Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji

Avtor: Damir Josipović
Leto: 2004


V Sloveniji se že več kot dve desetletji rodi premalo otrok, da bi nadomestili generacije v odhajanju. Zavedanje, da prenizka rodnost lahko pripelje do neslutenih razsežnosti družbenih konfliktov, je napeljalo avtorja, da se je lotil podrobne proučitve mehanizmov in ozadij oblikovanja rodnostnega obnašanja. Avtor je analizo utemeljil na treh vzorčnih območjih (Prekmurje, Zasavje in območje Upravne enote Domžale), ki predstavljajo tri glavne tipe regionalnogeografske strukture Slovenije. To je bilo tudi izhodišče večine primerjav za ugotavljanje vloge različnih dejavnikov pri oblikovanju rodnostnega obnašanja in možnosti geografskega pristopa pri preučevanju rodnostne problematike. Knjiga je prispevek k poznavanju vrste dejavnikov in njihove pestre vloge v součinkovanju in spreminjanju rodnostnega obnašanja, je pa tudi podlaga za konkretne korake pri oblikovanju prebivalstvene politike.Kazalo vsebine

1. UVOD

DEFINICIJA PROBLEMA

NAMEN IN CILJI

MESTO SLOVENIJE V SODOBNIH DEMOGRAFSKIH PROCESIH V EVROPI IN SVETU

IZBOR IN KRATKA PREDSTAVITEV PREUČEVANIH OBMOČIJ

2. METODE

METODE DEMOGRAFSKE ANALIZE

IZBOR KAZALNIKOV IN METODE NJIHOVEGA IZRAČUNAVANJA

TERMINOLOŠKA OPREDELITEV IN DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOV

VIRI STATISTIČNIH PODATKOV IN PROSTORSKE RAVNI PREUČEVANJA TER PRIMERJAV PODATKOV IN REZULTATOV

ANKETIRANJE

3. TEORETSKA IZHODIŠČA

DEFINICIJA IN PREDMET DEMOGRAFIJE

POVEZAVE MED GEOGRAFIJO IN DEMOGRAFIJO TER DRUGIMI ZNANOSTMI

APLIKACIJA BEHAVIORISTIČNOGEOGRAFSKEGA PRISTOPA PRI GEOGRAFSKEM ŠTUDIJU RODNOSTNEGA OBNAŠANJA

TEORETSKI OKVIR PREUČEVANJA RODNOSTI

4. VREDNOTENJE REZULTATOV IN PRIMERJAVA MED OBMOČJI

ANALIZA STATISTIČNIH PODATKOV

ANALIZA REZULTATOV ANKETE

5 ZAKLJUČEK

SINTEZA ANALIZ STATISTIČNIH PODATKOV

SINTEZA ANALIZ ANKETNIH PODATKOV

SKLEP

6 SEZNAM VIROV IN LITERATURE

7 SEZNAM SLIK

8 SEZNAM PREGLEDNIC

9 PRILOGE


Ključne besede
družbena geografija
geografija prebivalstva
nataliteta
prebivalstvo
regionalne razlike
rodnost
rodnostno vedenje
Slovenija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR