Title:
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

In this book a dell, a characteristic relief form in Slovenian dolomite regions, is described. A dell is a trough-shaped valley or a flat floored small valley on dolomite areas.
The chapter about basic characteristics of dolomite relief and basic characteristics of trough-shaped valleys is followed by extensive chapter about morphological characteristics of a trough-shaped valleys, with special regard to dell longitudinal section analysis. Based on that the morphological typology of trough-shaped valleys is stated. The book also deals with the dell genesis. Trough-shaped valleys are polygenetic convergent relief forms as they may exist on different bedrock and are shaped by different geomorphic processes. Recent intensive geomorphic processes have been proved by qualitative (geomorphological mapping) and quantitative (absolute dating) methods. The assumption of the importance of recent geomorphic processes was confirmed by geoelectrical measurements as well.

Table of content

PREDGOVOR

UVOD

1 DOLOMITNI RELIEF V SLOVENIJI

1.1 Dolec – reliefna oblika na dolomitu

1.2 Dolec v tujih jezikih

2 OBMOČJA Z DOLCI

2.1 Žibrše

2.2 Selo

2.3 Metnaj, Stiški potok in Poljane

2.4 Rakitna

2.5 Poglavitne značilnosti reliefa preučevanih območij

3 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI DOLCA

3.1 Hipsometrična krivulja

3.2 Grafično in računsko določanje značilnih naklonov

3.3 Analiza frekvenčne razporeditve naklonov

3.4 Razvrščanje dolcev v skupine po različnih parametrih

3.5 Ukrivljenost dolca

3.6 Genetska opredelitev naklonov

3.7 Analiza naklonskih pragov

3.8 Razmerje med naklonom in geomorfnimi procesi – termodinamično ravnovesje

3.9 Teorija kaosa in geomorfologija

3.10 Geografske paradigme o razvoju reliefa

3.11 Analiza električne upornosti gradiva v dnu dolcev

4 GENEZA DOLCA

4.1 Periglacialna geomorfologija

4.2 Poglavitni geomorfni procesi v dolcu

5 DATIRANJE KOT METODA ZA DOLOČANJE INTENZIVNOSTI GEOMORFNIH PROCESOV

5.1 Metode datiranja

5.2 Najdišče lesa in rezultati 14C analize

5.3 Možni vzroki nastanka nanosa

6 RAZPRAVA IN SKLEP

7 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

8.SEZNAM SLIK

9 SEZNAM PREGLEDNIC

10 PRILOGA

11 SUMMARY

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-70-1

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 172 pages • 107 pictures, 38 plates

Price

not for sale