Georitem.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2007


V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno mesto končane raziskave v okviru inštitutskih domačih in mednarodnih projektov.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:
32 Drago Perko, Matjaž Geršič: Sporna imena naselij v Sloveniji
31 Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović: Družbeni učinki urbanega kmetijstva
30 Peter Kumer: Lastniki gozdov v Sloveniji
29 Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
28 Jernej Tiran: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
27 Mateja Šmid Hribar: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
26 Katarina Polajnar Horvat: Okolju prijazno vedenje
25 David Bole: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
24 Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
23 Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert: Geografija in rastlinska sukcesija
22 Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
21 Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
20 Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
19 Marjan Ravbar, Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
18 Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
17 Mateja Ferk, Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
16 Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
15 Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri
14 Jani Kozina: Prometna dostopnost v Sloveniji
13 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
12 Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp
11 Matej Gabrovec, David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji
10 Janez Nared, Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
9 Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
8 Matija Zorn, Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji
7 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju
6 Marjan Ravbar, David Bole: Geografski vidiki ustvarjalnosti
5 David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
4 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
3 Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije
2 Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
1 Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane

Naslovi

Publikacija
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Leto: 2014
Avtorji: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert

15.00 €

Ključne besede
divja odlagališča
geografija
Ljubljana (okolica)
odpadki
onesnaževanje voda
ravnanje z odpadki
sanacija
Slovenija
vodovarstvena območja
dnevna mobilnost
dnevne migracije
geografija prometa
javni potniški promet
družbena geografija
geografski vidik
konkurenčnost
mesta
učeče regije
ustvarjalno okolje
ustvarjalnost
fizična geografija
geomorfologija
geomorfometrija
krasoslovje
morfogeneza
Rakov Škocjan
speleologija
gnojišča
gnojne jame
kmetijstvo
Ljubljansko polje
podtalnica
podzemne vode
vodni viri
krajinski park
kulturna dediščina
naravna dediščina
prostorsko urejanje
razvoj
vrednotenje
zgodovinski pregledi
digitalni model višin
ekspozicija površja
naklon površja
pokrajinski tipi
relief
zemeljsko površje
elementarne nesreče
Evropa
izobraževanje
naravne nesreče
pouk
srednje šole
učbeniki
eksonimi
geografska imena
standardizacija
zemljepisna imena
državne meje
kulturna pokrajina
slovenska Istra
Slovensko Primorje
arhitektura
geografija podeželja
naselja
podeželje
regionalni razvoj
regionalno planiranje
urbanistično planiranje
urbanizem
zborniki
prometna dostopnost
prostorski razvoj
regionalna središča
Alpe
ekonomska geografija
Idrija
regionalna geografija
regionalna politika
trajnostni razvoj
družbeni razvoj
investicije
delovna mesta
podeželska naselja
poselitev
pozidana območja
raba tal
ruralna naselja
suburbanizacija
vodna zajetja
vodnjaki
vrtine
modeliranje
plazovi
plazovitost
zakonodaja
zemeljski plazovi
zemljevidi
človeški viri
družba znanja
družbene skupine
znanje
ekologija rastlin
invazivne vrste
klimaksne združbe
pedogeneza
pionirske rastlinske vrste
rastlinstvo
sukcesija
vegetacija
obmestja
polkmetije
socialna geografija
Sredozemlje
prometna infrastruktura
prometna raba tal
interpretacija okolja
Iška
Ljubljansko barje
naravoslovne učne poti
študije primerov
učilnica na prostem
okoljska ozaveščenost
okolju prijazno vedenje
ozaveščanje javnosti
psihološki dejavniki
socialni dejavniki
varstvo okolja
bivalno okolje
kakovost bivanja
kazalniki
kvaliteta življenja
raziskave
urbana geografija


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR