Vodja
dr. Janez Nared

Usmeritev
Oddelek deluje predvsem na področjih družbene in ekonomske geografije, regionalnega planiranja in uporabnosti v geografiji.

Konference
Slovenski regionalni dnevi

Tekoči projekti

 • WIKIAlps: Wiki za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja
 • SY_CULTour: Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih območjih (Transnationalno sodelovanje v Jugovzhodni Evropi)
 • CHERPLAN: Krepitev kulturne dediščine z okoljskim načrtovanjem in upravljanjem (Transnationalno sodelovanje v Jugovzhodni Evropi)
 • RURBANCE: Podeželsko-mestne strategije upravljanja in orodja za trajnostni razvoj spreminjajočih se alpskih območij (Transnationalno sodelovanje na območju Alp)
 • OTREMED: Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju (Transnationalno sodelovanje na območju Mediterana)
 • Prometna raba tal: spreminjanje in vpliv na vsakodnevno življenje (podoktorski raziskovalni projekt)

Končani projekti

 • Catch_MR: Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah (Interreg IVC)
 • ClimAlpTour: Podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah (Transnationalno sodelovanje na območju Alp)
 • CAPACities: Dejavnosti in politike za spodbujanje konkurenčnosti alpskih mest (Transnationalno sodelovanje na območju Alp)
 • DIAMONT: Podatkovna mreža za območje Alp (Interreg IIIB Območje Alp)
 • Primerjava valorizacij manj razvitih območij v Srbiji in Sloveniji
 • Analiza sodobnih poslovnih, nakupovalnih in drugih gospodarskih središč v Ljubljani
 • Naselbinski razvoj Slovenije pod vplivi urbanizacije na prelomu tisočletja
 • Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije
 • Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo
 • Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca
 • Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike
 • Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991–2002 po vzorčnih podeželskih območjih
 • Spremljanje regionalnega razvoja
 • Razvojne možnosti javnega potniškega prometa in poselitve v Republiki Sloveniji
 • Učinkovitost in vplivi investicij na regionalni in prostorski razvoj
 • Geografska analiza investicijskih aktivnosti na regionalni in prostorski razvoj Slovenije v letu 2004 – pasti in izzivi v pogojih globalizacije
 • Demografske analize slovenskih občin
 • Geografija Občine Moravče