2Bparks - Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih

Osnovni Podatki

Opis

Glavna namena projekta 2Bparks sta bila razvijanje inovativnih strategij upravljanja za krepitev delovanja zavarovanih območij, ki so vsebovale tudi okoljske vsebine in vključevanje teh strategij v delovanje javnih služb in zasebne naložbe.

Za dosego tega cilja smo:
- pomagali upravljavcem zavarovanih območij za sprejemanje smotrnih odločitev pri usklajevanju okoljskih, ekonomskih in socialnih vsebin;
- vključevali gospodarstvo in civilno družbo kot ključna deležnika;
- ustvarjali možnosti za nova delovna mesta, ki jih ponujata biotska in pokrajinska pestrost; prispevali k vzgoji, izobraževanju in raziskovanju;
- ozaveščali o pomenu, vrednotah in priložnostih zavarovanih območij ter krepili trajnostni turizem v zavarovanih območjih.

Osrednji cilji projekta 2Bparks so bili: načrtovanje in upravljanje zavarovanih območij s pripravo Strategije za usmerjanje njihovega razvoja, ki predstavlja nabor smernic s tega področja; izdelava Strategije za rast trajnostnega turizma in njegovega trženja, namenjenega javnemu in zasebnemu sektorju in načrtovanje raziskovanja in izobraževanja za ozaveščanje javnosti s pripravo interaktivnega vzgojno-izobraževalnega spletišča, kar povečuje konkurenčno prednost zavarovanih območij in omogoča nova delovna mesta. Vzpostavitev ravnovesja med izboljšanjem življenjskega standarda in počutja na eni strani ter ohranjanjem narave in naravnih virov na drugi strani spodbuja trajnostni razvoj, ki ga podpirajo okoljski, ekonomski in socialni vidiki ter kulturna raznovrstnost.

Projekt 2Bparks je z vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja, razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem prispeval k trajnostni rabi naravnih virov in h krepitvi povezav med družbami, gospodarstvi in zavarovanimi območji.

Vzorčno območje, ki smo ga obravnavali v Sloveniji, je Krajinski park Ljubljansko barje. To je dobrih 150 km2 velika mokrotna ravnina, ki se razprostira v južnem delu Ljubljanske kotline. Več tisočletno sožitje narave in človeka v njem se v zadnjih desetletjih hitro krha. Zaradi varovanja biotske in pokrajinske pestrosti ter spodbujanja trajnostnega razvoja, skladnega s krajevno tradicijo, je bilo zato jeseni 2008 območje razglašeno za Krajinski park Ljubljansko barje. V začetnih korakih razvoja parka smo mu pomagali tudi s projektom 2Bparks. V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo pripravili zasnovo interpretacije naravne in kulturne dediščine na 15 izbranih območjih. Posebno pozornost smo namenili reki Iški. Izdelali smo 11 informativnih tabel za Pot ob reki Iški – »Okljuk« in table postavili na 13 km obstoječih poti. Nanjo smo vsebinsko navezali tri e-lekcije. Namenjene so trem starostnim skupinam osnovnošolcev in srednješolcev. Zasnovali smo tudi Barjansko banko, kjer se mladi in njihovi mentorji lahko seznanijo s terenskimi nalogami ob Iški. Na spletu je dostopnih več kot 50 nalog za tri starostne skupine osnovnošolcev in srednješolcev. Obiskovalci si lahko naloge prilagodijo in končne izdelke natisnejo v PDF formatu. E-lekcije in Barjanska banka so strokovno pripravljeno učno gradivo, usklajeno z učnimi načrti za osnovne in srednje šole. Izdelali smo tudi idejni osnutek Učilnice v naravi »Meander«, ki bo obiskovalcem pomagala pri razumevanju delovanja narave in človekovih posegov vanjo. V pripravi je tudi monografska publikacija z naslovom Vrednotenje dediščine na Ljubljanskem barju, ki bo luč sveta ugledala jeseni 2014. 

 

 


Rezultati

1) Zloženka o projektu

Zloženka o projektu želi prikazati, kako lahko z dragocenimi izkušnjami iz preteklosti in uporabo trajnostnega razvoja ohranjamo zavarovana območja za prihodnje generacije.

2) Podpis sporazuma o sodelovanju na področju znanstvenoraziskovalnega dela

ZRC SAZU ter Krajinski park Ljubljansko barje sta 8. novembra 2011 v prostorih Atrija ZRC SAZU slavnostno podpisala Sporazum o sodelovanju na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Ideja za podpis se je porodila ob sodelovanju pri mednarodnem projektu 2Bparks.

 
3) Okrogla miza o razvojnih izzivih na Ljubljanskem barju

Na zanimivi okrogli mizi o razvojnih izzivih na Ljubljanskem barju 8. novembra 2011 v prostorih Atrija ZRC SAZU so predstavniki ZRC SAZU ter Krajinskega parka Ljubljansko barje govorili o mostu med raziskovalci in uporabniki.

4) Razstava o Ljubljanskem barju

Novembra 2011 so si obiskovalci lahko v Atriju ZRC SAZU ogledali razstavo o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja, ki so jo večinoma pripravili v Krajinskem parku Ljubljansko barje.


5) Intervju v oddaji programa ARS Radia Slovenija Pogled v znanost

5. decembra 2011 je bila na sporedu programa ARS Radia Slovenija oddaja iz cikla Pogled v znanost, ki jo pripravlja Goran Tenze. Gost polurnega intervjuja je bil Aleš Smrekar, ki je predstavil problematiko razvoja Ljubljanskega barja, ki jo obravnava projekt 2BParks.

Posnetek intervjuja je na dnu strani, tukaj pa si lahko prenesete mp3 datoteko posnetka.

6) Fotografski natečaj za mladino "Ljubljansko barje – Človek in narava"

Krajinski park Ljubljansko barje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter revija GEA so organizirali fotografski natečaj za mladino z naslovom »Ljubljansko barje – Človek in narava«.
Celotna novica je tukaj.

7) Pot ob reki Iški – »Okljuk«


Kot primer interpretacije okolja smo ob reki Iški pripravili 11 informativnih tabel o naravi in človekovem delovanju v tej pokrajini. Pot ob reki Iški – »Okljuk« poteka po 13 km obstoječih poti in jo je najprimerneje obiskati s kolesom.

Povezave na rezultate:
Pot ob reki Iški – »Okljuk« (zgibanka)
Pot ob reki Iški – »Okljuk« (informativne table)
 

8) E-lekcije

Na Pot ob reki Iški – »Okljuk« smo vsebinsko navezali tri e-lekcije. Namenjene so trem starostnim skupinam osnovnošolcev in srednješolcev. Strokovno pripravljeno učno gradivo je usklajeno z učnimi načrti za osnovne in srednje šole.
 

Povezave na e-lekcije:
Iška: od izvira do pipe
Trojnost reke Iške
Žagamo in meljemo
 

Didaktična priporočila in navodila za učitelje:
Iška: od izvira do pipe
Trojnost reke Iške
Žagamo in meljemo

9) Barjanska banka

V Barjanski banki je pripravljenih več kot 50 terenskih nalog ob Iški. Obiskovalci si lahko naloge prilagodijo in natisnejo v PDF formatu. Namenjene so trem starostnim skupinam osnovnošolcev in srednješolcev. Strokovno pripravljeno učno gradivo je usklajeno z učnimi načrti za osnovne in srednje šole. Stran je še v fazi testiranja, zato so še mogoče napake.

10) Zaključna publikacija projekta

V knjigi 2Bparks MAINSTREAM so predstavljeni glavni rezultati projekta, s posebnim poudarkom na njegovi nadnacionalni razsežnosti, podana pa so tudi priporočila za trajnostno upravljanje in načrtovanje zavarovanih območij v prihodnje. Publikacija je na voljo samo v angleškem jeziku.

Povezava na publikacijo
 


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
Ljubljansko barje
Mediteran
interpretacija okolja
izobraževanje
ozaveščanje
upravljanje zavarovanega območja
trajnostni turizem
zavarovano območje