Oddelek za humano geografijoVodja:
dr. David Bole

Usmeritev:
Oddelek deluje predvsem na področjih družbene in ekonomske geografije, regionalnega planiranja in uporabnosti v geografiji.

Konference:
Slovenski regionalni dnevi

Evropski projekti:

 • TuneOurBlock – Preobrazba mestnih četrti po meri človeka: uporaba koncepta superbloka v različnih urbanih strukturah, Skupne programske pobude Urbana Evropa, 2021–2024
 • SHARED GREEN DEAL - Družbene in humanistične vede za doseganje odgovornega, pravičnega in želenega Zelenega dogovora 2021 - 2023
 • MINERVA – Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju, Erasmus+, 2020–2022
 • CARE4CLIMATE – Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030–promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rabo tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo, Life IP, 2019–2026
 • ECOVINEGOALS – Ekološki vinogradi kot primer upravljanja in prakse za pokrajinske strategije, Interreg Adrion, 2020–2022
 • LABELSCAPE – Vključevanje trajnostnih znamk v turistične politike v Mediteranu, Interreg Mediteran, 2019–2022
 • ESPON TNO 19-22, ESPON, 2019–2022
 • SMART-MR – Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah, Interreg Evropa, 2016–2021
 • TRANS-BORDERS – Povezovanje obmejnih območij z vseevropskim prometnim omrežjem, Interreg Srednja Evropa, 2017–2020
 • FilmInd – Indijska filmska industrija kot gibalo novih družbenogospodarskih povezav med Indijo in Evropo, Družboslovna in humanistična raziskovalna platforma EU-Indija, 2019–2022
 • YOUIND – Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest, 2020–2022
 • M.C.RUK – Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kultur/ Network of art research and culture centres, 2020–2022
 • BRIGHT FUTURE – Svetla prihodnost za črna mesta: mala industrijska mesta v Evropi in njihovo soočanje s prevladujočimi post-industrijskimi diskurzi, Obzorje 2020-ERA-NET, 2017–2020
 • MEDFEST – Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije, Interreg Mediteran, 2016–2019
 • AgriGo4Cities – Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost, Interreg Podonavje, 2017–2019
 • ESMERALDA – Spodbujanje kartiranja ekosistemskih storitev za politike in odločanje, Horizon 2020, 2015–2018
 • IDEA-C – Medkulturna razsežnost evropskega aktivnega državljanstva, Evropa za državljane, 2014–2016
 • RURBANCE – Podeželsko-mestne strategije upravljanja in orodja za trajnostni razvoj spreminjajočih se alpskih območij, Interreg Območje Alp, 2012–2015
 • WIKIAlps – Wiki za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja, Interreg Območje Alp, 2013–2014
 • SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih območjih, Interreg JV Evropa, 2011–2014
 • CHERPLAN – Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem, Interreg JV Evropa, 2011–2013
 • OTREMED – Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju, Interreg Mediteran, 2010–2013
 • Catch_MR – Združeni pristopi za reševanje prometnih izzivov metropolitanskih območij, Interreg IV C, 2010–2012

Bilateralni projekti:

 • Slovenija–Japonska –Trajnostno upravljanje skupnega v socio-ekoloških produktivnih pokrajinah (kulturnih pokrajinah) v Sloveniji in na Japonskem, 2019–2021, Univerza Združenih narodov
 • Slovenija–ZDA – Preučevanje upravljanja skupnih virov in njihov prispevek k dobrobiti človeštva, 2018–2019, Univerza na Floridi
 • Slovenija–Srbija – Izračun turističnopodnebnega indeksa (TCI) v srbskih in slovenskih turističnih destinacijah: povezava med klimo in turizmom, 2014–2015, Univerza v Novem Sadu

Nacionalni projekti:

Ostali projekti:

 • 2550-15-510009, Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena, 2015-2016
 • Metodologija za interpretacijo slikovnega gradiva kot rezultat participativnega procesa pobude »Narišimo obalno cesto«, 2018