Description

Ljubljana je pri oskrbi z vodo odvisna od podzemnih vodnih virov. Količina razpoložljive vode se zmanjšuje in njena kakovost postopoma slabša. Knjiga širšo strokovno javnost seznanja s težavami, s katerimi se Ljubljana sooča pri svoji oskrbi z zdravo pitno vodo. Skupina 27 sodelavcev iz osmih ustanov je strnila rezultate številnih raziskav zadnjega desetletja o podtalnici na Ljubljanskem polju kot naravnem viru regionalnega pomena. V trinajstih poglavjih so podrobneje predstavljeni tako naravne značilnosti Ljubljanskega polja in podtalnice (naravne razmere, elementi vodne bilance, dinamika, ranljivost, živalstvo, obremenjenost) kot tudi vplivi različnih dejavnosti na njeno količino in kakovost (javna oskrba s pitno vodo, raba tal, kmetijsko obremenjevanje, rodovitnost tal, vplivi industrije in obrti, pomen zasebnih vodnjakov).

Ljubljansko polje is a juncture of numerous human activities. The source of drinking water for about 300,000 residents, it holds one of the most important bodies of groundwater in the country. Unfortunately, the influences of urbanization, agriculture and industry that threaten and burden it are reflected in the quality and quantity of the groundwater.

The main sources supplying the Ljubljansko polje aquifer are the Sava River and infiltration of precipitation water over the entire Ljubljansko polje area. We can conclude from previous hydrogeological studies that natural vulnerability of the groundwater in the entire area is great. An analysis of long-term trends in the quality of the groundwater shows the lowering of the content of atrazine, an increase in the content of trichloroethylene and tetrachloroethene, and the presence of other compounds from the group of chlorinated organic solvents. In land use the largest space is occupied by built-up areas that cover more than a half of the area. Two fifths of the surface is covered by farm land. To a great extent, the agricultural burdening of the environment originates in the unfavourable structure of the farms and a lack of awareness among farmers, especially regarding manuring practices and the use of pesticides. According to a survey, there are 1,228 wells in these areas, used primarily for watering and irrigation. Industrial activity has an important impact on the emission of pollutants into the water because in most cases factories do not have purification devices and are connected via the sewage system to the central purification plant in Ljubljana, which currently performs only mechanical purification.

Table of content

Predgovora (Milan Orožen Adamič, Miran Veselič)

1. Uvod (Irena Rejec Brancelj)

2. Naravne razmere vodonosnika (Branka Bračič Železnik, Marina Pintar, Janko Urbanc)

3. Pregled elementov vodne bilance (Mišo Andjelov, Marjan Bat, Peter Frantar, Zlatko Mikulič, Vlado Savić, Jože Uhan)

4. Dinamika podzemne vode (Primož Auersperger, Barbara Čenčur Curk, Brigita Jamnik, Mitja Janža, Jurij Kus, Joerg Prestor, Janko Urbanc)

5. Ranljivost podzemne vode (Branka Bračič Železnik, Peter Frantar, Mitja Janža, Jože Uhan)

6. Živalstvo v podtalnici (Anton Brancelj, Nataša Mori)

7. Obremenjenost podzemne vode (Primož Auersperger, Brigita Jamnik, Marjeta Krajnc)

8. Javna oskrba s pitno vodo (Branka Bračič Železnik, Brigita Jamnik)

9. Raba tal (Peter Frantar, Drago Kladnik, Franci Petek, Irena Rejec Brancelj)

10. Kmetijsko obremenjevanje (Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

11. Rodovitnost tal (Veronika Kmecl, Andrej Simončič, Janez Sušin, Vida Žnidaršič-Pongrac)

12. Vplivi industrije in obrti (Irena Rejec Brancelj)

13. Mestna raba tal (Branka Bračič Železnik, Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

14. Zasebni vodnjaki (Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar)

Sklep (uredila Irena Rejec Brancelj)

Terminološki slovarček (uredil Drago Kladnik)

Summary

Viri in literatura

Seznam slik

Seznam preglednic

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-68-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 251 pages • 145 pictures, 26 plates

Price

not for sale

E-publications

ISBN 978-961-254-508-6
(17 MB)