Skip to main content

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program

Opis

Geografija Slovenije je dolgoročni nacionalni raziskovalni program, ki ga Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU izvaja od svoje ustanovitve leta 1946. Sestavljajo ga temeljne in uporabne geografske raziskave Slovenije ter njenih pokrajin in regij, primerjalne študije med Slovenijo in drugimi državami, pripravljanje temeljnih geografskih del o Sloveniji kot državi in delu sveta ter razvijanje znanstvene terminologije, sodobnih raziskovalnih konceptov, tehnik in metod, geografskih informacijskih sistemov in digitalne tematske kartografije. 

 

V okviru programa inštitut:
- izdaja mednarodno znanstveno revijo Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik (leta 2011 je imela najvišji faktor vpliva med vsemi slovenskimi revijami; http://ags.zrc-sazu.si) ter znanstveni knjižni zbirki Geografija Slovenije (26) in Georitem (22); v sodih letih izdaja knjižno zbirko GIS v Sloveniji, v lihih letih knjižno zbirko Regionalni razvoj, vsako tretje leto pa knjižno zbirko Naravne nesreče;
- organizira 3 tradicionalne znanstvene simpozije in druga znanstvena srečanja;
- usposablja mlade raziskovalce;
- izmenjuje tuje in domače znanstvenike.

V novem obdobju bo program pospeševal znanstveno odličnost, mobilnost in pretok znanja ter interdisciplinarno povezovanje prek mednarodnega in bilateralnega sodelovanja ter povezovanja, bogatil programske vsebine z vsebinami evropskih projektov in obratno, ter povečal objavljanje v tujini.

Doslej je naš program slovel po transferju znanja pri reševanju družbenih izzivov (ocenjevanje bonitete kmetijskih zemljišč, izdelovanje zemljevidov ogroženosti zaradi naravnih nesreč, izdelovanje inovativnih razvojnih strategij občin, sodelovanje v arbitražnem postopku za določitev državne meje). Naše znanje se je implementiralo tudi v strateških dokumentih, kot je Strategija razvoja Slovenije 2014-2020.

 

Pomen za razvoj znanosti: 

Geografsko preučevanje Slovenije s sodobnimi metodami je zaradi njene izjemne pokrajinske pestrosti zanimivo v evropskem in svetovnem merilu. Program bo prinesel novo znanje na področju poznavanja geografskih značilnosti Slovenije in pripomogel k promociji uporabe sodobnih raziskovalnih metod v geografiji ter krepi in spodbujal sodelovanje med humano in fizično geografijo ter tako prispeval k uveljavitvi sodobnih geografskih pristopov.       
S programom bomo prinesli nova znanja s tem, ko bomo:
- dopolnili znanje o pokrajinah v Sloveniji kot enega njenih največjih naravnih virov,
- identificirali ključne naravne prvine, ki oblikujejo pokrajine v Sloveniji,
- poglobili razumevanje procesov v zapletenem sistemu pokrajin in njihovo kvantifikacijo,
- opredelili ključne družbeno-gospodarske prvine, ki so pomembne za razumevanje delovanja pokrajine v Sloveniji, s poudarkom na regionalnem planiranju,
- opredelili, kje je v Sloveniji je mogoče pričakovati največjo pogostost naravnih nesreč,
- opredelili, katere rabe zemljišč so primerne za določene dele Slovenije glede na ostale pokrajinske prvine,
- opredelili pomen zavarovanih območij z manj spremenjeno naravno pokrajino za znanstveno-raziskovalno delo,
- nadgradili vedenje o zakonitostih součinkovanja med naravnimi prvinami pokrajine,
- zbirali, vrednotili in preverjali kakovost reliefnih, litoloških, klimatskih, vodnih, pedoloških in vegetacijskih podatkov v Sloveniji,
- rezultate programa, na primer tematske zemljevide, pripravili v obliki, da bodo uporaben znanstveni vir za nadaljnje raziskave na tem področju.


Pripomogli bomo k razvoju metodologije v geografiji, tako da bomo razvijali in spodbujali uporabo kvantitativnih metod (geografski informacijski sistemi, statistične metode, strojno učenje) in vrednotenja, saj bomo:
- izpopolnili, razširili in dopolnili metodologije preučevanja poglavitnih vsebinskih sklopov,
- skrbeli za znanstveno razpravo o temeljnih geografskih temah in geografski metodologiji, terminologiji in konkretnih rezultatih s področja dela programa,
- uvedli v geografijo nove metodološke rešitve in modele,
- inovativno uporabili geografske informacijske sisteme, kar zagotavlja vizualizacijo in javno dostopnost rezultatov,
- krepili pomen terenskega dela kot ključnega člena pri preverjanju rezultatov kvantitativnih analiz in
- prispevali k boljšemu prikazu geografskih značilnosti Slovenije v tujini.


Rezultati programa bodo pomembni za geografijo in sorodne znanosti na temeljnih in aplikativnih področjih ter za turizem, regionalno planiranje, ohranjanje podeželja, kmetijstvo in poselitve, načrtovanje smotrne rabe tal, pokrajinsko ekologijo, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, pa tudi reševanje regionalnih konfliktov in druge politične odločitve. Na ta način program Geografija Slovenije spodbuja humanost in prispeva k večji strpnosti med ljudmi v Sloveniji in svetu.

 

Pomen za razvoj Slovenije:

Geografija je ključna razvojna panoga zaradi celostnega razumevanja prostorskih, regionalnih, političnih, zgodovinskih, gospodarskih, kulturnih in drugih pokrajinskih zakonitosti. Izsledki programa bodo pomembni za vede, ki se ukvarjajo s prostorom ter za strokovne, razvojne in sorodne ustanove, ki skrbijo za razvoj države.
Dosedanji razvoj Republike Slovenije v luči vsesplošne krize kaže, da bodo v bližnji prihodnosti nujne nove oblike prostorske organizacije pokrajine. Predlagane temeljne znanstvene raziskave bodo opozorile na pomen (1) upoštevanja še pred nekaj leti neslutenega razvoja digitalnega sveta, ki omogoča drugačno dojemanje prostora in spodbuja nove dejavnosti, (2) upravljanja s prostorom oziroma smotrnega načrtovanja rabe zemljišč, predvsem z vidika regionalnega planiranja, prometnega obremenjevanja prostora in zavarovanih območij in (3) upravljanja s pokrajinami z vidika naraščajočega števila in magnitude »stikov« med naravnimi in družbenimi procesi na področju naravnih nesreč. 
Program bo prispeval k trajnostnemu gospodarstvu in bo spodbuda povečanju konkurenčnosti gospodarstva ter razvoju novih proizvodnih in storitvenih dejavnosti, saj bo možno gradnjo infrastrukture in družbenih sistemov s pomočjo različnih modelov usmerjati in na varen način vključevati v prostor. Izsledki programa bodo uporabni še:
- pri razvoju in promociji novih turističnih destinacij,
- pri evidentiranju območij s posebnimi naravnimi ali družbenimi razmerami, ki zahtevajo bolj podrobno prostorsko načrtovanje ali druge posebne ukrepe ter pri oblikovanju državnih ukrepov za smotrnejše gospodarjenje s pokrajinami in na zavarovanih območjih,
- pri usklajevanju gospodarskega razvoja glede na okoljske omejitve in posege človeka v prostor (poselitev, gospodarstvo, promet),
- pri boljšem upravljanju s pokrajinami na vseh ravneh z oblikovanjem državnih in občinskih ukrepov za načrtovanje nadaljnjega razvoja,
- pri pripravi geografskih in drugih učbenikov na vseh stopnjah izobraževanja,
- pri prenosu novih raziskovalnih metod in tipologij v študijski program na področju geografije in sorodnih ved,
- pri spreminjanju vrednostnega dojemanja ljudi o pomenu pokrajin v Sloveniji kot bogastvu države oziroma pomembnega naravnega vira in 
- pri varovanju slovenske naravne in kulturne dediščine.
Izsledke programa bodo lahko koristno uporabile druge znanstvene panoge pri svojem raziskovanju, državne oziroma javne in privatne ustanove ter organi upravljanja na državni in krajevni ravni kot napotilo za njihovo smotrno delovanje pri najrazličnejših posegih v prostor, različne organizacije pri promociji Slovenije v smislu države z veliko naravno pokrajinsko raznolikostjo.

Člani projektne skupine:

ŠT. EVIDENČNA ŠT. NAZIV PRIIMEK IN IME RAZISK. PODROČJE VLOGA OBDOBJE
1 24301 Dr. Bole David Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
2 27510 Dr. Breg Valjavec Mateja Geografija Raziskovalec 2015- 2020
3 30791 Dr. Ciglič Rok Geografija Raziskovalec 2015- 2020
4 17544   Ferjan Meta   Tehnik 2015- 2020
5 33273 Dr. Ferk Mateja Geografija / Fizična geografija Raziskovalec 2015- 2020
6 08467 Dr. Gabrovec Matej Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
7 35035 Dr. Geršič Matjaž Geografija / Regionalna geografija Raziskovalec 2015- 2020
8 35706   Goluža Maruša   Mladi raziskovalec 2015- 2020
9 13179 Dr. Hrvatin Mauro Geografija Raziskovalec 2017- 2020
10 07553 Dr. Kladnik Drago Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
11 21464 Dr. Komac Blaž Geografija / Fizična geografija Vodja 2015- 2020
12 32206 Dr. Kozina Jani Geografija Raziskovalec 2015- 2020
13 36394 Dr. Kumer Peter Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2019
14 35034 Dr. Lapuh Lucija Geografija / Družbena geografija Mladi raziskovalec 2015
15 50215 Dr. Lipar Matej Geografija / Fizična geografija Raziskovalec začetnik 2017- 2020
16 52012   Logar Erik Geografija Mladi raziskovalec 2018- 2020
17 23513 Dr. Nared Janez Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
18 35070   Ortar Jaka Geografija / Fizična geografija Mladi raziskovalec 2015- 2016
19 08294 Dr. Perko Drago Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
20 25646 Dr. Pipan Primož Geografija Raziskovalec 2015- 2016
21 29392 Dr. Polajnar Horvat Katarina Geografija Raziskovalec 2015- 2020
22 28438 Dr. Razpotnik Visković Nika Geografija Raziskovalec 2015- 2020
23 32703 Dr. Ribeiro Daniela Geografija / Regionalna geografija Raziskovalec 2015- 2020
24 30164   Rus Petra Geografija / Družbena geografija Tehnik 2015- 2020
25 16050 Dr. Smrekar Aleš Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2020
26 26379 Dr. Šmid Hribar Mateja Geografija Raziskovalec 2015- 2020
27 38267   Tičar Jure Geografija / Fizična geografija Mladi raziskovalec 2015- 2020
28 34591 Dr. Tiran Jernej Geografija Raziskovalec 2015- 2020
29 08101 Dr. Topole Maja Geografija / Družbena geografija Raziskovalec 2015- 2016
30 37557   Trobec Anja Geografija Mladi raziskovalec 2015- 2020
31 17073 Dr. Urbanc Mimi Geografija Raziskovalec 2015- 2020
32 22245 Dr. Zorn Matija Geografija / Fizična geografija Raziskovalec 2015- 2020

Faze programa

Program je razdeljen na sedem vsebinskih sklopov (4 glavne in 3 presečne sklope):
- fizična geografija in naravne nesreče,
- humana geografija in regionalno planiranje,
- regionalna geografija in raba zemljišč,
- varstvo okolja in zavarovana območja,
- geografska terminologija in zemljepisna imena,
- raziskovanje naravne in kulturne dediščine (v prihodnjem obdobju)
- geografski informacijski sistemi in tematska kartografija.


Rezultati

Najpomembnejši znanstveni rezultati:

Letno poročilo 2015 in vmesno poročilo

Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati: 

Letno poročilo 2015 in vmesno poročilo


Raziskovalni program

Ključne besede
naravna in kulturna dediščina
tematska kartografija
geografski informacijski sistemi
geografska terminologija
varstvo okolja
regionalna geografija
humana geografija
fizična geografija
geografija

Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510