Vodja
dr. Aleš Smrekar

Usmeritev
Oddelek deluje predvsem na področjih varstva okolja, varstva narave, pokrajinske ekologije, humane ekologije, kmetijstva in okolja, mesta in okolja, hidrogeografije, trajnostne rabe naravnih virov, ravnanja in gospodarjenja z odpadki, ekološke infrastrukture, ozaveščanja javnosti ter geografskih informacijskih sistemov in kartografije.
 

Tekoči projekti

 • INCOME – Izboljšano upravljanje onesnaženih vodonosnikov z integriranjem virov sledenja, orodij nadzora in odločevalskih strategij
 • Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Končani projekti

 • Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice in možnosti za razreševanje
 • Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije - primer Ljubljanskega polja
 • PASCALIS – Protokol za oceno in zaščito vodnega življenja v podzemlju
 • Okoljsko poročilo za načrt Kobilarne Lipica – 2. del
 • Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi
 • Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, pomembnem za oskrbo Mestne občine Ljubljana s pitno vodo
 • Izdelava katastra in predloga prednostne sanacije odlagališč odpadkov vodozbirnega območja črpališča Jarški prod
 • Evidentiranje nelegalnih odlagališč odpadkov, ki vsebujejo azbest, na zemljiščih Mestne občine Ljubljana
 • Popis vodnjakov in vrtin v zasebni lasti na območju vodnih virov Mestne občine Ljubljana
 • Zdrava H2O zame

Izbrano gradivo Oddelka za varstvo okolja

 • Vrtičkarstvo v Ljubljani, B. Jamnik, A. Smrekar, B. Vrščaj, 2009
 • Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane, A. Smrekar, 2007
 • Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane, A. Smrekar, D. Kladnik, 2007
 • Zavest ljudi o pitni vodi, A. Smrekar, 2006
 • Podtalnica Ljubljanskega polja, A. Smrekar, I. Rejec Brancelj, D. Kladnik, 2005
 • Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka, B. Erhartič, 2004
 • Kmetijsko obremenjevanje okolja v Sloveniji,I. Rejec Brancelj, 2001