Opis

Alpe so eno najbolj občutljivih območij v Evropi. Njihov razvoj predstavlja izziv, ki zahteva sodelovanje stroke, predstavnikov gospodarskega, političnega in družbenega življenja ter prebivalcev. Z razvojnimi izzivi Alp se je spopadel tudi Interregov IIIB projekt DIAMONT, ki je potekal med letoma 2005 in 2008. V monografiji so predstavljeni njegovi bistveni rezultati. Najprej so prikazane kulturne razlike v Alpah in njihov vpliv na trajnostni regionalni razvoj, sledijo rezultati delfi analize, ki je pomagala izluščiti bistvene razvojne smernice v Alpah, nato pa je izpostavljena problematika primernih kazalnikov regionalnega razvoja ter harmonizacije podatkov. V nadaljevanju je pozornost namenjena instrumentom regionalnega razvoja in participativnemu procesu, ki je ključen za zagotavljanje resnično trajnostnega razvoja. Na koncu je predstavljen še slovenski pogled na predhodno obravnavane tematike.

Kazalo vsebine

1 Uvod

2 Vpliv kulturnih razlik na regionalni razvoj Alp

3 Stanje in težnje na območju Alp

3.1 Pogledi strokovnjakov na razvoj Alp

3.2 Kazalniki regionalnega razvoja

3.3 Tipologija in območja trga delovne sile

4 Instrumenti za spodbujanje regionalnega razvoja v Alpah

5 Sodelovanje prebivalstva kot nujen predpogoj zagotavljanja trajnostnega razvoja

6 Slovenska perspektiva

6.1 Kulturne razlike kot dejavnik regionalnega razvoja

6.2 Ocene slovenskih strokovnjakov o razvojnih izzivih in problemih Alp

6.3 Participativni proces na izbranem območju trga delovne sile

7 Sklep

8 Seznam virov in literature

9 Seznam slik

10 Seznam preglednic

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-128-6

Specifikacija

mehka vezava • 14 × 20,5 cm • 94 strani