Podtalnica Ljubljanskega polja

Uredili: Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar, Drago Kladnik
Leto: 2005


Ljubljana je pri oskrbi z vodo odvisna od podzemnih vodnih virov. Količina razpoložljive vode se zmanjšuje in njena kakovost postopoma slabša. Knjiga širšo strokovno javnost seznanja s težavami, s katerimi se Ljubljana sooča pri svoji oskrbi z zdravo pitno vodo. Skupina 27 sodelavcev iz osmih ustanov je strnila rezultate številnih raziskav zadnjega desetletja o podtalnici na Ljubljanskem polju kot naravnem viru regionalnega pomena. V trinajstih poglavjih so podrobneje predstavljeni tako naravne značilnosti Ljubljanskega polja in podtalnice (naravne razmere, elementi vodne bilance, dinamika, ranljivost, živalstvo, obremenjenost) kot tudi vplivi različnih dejavnosti na njeno količino in kakovost (javna oskrba s pitno vodo, raba tal, kmetijsko obremenjevanje, rodovitnost tal, vplivi industrije in obrti, pomen zasebnih vodnjakov).Kazalo vsebine

Predgovora (Milan Orožen Adamič, Miran Veselič)

1. Uvod (Irena Rejec Brancelj)

2. Naravne razmere vodonosnika (Branka Bračič Železnik, Marina Pintar, Janko Urbanc)

3. Pregled elementov vodne bilance (Mišo Andjelov, Marjan Bat, Peter Frantar, Zlatko Mikulič, Vlado Savić, Jože Uhan)

4. Dinamika podzemne vode (Primož Auersperger, Barbara Čenčur Curk, Brigita Jamnik, Mitja Janža, Jurij Kus, Joerg Prestor, Janko Urbanc)

5. Ranljivost podzemne vode (Branka Bračič Železnik, Peter Frantar, Mitja Janža, Jože Uhan)

6. Živalstvo v podtalnici (Anton Brancelj, Nataša Mori)

7. Obremenjenost podzemne vode (Primož Auersperger, Brigita Jamnik, Marjeta Krajnc)

8. Javna oskrba s pitno vodo (Branka Bračič Železnik, Brigita Jamnik)

9. Raba tal (Peter Frantar, Drago Kladnik, Franci Petek, Irena Rejec Brancelj)

10. Kmetijsko obremenjevanje (Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

11. Rodovitnost tal (Veronika Kmecl, Andrej Simončič, Janez Sušin, Vida Žnidaršič-Pongrac)

12. Vplivi industrije in obrti (Irena Rejec Brancelj)

13. Mestna raba tal (Branka Bračič Železnik, Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

14. Zasebni vodnjaki (Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

Sklep (uredila Irena Rejec Brancelj)

Terminološki slovarček (uredil Drago Kladnik)

Summary

Viri in literatura

Seznam slik

Seznam preglednic


Ključne besede
Ljubljana
Ljubljansko polje
onesnaževanje okolja
onesnaževanje voda
oskrba z vodo
pitna voda
podtalnica
podzemne vode
Slovenija
vodni viri
vodovarstvena območja
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR