Oddelek za varstvo okoljaVodja:
dr. Aleš Smrekar,

ales.smrekar@zrc-sazu.si, 01 4706 547

Usmeritev:
Oddelek deluje predvsem na področjih varstva okolja, varstva narave, pokrajinske ekologije, humane ekologije, kmetijstva in okolja, bivalnega okolja v mestih, zelene infrastrukture, hidrogeografije, trajnostne rabe naravnih virov, ravnanja in gospodarjenja z odpadki, degradacije okolja, upravljanja mokrišč, interpretacije okolja, kulturne dediščine, ozaveščanja javnosti in trajnostnega turizma.

Projekti

 • KRASn'KRŠ – Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini
 • Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih
 • WETNET – Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč
 • Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov
 • UGB – Mestne zelene površine – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje
 • SHAPETOURISM – Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti
 • HEPNESS – Promocija zdravega okolja in podpora ekosistemskim storitvam za razvoj AKTIVNIH MEST
 • Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov
 • BIOMOT – MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti
 • 2BParks – Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih
 • INCOME – Izboljšano upravljanje onesnaženih vodonosnikov z integriranjem virov sledenja, orodij nadzora in odločevalskih strategij
 • Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 • Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice in možnosti za razreševanje
 • Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije - primer Ljubljanskega polja
 • PASCALIS – Protokol za oceno in zaščito vodnega življenja v podzemlju
 • Okoljsko poročilo za načrt Kobilarne Lipica – 2. del
 • Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi
 • Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo
 • Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod
 • Evidentiranje nelegalnih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, na zemljiščih Mestne občine Ljubljana
 • Popis vodnjakov in vrtin v zasebni lasti na območju vodnih virov Mestne občine Ljubljana
 • Zdrava H2O zame

Izbrane objave: