Skip to main content
Dr. Aleš Smrekar

Vodja Oddelka za varstvo okolja
 +386 1 4706 547

ales.smrekar@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2005

Raziskovalna področja
varstvo okolja, pokrajinska ekologija, humana ekologija, mesto in okolje, trajnostni razvoj, varstvo narave, naravna vrednota, kulturna vrednota, zavarovano območje, varovano območje, mokrišče, interpretacija okolja, estetika pokrajine, kmetijstvo in okolje, hidrogeografija, ozaveščanje javnosti, regionalna geografija

Ostale dejavnosti


 

Izbrane predstavitve in predavanja

srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije, 2022
prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015
mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013
bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, Ljubljana, 2007
izjemna Trstenjakova štipendija ob 100. letnici rojstva akademika prof. dr. Antona Trstenjaka za doktorsko disertacijo, Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Ljubljana, 2006
nagrada Sklada podjetja Brest Pohištvo za nagrajevanje raziskovalnih nalog za magistrsko nalogo, Brest, Cerknica, 2002
pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2000
zlata medalja na srečanju mladih raziskovalcev Jugoslavije, Cetinje, Črna gora, 1986

- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation : the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2.
- Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2015: Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju. Geografski vestnik 87-2.
- Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Zorn, M. 2015: The development of environmental thought in Slovenia: a short overview. Ekonomska i ekohistorija 10-10.
- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B., Resnik Planinc, T. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem, 24. 
- Smrekar, A. 2012: Environmental awareness in Slovenia through residents' relationship to waste. Geografski vestnik 84-1.
- Smrekar, A. 2011: Od deklarativne do dejanske okoljske ozaveščenosti na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 51-2.
- Smrekar, A., Erhartič, B., Šmid Hribar, M. 2011: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Georitem, 16.
- Smrekar, A. (ur.) 2009: Okoljsko poročilo z dodatkom za širitev igrišča za golf v Lipici. Ljubljana.
- Breg, M., Kladnik, D., Smrekar, A. 2007: Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, glavnem viru oskrbe Ljubljane s pitno vodo. Acta geographica Slovenica 47-1.

------

WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (INTERREG • 01. november 2016 - 30. april 2019)
SHAPETOURISM - Novi pristopi in gonilne sile v turizmu: podpora odločanju, celostno načrtovanje in zagotavljanje trajnosti (INTERREG • 01. november 2016 - 28. februar 2018)
Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov (ciljni raziskovalni projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2018)
BIOMOT - MOTivacijski potencial ekosistemskih storitev in alternativni načini za izražanje vrednosti BIOtske raznovrstnosti (mednarodni raziskovalni projekt • 01. september 2011 - 31. avgust 2015)
2Bparks - Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih (aplikativni projekt • 01. julij 2010 - 30. junij 2013)
INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov - povezava postopkov za odkrivanje in nadzor virov onesnaženja ter ukrepov za izboljšanje stanja (aplikativni projekt • 01. januar 2009 - 30. junij 2012)
Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (aplikativni projekt • 28. julij 2009 - 15. september 2010)
Očistimo Slovenijo (aplikativni projekt • 12. oktober 2009 - 17. april 2010)
Azbestni odpadki v Ljubljani (aplikativni projekt • 03. november 2009 - 25. november 2009)
Okoljsko poročilo za Načrt ureditve Kobilarne Lipica (aplikativni projekt • 07. februar 2008 - 15. november 2008)
Vrtičkarstvo v Ljubljani (aplikativni raziskovalni projekt • 01. julij 2006 - 30. junij 2008)
Odlagališča odpadkov v Ljubljani (aplikativni projekt • 01. junij 2005 - 30. september 2006)
Zdrava H2O zame (aplikativni projekt • 01. januar 2005 - 31. december 2005)
Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice (temeljni projekt • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Odlagališča odpadkov na Jarškem produ (aplikativni projekt • 01. maj 2004 - 30. april 2005)
Geografski terminološki slovar (raziskovalni program • 01. januar 2003 - 31. december 2005)
Zasebni vodnjaki in vrtine v Ljubljani (aplikativni projekt • 01. junij 2003 - 31. januar 2004)
Ohranitev vodnega življenja v podzemlju (mednarodni raziskovalni projekt • 01. januar 2002 - 31. december 2004)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Integralna obremenjenost prodnih ravnin - primer Ljubljanskega polja (temeljni projekt • 01. julij 2001 - 30. junij 2004)