Telefon:
01 200 27 20
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2010
doktorat znanosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015

Raziskovalna področja
urbana geografija, trajnostna mobilnost, geografija volitev, urbano vrtičkarstvo, kakovost življenja v mestih, interpretacija okolja

Ostale dejavnosti
- Predstavnik organizacij civilne družbe v Medresorski delovni skupini za spremljanje Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022
- Ljubljansko geografsko društvo (član Izvršnega odbora, referent za kratke ekskurzije)
- Slovenska kolesarska mreža (strokovni sodelavec)

Izbrane publikacije

- Tiran, J. 2017: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani. Georitem 28.
- Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana = Merjenje kakovosti življenja v mestu: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica, 56-1.
- Vehovar, U., Tiran J. 2016: Oris izbranih kazalnikov retradicionalizacije slovenske družbe. Družboslovne razprave XXXII-83.
- Tiran, J., Bole, D., Kumer, P. 2016: Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani. Geografski vestnik 88-1.
- Tiran, J. 2015: Urbano proti ruralnemu: (nov) razcep v slovenskem političnem prostoru? Teorija in praksa, 52/1–2.
- Tiran, J., Mladenovič, L., Koblar, S. 2015: Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljani po metodi PTAL. Geodetski vestnik 59-4.
- Rogelj, B., Tiran, J. 2014: Geografska analiza volilne udeležbe v Sloveniji. Geografski vestnik 86-2.
- Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014. Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 24.
- Tiran, J. 2013: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva. Geografski vestnik 85-1.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

AgriGo4Cities (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

SMART-MR (INTERREG • 1. april 201631. marec 2021)

UGB - Mestne zelene površine - Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje (INTERREG • 1. junij 201630. maj 2019)

2Bparks (aplikativni projekt • 1. julij 201030. junij 2013)

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • Prešernova nagrada Filozofske fakultete za diplomsko delo, 2010 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009