Skip to main content
Družbeni učinki urbanega kmetijstva


Avtorji: Nela Halilović, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jani Kozina, Jernej Tiran
Leto: 2019


Knjiga obravnava urbano kmetijstvo kot inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma sodelovanje v odločevalskem procesu, socialno vključevanje in trajnostni urbani razvoj. Kljub številnim družbenim in gospodarskim koristim urbano kmetijstvo ne na mednarodni ne nacionalni politični ravni še vedno ni deležno ustrezne podpore. V Sloveniji nimamo predpisanih jasnih smernic in standardov za njegovo spodbujanje, zaščito in upravljanje. Zato je eden od namenov te knjige zapolniti vrzel med nacionalno in lokalno ravnijo. Pregled dobrih praks urbanega kmetijstva v državah srednje in vzhodne Evrope ter Severne Amerike kaže, da širše družbene učinke pogosteje zagotavljajo skupnostni, socialni, vzgojno-izobraževalni in terapevtski vrtovi, kamor je vključenih več bolj raznolikih deležnikov. Knjiga predstavlja, kako lahko urbano kmetijstvo, če je zasnovano na sodelovalen in vključujoč način, vpliva na izboljšanje javnih storitev, spodbuja aktivnejše državljanstvo ter prispeva k boljši strukturi in podobi mest nasploh.Kazalo vsebine

Predgovor
1 Uvod
2 Teoretski okvir
     2.1 Opredelitev in razvoj urbanega kmetijstva
     2.2 Urbano kmetijstvo kot orodje za participacijo
     2.3 Urbano kmetijstvo kot orodje za socialno vključevanje 
     2.4 Urbano kmetijstvo kot dejavnik trajnostnega urbanega razvoja
3 Mednarodni okvir spodbujanja razvoja in upravljanja urbanega kmetijstva 
     3.1 Urbano kmetijstvo v mednarodnih strateških dokumentih 
     3.2 Urbano kmetijstvo v projektih evropskega sodelovanja
4 Nacionalni okvir spodbujanja razvoja in upravljanja urbanega kmetijstva
5 Urbano kmetijstvo kot gradnik mesta na primeru Velenja 
     5.1 Načrtovanje mesta v parku in začetki urbanega kmetijstva 
     5.2 Načrtno urejanje urbanega kmetijstva 
     5.3 Novejši primeri urbanega kmetijstva za doseganje družbenih učinkov
6 Dobre prakse urbanega kmetijstva s širšimi družbenimi učinki 
     6.1 Skupnostni vrtovi 
     6.2 Socialni vrtovi 
     6.3 Vzgojno-izobraževalni vrtovi 
     6.4 Terapevtski vrtovi 
     6.5 Ključne značilnosti uspešnih vrtičkarskih praks
7 Sklep
8 Seznam virov in literature
9 Seznam slik
10 Seznam preglednic
 


Ključne besede
geografija
participativno načrtovanje
Slovenija
socialna vključenost
trajnostni razvoj
urbane kmetije
urbani vrtovi
Velenje
vrtičkarstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR