Naslov:
Geografija Slovenije
Urednika zbirke:
Uredniški odbor:
Obdobje:
od 1999
Ključne besede:
geografija, Geografski inštitut Antona Melika, inštituti, Slovenija, zgodovina, zgodovinski pregledi, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, znanstvenoraziskovalno delo, digitalni model reliefa, digitalni model višin, ekspozicija površja, geomorfologija, kartografija, nadmorska višina, naklon površja, reliefni koeficient, geografija podeželja, podeželje, regionalizacija, regionalne disparitete, regionalni razvoj, tipizacija, družbena geografija, geografija prebivalstva, nataliteta, prebivalstvo, regionalne razlike, rodnost, rodnostno vedenje, dolci, dolek, dolomit, fizična geografija, reliefne oblike, deindustrializacija, ekonomska geografija, geografija naselij, Ljubljana, mesta, socialna geografija, urbana geografija, urbana naselja, denudacija, Dragonja, erozija, fliš, Slovensko Primorje, agrarna geografija, Moravče, pokrajina, Posavsko hribovje, raba tal, regionalna geografija, regionalno planiranje, vrednotenje, vrednotenje pokrajine, elementarne nesreče, geografski vidik, hudourniki, naravne nesreče, poplave, poplavna nevarnost, poplavna območja, poplavna ogroženost, prostorsko planiranje, zemljevidi, geografska tipologija, kulturna krajina, priročniki, atlasi, metodologija, tematska kartografija, drobirski tokovi, geomorfni procesi, pobočni procesi, skalni podori, zemeljski plazovi, eksonimi, podomačena tuja geografska imena, standardizacija, Ljubljansko polje, onesnaževanje okolja, onesnaževanje voda, pitna voda, podtalnica, podzemne vode, vodna oskrba, vodni viri, vodovarstvena območja, zborniki, prostorski razvoj, regionalna politika, Kocen, Blaž, pouk, razvoj turizma, Rogaška Slatina, turistična geografija, turistični kraji, turizem, zdravilišča, lavinologija, ogrožena območja, snežni plazovi, alpski svet, spremembe rabe tal, Goriška Brda, kulturna pokrajina, kulturne terase, vinogradi, okolijski vidik, pedologija, prostorsko načrtovanje, raziskave, vrtičkarji, vrtičkarstvo, vrtnarstvo, naravni viri, ozaveščanje javnosti, upravljanje, varstvo okolja, varstvo voda, vodno gospodarstvo, Dolina Triglavskih jezer, geološka dediščina, geološko kartiranje, naravne vrednote, Triglavski narodni park, varstvo narave, slovenščina, toponimija, zemljepisna imena, državne meje, Hrvaška, Istra, Jadransko morje, nesnovna kulturna dediščina, Piran, Piranski zaliv, Savudrija, Sečovlje, Badjura, Rudolf, biografije, smučanje, svetovna vojna 1914-1918, terminologija, turistični vodniki, geoinformatika, gramoznice, jame, Logaško polje, odlagališča, odpadki, ravnanje z odpadki, vrtače, države sveta, jezikoslovje, slovenska geografska imena, geografski informacijski sistemi, Dolina triglavskih jezer, gozdovi, hidrologija, kamnine, naravna dediščina, naravni spomeniki, planinske poti, rastlinstvo, vegetacija, hidrogeologija, Ljubljansko barje, vodonosniki, zaščitni ukrepi, glaciologija, Julijske Alpe, klimatske spremembe, ledeniki, didaktika, geografske predstave, izobraževalni procesi, izobraževanje, metodika, osnovne šole, srednje šole, učbeniki, učni programi, Dinarski kras, kras (geologija), krasoslovje, kvartar, Ljubljanica, paleopoplave, človeški viri, urbanizacija, ustvarjalni poklici, ustvarjalnost, življenjsko okolje
Jezik(i):
Opis

Zbirka je namenjena objavam znanstvenih obsežnejših, vsebinsko zaokroženih monografij s področja fizične, družbene in regionalne geografije Slovenije ter slovenske geografske terminologije, slovenskih zemljepisnih imen in slovenske tematske kartografije. Objavljena dela obravnavajo določen problem celovito, na območju celotne Slovenije, določen problem na ožjem področju, a je ta problem značilen za Slovenijo, ali določen problem primerjalno med Slovenijo in tujino.

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Navodila avtorjem za pripravo monografije.
Primer kartografske podlage za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:

35 Jani Kozina: Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
34 Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gasperic, Mojca Ilc Kunc, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar: Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
33 Mateja Ferk: Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
32 Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skobrne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro: Dolina Triglavskih jezer 
31 Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret: Skrb za pitno vodo
30 Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn: Triglavski ledenik
29 Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar: Rudolf Badjura
28 Rok Ciglič: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
27 Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega zaliva
26 Mateja Breg Valjavec: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
25 Drago Kladnik, Drago Perko: Slovenska imena držav
24 Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk: Slovenski eksonimi
23 Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
22 Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
21 Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj: Vrtičkarstvo v Ljubljani
20 Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
19 David Bole: Ekonomska preobrazba slovenskih mest
18 Matija Zorn: Erozijski procesi v slovenski Istri
17 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn: Terasirana pokrajina Goriških brd
16 Janez Nared: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
15 Blaž Komac, Matija Zorn: Pobočni procesi in človek
14 Drago Kladnik: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
13 Blaž Komac: Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
12 Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi
11 Franci Petek: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
10 Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar in Drago Kladnik s sodelavci: Podtalnica Ljubljanskega polja
9 Damir Josipovič: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
8 Drago Kladnik, Marjan Ravbar: Členitev slovenskega podeželja
7 Maja Topole: Geografija občine Moravče
6 Miha Pavšek: Snežni plazovi v Sloveniji
5 Mimi Urbanc: Kulturne pokrajine v Sloveniji
4 Uroš Horvat: Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
3 Drago Perko: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
2 Jerneja Fridl: Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije
1 Milan Natek, Drago Perko: Petdeset let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

 

Naslovi
Pokrajinska imena kot dejavnik identitete
Geografija Slovenije 36

Avtor: Matjaž Geršič
Leto: 2020
Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
Geografija Slovenije 35

Avtor: Jani Kozina
Leto: 2016
Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
Geografija Slovenije 34

Avtorji: Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mateja Šmid Hribar, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mimi Urbanc
Leto: 2016
Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
Geografija Slovenije 33

Avtorica: Mateja Ferk
Leto: 2016
Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Avtorji: Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Borut Peršolja, Aleš Poljanec, Daniela Ribeiro, Peter Skoberne, Aleš Smrekar, Andrej Šmuc, Matija Zorn
Leto: 2015
Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Avtorji: Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Polajnar Horvat, Katarina Hribernik, Brigita Jamnik, Mitja Janža, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Aleš Smrekar, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Mateja Breg Valjavec, Gorazd Žibret
Leto: 2014
Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Avtorji: Mihaela Triglav Čekada, Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Matija Zorn
Leto: 2014
Rudolf Badjura
Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Avtorji: Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Matjaž Geršič, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
Leto: 2014
Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Geografija Slovenije 28

Avtor: Rok Ciglič
Leto: 2014
Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Avtorji: Primož Gašperič, Drago Kladnik, Primož Pipan
Leto: 2014
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Avtorica: Mateja Breg Valjavec
Leto: 2013
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko
Leto: 2013
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Avtorji: Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Leto: 2013
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 23

Avtor: Bojan Erhartič
Leto: 2012
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Geografija Slovenije 22

Avtorji: Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver, Rožle Bratec Mrvar
Leto: 2011
Vrtičkarstvo v Ljubljani
Geografija Slovenije 21

Avtorji: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
Leto: 2009
Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Geografija Slovenije 20

Avtorji: Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
Leto: 2008
Ekonomska preobrazba slovenskih mest
Geografija Slovenije 19

Avtor: David Bole
Leto: 2008
Erozijski procesi v slovenski Istri
Geografija Slovenije 18

Avtor: Matija Zorn
Leto: 2008
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Avtorji: Drago Kladnik, Blaž Komac, Lučka Ažman Momirski, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
Leto: 2008
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Avtor: Janez Nared
Leto: 2007
Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Avtorja: Blaž Komac, Matija Zorn
Leto: 2007
Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
Geografija Slovenije 14

Avtor: Drago Kladnik
Leto: 2007
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Geografija Slovenije 13

Avtor: Blaž Komac
Leto: 2006
Zavest ljudi o pitni vodi
Geografija Slovenije 12

Avtor: Aleš Smrekar
Leto: 2006
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Avtor: Franci Petek
Leto: 2005
Podtalnica Ljubljanskega polja
Geografija Slovenije 10

Uredili: Irena Rejec Brancelj, Drago Kladnik, Aleš Smrekar
Leto: 2005
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
Geografija Slovenije 9

Avtor: Damir Josipović
Leto: 2004
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Avtorja: Drago Kladnik, Marjan Ravbar
Leto: 2003
Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Avtorica: Maja Topole
Leto: 2003
Snežni plazovi v Sloveniji
Geografske značilnosti in preventiva
Geografija Slovenije 6

Avtor: Miha Pavšek
Leto: 2002
Kulturne pokrajine v Sloveniji
Geografija Slovenije 5

Avtorica: Mimi Urbanc
Leto: 2002
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Avtor: Uroš Horvat
Leto: 2000
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Geografija Slovenije 3

Avtor: Drago Perko
Leto: 2001
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Avtorica: Jerneja Fridl
Leto: 1999
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Geografija Slovenije 1

Avtorja: Milan Natek, Drago Perko
Leto: 1999

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1580-1594

ISSN (elektronska izdaja)

2712-2638

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm