Naslov:
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je opisana značilna reliefna oblika dolomitnega reliefa v Sloveniji, imenovana dolec ali dolek. Površje na dolomitnih kamninah je lep primer součinkovanja denudacijskih in fluvialnih geomorfnih procesov, saj ga spreminjata kraška korozija in denudacija, ki je posledica površinskega in deloma podpovršinskega odtekanja padavinske vode. Pri nastajanju dolcev sodelujeta obe omenjeni skupini geomorfnih procesov, zato so dolci poligenetska reliefna oblika, ki nastaja in se oblikuje tudi v sodobnosti. Uvodnemu poglavju o temeljnih značilnostih površja na dolomitu sledi oris morfoloških značilnosti dolca. Osrednji del knjiga je posvečen njegovi genezi. Opisani so rezultati morfometričnih in genetskih raziskav, predvsem geomorfološkega kartiranja, radioogljikovega datiranja in meritev električne upornosti gradiva.

Kazalo vsebine

PREDGOVOR

UVOD

1 DOLOMITNI RELIEF V SLOVENIJI

1.1 Dolec – reliefna oblika na dolomitu

1.2 Dolec v tujih jezikih

2 OBMOČJA Z DOLCI

2.1 Žibrše

2.2 Selo

2.3 Metnaj, Stiški potok in Poljane

2.4 Rakitna

2.5 Poglavitne značilnosti reliefa preučevanih območij

3 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI DOLCA

3.1 Hipsometrična krivulja

3.2 Grafično in računsko določanje značilnih naklonov

3.3 Analiza frekvenčne razporeditve naklonov

3.4 Razvrščanje dolcev v skupine po različnih parametrih

3.5 Ukrivljenost dolca

3.6 Genetska opredelitev naklonov

3.7 Analiza naklonskih pragov

3.8 Razmerje med naklonom in geomorfnimi procesi – termodinamično ravnovesje

3.9 Teorija kaosa in geomorfologija

3.10 Geografske paradigme o razvoju reliefa

3.11 Analiza električne upornosti gradiva v dnu dolcev

4 GENEZA DOLCA

4.1 Periglacialna geomorfologija

4.2 Poglavitni geomorfni procesi v dolcu

5 DATIRANJE KOT METODA ZA DOLOČANJE INTENZIVNOSTI GEOMORFNIH PROCESOV

5.1 Metode datiranja

5.2 Najdišče lesa in rezultati 14C analize

5.3 Možni vzroki nastanka nanosa

6 RAZPRAVA IN SKLEP

7 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

8.SEZNAM SLIK

9 SEZNAM PREGLEDNIC

10 PRILOGA

11 SUMMARY

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-70-1

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 172 strani • 107 slik, 38 preglednic