Oddelek za geografski informacijski sistem--> PREIZKUSI SVOJE ZNANJE in PREBERI NAŠ LETAK! <--

Poslanstvo
Oddelek skrbi za razvoj geografskih informacijskih sistemov (GIS) ter nudi strokovno podporo pri uporabi GIS-ov v različnih inštitutskih projektih. GIS-i so sestavni del številnih naših raziskav. Projekti in znanstvene ter strokovne objave inštituta so s področja geomorfologije, plazovitosti, snežnih plazov, rastja, osončenosti, kmetijstva, rabe tal, demografije, varstva pred naravnimi nesrečami, varovanja okolja, odlaganja odpadkov, prometa, mobilnosti, kartografije (vključno z analizo zgodovinskih kartografskih virov), eksonimov in drugega.
Pri našem delu uporabljamo različna geoinformacijska orodja, statistične metode in strojno učenje. Ukvarjamo se z modeliranjem pojavov in procesov v pokrajini, analizo prometnih in drugih omrežij, kartografijo, 3D prikazi, obdelavo satelitskih in letalskih posnetkov, fotogrametrijo, terenskim zajemom podatkov, klasifikacijo pokrajin in njenih elementov, spletnimi aplikacijami ipd.

Vizija
Dvigniti raven uporabe geoinformacijskih tehnologij v geografiji in sorodnih strokah ter razvijati nove metodološke postopke za učinkovito in pregledno raziskovanje ter podporo odločanju.

Vodja
dr. Mateja Breg Valjavec

Pomembnejše povezave
- knjižna zbirka "Geografski informacijski sistemi v Sloveniji"
- simpozij "GIS v Sloveniiji"
- zbirke ("UHI Atlas - Urban Heat Island Atlas")

Izbrani projekti (seznam vseh)

Kartografsko gradivo in geoinformacijske analize sodelavcev inštituta so uporabljene v številnih zbirkah: Geografija Slovenije, Georitem, GIS v Sloveniji, Regionalni razvoj, Naravne nesreče, CAPAcities in Vodniki Ljubljanskega geografskega društva.

Izbrani primeri objav (celotno bibliografijo si lahko ogledate tudi pri predstavitvi vsakega zaposlenega na inštitutu):

 • Bole, D. 2011: Changes in Employee Commuting: A Comparative Analysis of Employee Commuting to Major Slovenian Employment Centers from 2000 to 2009. Acta geographica Slovenica 51-1.
 • Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Integrated planning of public passenger transport between the city and the region: the case of Ljubljana = Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa med mestom in regijo na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 52-1.
 • Breg Valjavec, M., 2014: Study of filled dolines by using 3D stereo image processing and electrical resistivity imaging. International journal of speleology 43. Florida.
 • Breg, M., Fridl, J., Smrekar, A., 2006: Geoinformacijska podpora pri določanju prednostne sanacije neurejenih odlagališč. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006. Ljubljana.
 • Ciglič, R., Oštir, K. 2014: Application of MODIS products to analyze forest phenophases in relation to elevation and distance from sea. Journal of applied remote sensing 8-1.
 • Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinske vroče točke Evrope. Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 53-1.
 • Ciglič, R. 2012: Evaluation of digital data layers for establishing natural landscape types in Slovenia. Geopolitics, history, and international relations 4, 2.
 • Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D. 2012: Kras kot kazalnik za določanje manj primernih območij za kmetijstvo. Acta geographica Slovenica 52-1.
 • Dolenc, D., Fridl, J. 2007. Statistična in kartografska metodologija. Popisni atlas Slovenije 2002. Ljubljana.
 • Fridl, J. 2004: National atlas of Slovenia: current trends and future opportunities. The Cartographic Journal 41-2. London.
 • Gabrovec, M. 1996: Sončno obsevanje v reliefno razgibani Sloveniji. Acta geographica 36.
 • Gašperič, P. 2013: Kartografija v času Ilirskih provinc : primer branja starega zemljevida. Geografski obzornik 60-3.
 • Gostinčar, P., Ciglič, R. 2011: Primerjava rezultatov računalniškega prepoznavanja reliefnih oblik z rezultati geomorfološkega kartiranja. Geografski vestnik 83, 1.
 • Hrvatin, M., Perko, D. 2009: Primernost Hammondove metode za določanje enot oblikovanosti površja v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 49-2.
 • Hrvatin, M., Perko, D. 2012: Morphological typifications of Slovenia's surface using global classification methods. Geografski vestnik 84-1.
 • Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24.
 • Kozina, J. 2010: Modeliranje prostorske dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa v Ljubljani [Modelling spatial accessibility to public transport stops in Ljubljana]. Geografski vestnik 82-1.
 • Kozina, J. 2010: Transport Accessibility to Regional Centres in Slovenia. Acta Geographica Slovenica 50-2.
 • Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji.
 • Pavšek, M. 2002: Snežni plazovi v Sloveniji. Geografija Slovenije 6. Ljubljana.
 • Perko, D. 2007: Morfometrija površja Slovenije. Georitem 3. Ljubljana.
 • Petek, F., Fridl, J. 2004. Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem. Geografski vestnik 76-2. Ljubljana.
 • Razpotnik Visković, N. 2011: Spatial limitations on farms in urban outskirts / Prostorska utesnjenost kmetij na obmestnih območjih. Acta geograpgica Slovenica 51-1.
 • Ribeiro, D., Čarni, A., Somodi, I. 2011: Vzorci razširjenosti invazivne vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Sloveniji = Distribution patterns of the invasive species Robinia pseudacacia in NE Slovenia. Anali PAZU.
 • Tiran, J. 2013: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva. Geografski vestnik 85-1.
 • Volk Bahun, M. 2014 Spremljanje in napovedovanje naravnih nesreč na območju Srednjih Karavank. (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3.
 • Zorn, M., Komac, B. 2004: Deterministično modeliranje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Acta geographica Slovenica 44-2. Ljubljana.
 • Zorn, M., Komac, B. 2007: Probabilistično modeliranje plazovitosti. Acta geographica Slovenica 47-2. Ljubljana.
 • Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana.