Naslov:
Georitem
Urednika zbirke:
Obdobje:
od 2007
Ključne besede:
divja odlagališča, geografija, Ljubljana (okolica), odpadki, onesnaževanje voda, ravnanje z odpadki, sanacija, Slovenija, vodovarstvena območja, dnevna mobilnost, dnevne migracije, geografija prometa, javni potniški promet, družbena geografija, geografski vidik, konkurenčnost, mesta, učeče regije, ustvarjalno okolje, ustvarjalnost, fizična geografija, geomorfologija, geomorfometrija, krasoslovje, morfogeneza, Rakov Škocjan, speleologija, gnojišča, gnojne jame, kmetijstvo, Ljubljansko polje, podtalnica, podzemne vode, vodni viri, krajinski park, kulturna dediščina, naravna dediščina, prostorsko urejanje, razvoj, vrednotenje, zgodovinski pregledi, digitalni model višin, ekspozicija površja, naklon površja, pokrajinski tipi, relief, zemeljsko površje, elementarne nesreče, Evropa, izobraževanje, naravne nesreče, pouk, srednje šole, učbeniki, eksonimi, geografska imena, standardizacija, zemljepisna imena, državne meje, kulturna pokrajina, slovenska Istra, Slovensko Primorje, arhitektura, geografija podeželja, naselja, podeželje, regionalni razvoj, regionalno planiranje, urbanistično planiranje, urbanizem, zborniki, prometna dostopnost, prostorski razvoj, regionalna središča, Alpe, ekonomska geografija, Idrija, regionalna geografija, regionalna politika, trajnostni razvoj, družbeni razvoj, investicije, delovna mesta, podeželska naselja, poselitev, pozidana območja, raba tal, ruralna naselja, suburbanizacija, vodna zajetja, vodnjaki, vrtine, modeliranje, plazovi, plazovitost, zakonodaja, zemeljski plazovi, zemljevidi, človeški viri, družba znanja, družbene skupine, znanje, ekologija rastlin, invazivne vrste, klimaksne združbe, pedogeneza, pionirske rastlinske vrste, rastlinstvo, sukcesija, vegetacija, obmestja, polkmetije, socialna geografija, Sredozemlje, prometna infrastruktura, prometna raba tal, interpretacija okolja, Iška, Ljubljansko barje, naravoslovne učne poti, študije primerov, učilnica na prostem, okoljska ozaveščenost, okolju prijazno vedenje, ozaveščanje javnosti, psihološki dejavniki, socialni dejavniki, varstvo okolja, bivalno okolje, kakovost bivanja, kazalniki, kvaliteta življenja, raziskave, urbana geografija
Jezik(i):
Opis

V zbirki izhajajo znanstvene monografske študije s področja geografije in sorodnih ved. Namenjena je predvsem celovitim predstavitvam vsebinsko ožjih problemov, pri čemer imajo pomembno mesto končane raziskave v okviru inštitutskih domačih in mednarodnih projektov.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:
32 Drago Perko, Matjaž Geršič: Sporna imena naselij v Sloveniji
31 Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović: Družbeni učinki urbanega kmetijstva
30 Peter Kumer: Lastniki gozdov v Sloveniji
29 Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek: Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
28 Jernej Tiran: Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
27 Mateja Šmid Hribar: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
26 Katarina Polajnar Horvat: Okolju prijazno vedenje
25 David Bole: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
24 Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
23 Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert: Geografija in rastlinska sukcesija
22 Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
21 Nika Razpotnik Visković: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
20 Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
19 Marjan Ravbar, Jani Kozina: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
18 Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
17 Mateja Ferk, Uroš Stepišnik: Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
16 Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
15 Mimi Urbanc: Pokrajinske predstave o slovenski Istri
14 Jani Kozina: Prometna dostopnost v Sloveniji
13 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
12 Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared: Prostorska in razvojna vprašanja Alp
11 Matej Gabrovec, David Bole: Dnevna mobilnost v Sloveniji
10 Janez Nared, Damjan Kavaš: Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
9 Marjan Ravbar: Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
8 Matija Zorn, Blaž Komac: Zemeljski plazovi v Sloveniji
7 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Gnojišča na Ljubljanskem polju
6 Marjan Ravbar, David Bole: Geografski vidiki ustvarjalnosti
5 David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
4 Aleš Smrekar, Drago Kladnik: Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
3 Drago Perko: Morfometrija površja Slovenije
2 Drago Kladnik: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
1 Aleš Smrekar: Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane

 

Naslovi
Sporna imena naselij v Sloveniji
Georitem 32

Avtorja: Drago Perko, Matjaž Geršič
Leto: 2021
Družbeni učinki urbanega kmetijstva
Georitem 31

Avtorji: Nela Halilović, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jani Kozina, Jernej Tiran
Leto: 2019
Lastniki gozdov v Sloveniji
Georitem 30

Avtor: Peter Kumer
Leto: 2019
Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Georitem 29

Avtorji: Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Janez Nared
Leto: 2019
Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
Georitem 28

Avtor: Jernej Tiran
Leto: 2017
Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine Ljubljanskega barja
Georitem 27

Avtorica: Mateja Šmid Hribar
Leto: 2016
Okolju prijazno vedenje
Georitem 26

Avtorica: Katarina Polajnar Horvat
Leto: 2015
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

Avtor: David Bole
Leto: 2015
Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
Georitem 24

Avtorji: Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar, Aleš Smrekar, Jernej Tiran
Leto: 2014
Geografija in rastlinska sukcesija
Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Avtorji: Matej Blatnik, Matjaž Geršič, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Blaž Repe, Ana Seifert
Leto: 2014
Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja
Enotni pristop in izbrana orodja
Georitem 22

Avtorji: Mateja Ferk, Peter Repolusk, Nika Razpotnik Visković, Matija Zorn
Leto: 2013
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Avtorica: Nika Razpotnik Visković
Leto: 2013
Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Georitem 20

Avtorji: David Bole, Matej Gabrovec, Matjaž Geršič, Maruša Goluža, Janez Nared, Petra Rus, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2012
Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Georitem 19

Avtorja: Jani Kozina, Marjan Ravbar
Leto: 2012
Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
Georitem 18

Avtorji: Rok Ciglič, Blaž Komac, Matija Zorn
Leto: 2011
Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Georitem 17

Avtorja: Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
Leto: 2011
Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Georitem 16

Avtorji: Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar, Aleš Smrekar
Leto: 2011
Pokrajinske predstave o slovenski Istri
Georitem 15

Avtorica: Mimi Urbanc
Leto: 2011
Prometna dostopnost v Sloveniji
Georitem 14

Avtor: Jani Kozina
Leto: 2010
Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Georitem 13

Avtorja: Drago Kladnik, Lučka Ažman Momirski
Leto: 2009
Prostorska in razvojna vprašanja Alp
Georitem 12

Avtorji: Janez Nared, Mimi Urbanc, Nika Razpotnik Visković
Leto: 2009
Dnevna mobilnost v Sloveniji
Georitem 11

Avtorja: David Bole, Matej Gabrovec
Leto: 2009
Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Georitem 10

Avtorja: Damjan Kavaš, Janez Nared
Leto: 2009
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Georitem 9

Avtor: Marjan Ravbar
Leto: 2009
Zemeljski plazovi v Sloveniji
Georitem 8

Avtorja: Blaž Komac, Matija Zorn
Leto: 2008
Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Avtorja: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Leto: 2008
Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Avtorja: David Bole, Marjan Ravbar
Leto: 2007
Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

Avtorji: David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
Leto: 2007
Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Avtorja: Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Leto: 2007
Morfometrija površja Slovenije
Georitem 3

Avtor: Drago Perko
Leto: 2007
Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
Georitem 2

Avtor: Drago Kladnik
Leto: 2007
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Georitem 1

Avtor: Aleš Smrekar
Leto: 2007

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-1963

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2646

Specifikacija

mehka/trda vezava • 14 × 21 cm