziskav posebnih kultur na Slovenskem
Mavricij Zgonik: Teoretske osnove nekaterih problemov obmejnih regij na primeru severovzhodne Slovenije
Božidar Kert: Obmejnost in nerazvitost osrednjih Slovenskih Goric ko gibali delovnih migracij v tujino
Ludvik Olas: Nekateri populacijski problemi Prekmurja kot obmejne regije
   

Geographica Slovenica letnik 6, leto 1977
Mirko Pak: Predgovor
Vladimir Klemenčič: Ob petnajstletnici ustanovitve Inšituta za geogafijo Univerze v Ljubljani
Mirko Pak: Oskrba kot dejavnik transformacije obmejnih območij
Vladimir Kokole: Problemi urbanizacije v manj razvitih območjih SR Slovenije
Marjan Žagar: Vloga prometa pri razvoju ruralne pokrajine
Borut Belec: Prostorska diferenciranost obmejnih območij severovzhodne Slovenije v luči demografskih sprememb
Vladimir Bračič: Industrija v obmejnem prostoru severovzhodne Slovenije
Božidar Kert: Nekateri razvojni problemi v Pesniški dolini po najnovejših raziskavah
Mavricij Zgonik: Novejši podatki neredne, prekomejne delovne migracije iz obmejnih območij severovzhodne Slovenije od Mežice do Trat
Marijan Klemenčič: Poskus opredelitve vrednosti kultiviranega kraškega sveta za slovensko narodnostno skupnost na Tržaškem
Marjan Ravbar: Nekateri geografski vidiki proste industrijske cone na Krasu
Anton Gosar: Specifičnost migracij na začasno delo v tujino iz obmejnih regij SR Slovenije, na primeru občin ob jugoslovansko-italijanski meji
Dušan Plut: Perspektive turističnega razvoja Koprskega Primorja in subsistem "naravnega" okolja
Metka Špes: Teoretični aspekti proučevanja gegrafskega okolja z delno aplikacijo na primeru Lendave
Darka Uranjek-Domitrovič: Izobraževanje kot dejavnik razvoja manj razvitih obmejnih območij Slovenije
Ivo Piry: Geografski problemi osnovnega šolstva v manj razvitih območjih SR Slovenije
Ludvik Olas: Problemi lokacije centralne šole na dvojezičnem območju Mursko-Soboške občine ob jugoslovansko-madžarski meji

    Geographica Slovenica letnik 4, leto 1969
Vladimir Klemenčič: Uvod
Ivo Crkvenčić, Vladimir Klemenčič: Agrarno-geografska raziskava v Jugoslaviji od konference v Budimpešti leta 1964
Tjanko Jordanov: Dejavniki in kriteriji, ki določajo prostorsko razporeditev kmetijstva
Zdenek Hoffmann: Problemi geografske regionalizacije in tipologije kmetijstva na Češkoslovaškem
I. Berenyi, Gy. Enyedi: Problemi rabe prsti v vinogradih na Madžarskem
Walter Roubitschek: Raba prsti v Nemški demokratični republiki
Jon Velcea: Agro-geografske diferenciacije v romunskem delu doline reke Donave
A. N. Rakitnikov: O metodah pri raziskavah o kmetijski izrabi zemlje
Igor Vrišer: Sistemi agrarne rabe zemlje v socialistični republiki Sloveniji
Mirko Pak: Preobrazba agrarne strukture v katastrski občini Zgornje Jablane in Zgornje Dravsko polje
Vladimir Bračič: Preobrazba agrarne strukture v vinogradniški regiji Haloze
Borut Belec: Agrarna ekonomija in raba zemlje v vzhodnih Slovenskih goricah
Jakob Medved: Ojstrica nad Dravogradom
Vladimir Klemenčič, Matjaž Jeršič: Elementi preobrazbe na Bistriški planoti
Metod Vojvoda: Raba zemlje v alpski regiji Bohinj
Borut Ingolič: Razvojni trendi kmetijskega gospodarstva v katastrski občini Krajna vas in na Krasu
Vladimir Klemenčič: Raba zemlje in agrarni gospodarski sistemi v katastrski občini Sečovlje
    Geographica Slovenica letnik 3, leto 1972
Mirko Pak: Predgovor
Vladimir Klemenčič: Deset let Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani
Jakob Medved: Vpliv socialnih dejavnikov na izrabo zemljišča
Vladimir Bračič: Razvoj zemljiškoposestne strukture in posestnolastniških odnosov v Štajerskih goricah kot element socialnega razlikovanja
Borut Belec: Divergenca v socialnogeografskem razvoju vinogradniške pokrajine kot element odmiranja slovenskega agrarnega prostora
Božidar Kert: Prikaz nekaterih družbeno pogojenih učinkov pokrajinske transformacije Pesniške doline
Mavricij Zgonik: Tedenske migracije kot odraz družbenega razlikovanja v obmejni Podravski regiji
Borut Ingolič: Socialnogeografske spremembe v treh področjih SR Slovenije med leti 1951, 1961 in 1968
Marijan Klemenčič: Socialnogeografska transformacija podeželja na primeru vzhodne Gorenjske
Metod Vojvoda: Poskus dejavnostne opredelitve slovenskih izseljencev v Veliki Britaniji
Igor Vrišer: Mesto in podeželje - eden od aspektov socialnega razlikovanja
Mirko Pak: Geografski elementi socialnega razlikovanja v mestnem prostoru
Matjaž Jeršič: Primerjalna analiza splošne in turistične razvitosti slovenskih občin
Ludvik Olas: Socialna zdiferenciranost sezonskih delavcev iz Prekmurja
Ivo Furlan: Poskus opredelitve socialnih vzrokov izseljevanja slovenskih izobražencev v tujino
Ignac Klemenčič: Prikaz poplave v Prekmurju poleti 1972, na primeru vasi Skakovci
Marjan Ravbar: Slovenski izseljenci po svetu
    Geographica Slovenica letnik 2, leto 1972
Vladimir Bračič: Spremna beseda
Svetozar Ilešič: Rezultati geografskega proučevanja severovzhodne Slovenije v zadnjih dveh desetletjih
Milivoj Raič: Maribor v severovzhodni Sloveniji
Vladimir Bračič: Strokovni kadri, osnovno vprašanje nadaljnega razvoja severovzhodne Slovenije
Mirko Pak: Osrba kot dejavnik transformacije mestnega prostora na primeru Maribora
Jakob Medved: Usmerjenost kmetijstva v severovzhodni Sloveniji
Ludvik Olas: Vpliv migracij na socialni in prostorski razvoj Prekmurja
Vladimir Kokole: Značilnosti in perspektive urbanega sistema v severovzhodni Sloveniji
Igor Vrišer: Mesta in centralna naselja v severovzhodni Sloveniji
Zdravko Praznik:: Globalni pogledi na družbenoekonomski razvoj severovzhodne Slovenije s posebnim poudarkom na vlogo industrije v tem prostoru
Matjaž Jeršič: Izletniška rekreacija in njeni regionalni učinki v severovzhodni Sloveniji
Ivan Gams: Vprašanje klimatogeografske rajonizacije severovzhodne Slovenije
Borut Belec: Spreminjanje vinogradniških površin v Sloveniji v zadnjih sedemdesetih letih
Jože Colnarič: Perspektivni razvoj vinogradništva glede ekološkega, družbenega, ekonomskega in človeškega proizvodnega faktorja
Jože Butinar: Problemi in naloge kmetijstva v sedanjem in prihodnjem obdobju s posebnim ozirom na severovzhodno Slovenijo
Božidar Kert: Socialnogeografski procesi v občini Lenart kot primer razvoja nekaterih agrarnih regij severovzhodne Slovenije
Mavricij Zgonik: Vloga državne meje v gospodarsko populacijskem razvoju ter spreminjanju izrabe tal v obmejnem PPodravskem hribovitem svetu
Danilo Požar: Prometna infrastruktura severovzhodne Slovenije kot dejavnik gospodarskega razvoja
Tendence socialnega razvoja severovzhodne Slovenije v primerjavi s celotno SR Slovenijo
Karoly Csiszar: Nekaj geografskih in demografskih posebnosti Örsega in s Slovenci poseljene pokrajine, ki mejita na Jugoslavijo
Sklepi sprejeti ob koncu geografskega simpozija o Severovzhodni Sloveniji v Mariboru
    Geographica Slovenica letnik 1, leto 1970
Vladimir Klemenčič: Predgovor
Seznam udeležencev na 1. jugoslovanskem simpoziju o urbani geografiji
Vladimir Klemenčič, Vladimir Bračič, Milan Naprudnik: Pozdravni nagovori
Igor Vrišer: Jugoslovanska urbana geografija v povojnem obdobju
Stanko Žuljić: Metropolitanske regije in njen pomen za nadaljno urbanizacijo Jugoslavije
Karl Ruppert: Socialnogeografski vidik problematike urbanizacije
Vladimir Kokole: Sistem centralnih krajev in spremembe politično-teritorialnih enot v SR Sloveniji
Kazuo Watanabe: Značilnosti in problemi urbanizacije na Japonskem
Aleksandar Veljković: Spremembe v urbanem sistemu
Mitko Panov: Osnovni funkcijski odnosi in prostorska razporeditev mest v sistemu komun v SR Makedoniji
Qazim Lleshi :Razvoj urbanih funkcij: primer urbanih in urbaniziranih centrov na Kosovem
Igor Vrišer: Družbenoekonomske osnove slovenskih mest
Mirko Pak: Socialnogeografska diferenciacija v mestih v Sloveniji
Franz Schaffer: Mesto kot proces