Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini

Osnovni Podatki

Opis

Projekt KRASn'KRŠ

Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in izhaja iz treh skupnih izzivov na programskem območju. (1) Ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo trajnostno destinacijo KRASn'KRŠ v kateri bomo po načelih trajnostnega turizma promovirali štiri značilne tipe kraške pokrajine in njihovo dediščino: NIZKI, KONTAKTNI, VISOKI IN OBALNI KRAS. (2) Prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev bomo vezali na štiri obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine v Sežani, Škocjanskih jamah, Brodu na Kolpi in Punatu, ki jih bomo nadgradili v interpretacijske centre dediščine in interpretacijske poligone dediščine. Turistično ponudbo destinacije bomo vzpostavili z 10 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev. (3) Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje bo doseženo z usmerjanjem obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju. Ključni rezultat projekta KRASn'KRŠ bo povečana prepoznavnost kraške dediščine. To se bo odražalo v povečanem številu obiskovalcev na štirih območjih dediščine in v njihovem zaledju. Neposredne koristi bodo imeli lokalni prebivalci saj se bodo, odprle možnosti za nova delovna mesta v turizmu in deležniki v turizmu. Inovativnost je integriran pristop ohranjanja in promocije dediščine, ki sloni na vsebinskem in integriranem »bottom up«, pristopu v kombinaciji s pristopom trinivojske interpretacije dediščine. Slednjega sestavlja mreža štirih interpretacijskih centrov, vsak center ima v zaledju svoj in-situ interpretacijski poligon in mrežo manj znanih in še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske dediščine.


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
pokrajina
turizem
interpretacija
kras
naravna in kulturna dediščina