Prostorski vplivi slovenske regionalne politike

Avtor: Janez Nared
Leto: 2007


Avtor v knjigi prikazuje vlogo regionalne politike pri razvoju prostorskih struktur, obenem pa ugotavlja uspešnost in morebitno različno odzivanje posameznih instrumentov regionalne politike na strukturne značilnosti problemskih območij. Poleg vidnih prostorskih vplivov so obravnavani tudi socioekonomski dejavniki, ki učinkujejo predvsem na prikrite prostorske strukture. V knjigi je zajet prostor kot celota, kot splet naravnih in družbenih prvin. Avtor ugotavlja, da so vplivi regionalne politike zaradi pičlih finančnih sredstev, nemoči regionalne politike ob vključitvi Slovenije v Evropsko unijo in globalizacije razmeroma majhni. V monografiji predstavljena raziskava je eden prvih poizkusov celostnega vrednotenja projektov slovenske regionalne politike. Poleg vrednotenja projektov podaja tudi širši vsebinski kontekst, ki lahko služi kot referenčni okvir morebitnim nadaljnjim vrednotenjem.

V okviru zastavljene raziskave, ki je bila osnova za knjigo, se je avtor osredotočil na izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS 60/1999), pri čemer je skušal ugotoviti njegove vplive na ravni celotne Slovenije in tudi na primeru posameznih projektov. Pod drobnogled je vzel predvsem vplive, ki so se kazali v prostoru, oziroma tiste, ki spreminjajo njegovo strukturo. Ker je ta prek svojih elementov tesno povezana z dejavniki gospodarske rasti, tudi ti niso bili zanemarjeni. Tako so poleg vidnih prostorskih vplivov obravnavani tudi socioekonomski dejavniki, ki učinkujejo predvsem na prikrite prostorske strukture. V knjigi je zajet prostor kot celota, kot splet naravnih in družbenih elementov, ki se v času nenehno spreminja. Zaradi tega ima pomembno vlogo pri vrednotenju učinkov regionalne politike tudi geografija, ki ima prostor in njegovo strukturo za predmet svojega preučevanja.

Avtor ugotavlja, da so vplivi regionalne politike razmeroma majhni, kar je posledica pičlih finančnih sredstev, namenjenih spodbujanju regionalnega razvoja, pa tudi nemoči celotne regionalne politike v odnosu do vseh razvojnih tokov, ki jih porajata slovenska vključitev v Evropsko unijo in zelo agresivna globalizacija. Kljub temu je mogoče navesti tudi nekatere njene uspehe, ki so se kazali predvsem na lokalni ravni, s prehodom na višje ravni pa je njihov vpliv slabel. Ker v preteklem obdobju cilji regionalne politike niso bili doseženi, so v delu predlagane nekatere spremembe, ki bi okrepile zdajšnji način spodbujanja regionalnega razvoja ali pa tega opustile in se usmerile v dejavno spodbujanje policentričnega omrežja mest, kar bi povzročilo večjo konkurenčnost posameznih središč, to pa bi lahko imelo pozitivne učinke tudi v njihovem neposrednem zaledju.

V monografiji predstavljena raziskava je eden prvih poizkusov celostnega vrednotenja projektov slovenske regionalne politike, zaradi česar je še posebej pomembna, saj poleg samega vrednotenja projektov podaja tudi širši vsebinski kontekst, ki lahko služi kot referenčni okvir morebitnim nadaljnjim vrednotenjem.Kazalo vsebine

Predgovor

1 Uvod

1.1 Namen in cilji

2 Metode raziskave

2.1 Izbor projektov in območij

2.2 Podatki

2.3 Izbrane metode raziskovanja

2.3.1 Analiza gradiva

2.3.2 Intervju

2.3.3 Študija primera

2.3.4 Ekspertna ocena

2.4 Izhodišča pri oblikovanju modelov

2.5 Zgradba monografije

3 Pregled dozdajšnje regionalne politike v Sloveniji

3.1 Obdobje spodbujanja manj razvitih območij

3.2 Obdobje spodbujanja demografsko ogroženih območij

3.3 Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja

4 Teoretska izhodišča raziskave

4.1 Regionalna politika in regionalni razvoj

4.1.1 Tradicionalna proti endogeni regionalni politiki

4.1.1.1 Sonaravna (trajnostna) regionalna politika

4.1.1.2 Kooperativna regionalna politika

4.1.1.3 Nekateri pomisleki na račun endogene regionalne politike

4.2 Opredelitev prostorskih struktur

4.2.1 Prostor

4.2.2 Prostorska struktura

4.2.2.1 Prostorske strukture glede na velikost

4.2.2.2 Kompleksnost in kohezivnost prostorskih struktur

4.2.2.3 Oblike prostorskih struktur

4.3 Regija

4.4 Gospodarska rast

4.4.1 Aglomeracija

4.4.2 Človeški kapital

4.4.3 Družbeni kapital

4.4.4 Inovacije

4.4.5 Mreže

4.4.6 Ostali dejavniki gospodarske rasti

4.5 Prikaz pomembnejših konceptov regionalnega razvoja

4.5.1 Grozdi

4.5.2 Industrijski okoliš (distrikt)

4.5.3 Ustvarjalno okolje (inovativni oziroma kreativni milje)

4.5.4 Učeče se regije

4.5.5 Pomanjkljivosti konceptov regionalnega razvoja

4.6 Povezanost teoretskih izhodišč s cilji raziskave

5 Analiza izbranih dejavnikov gospodarske rasti v Sloveniji

5.1 Aglomeracijske težnje

5.2 Človeški kapital

5.3 Družbeni kapital

5.4 Inovacije

5.5 Geografski vidiki mreženja podjetij

5.6 Tipizacija občin glede na nekatere splošne kazalnike razvoja in izbrane dejavnike gospodarske rasti

6 Analiza vplivov regionalne politike na prostorske strukture na primeru Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

6.1 Zakonski okvirji regionalne politike v času Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

6.2 Institucionalna zasnova

6.3 Regionalne spodbude

6.3.1 Neposredne regionalne spodbude

6.3.2 Posredne regionalne spodbude

6.3.3 Razdelitev neposrednih in posrednih spodbud po regijah

6.4 Doseganje ciljev slovenske regionalne politike

6.5 Analiza izbranih projektov

6.5.1 Turizem

6.5.2 Spodbujanje gradnje in komunalnega opremljanja poslovnih con

6.5.3 Ravnanje z odpadnimi vodami

6.5.4 Ravnanje z odpadki

6.5.5 Komunalno opremljanje stanovanjskih zemljišč

6.5.6 Zdravstvo

6.5.7 Kultura in prostočasne dejavnosti

6.5.8 Izobraževanje

6.5.9 Oskrba s pitno vodo

6.6 Analize vplivov regionalne politike na prostorske strukture

6.6.1 Analiza jasnosti ciljev

6.6.2 Analiza kakovosti strategij za dosego ciljev

6.6.3 Analiza ravni usklajenosti ciljev

6.6.4 Analiza vplivov na posamezne oblike prostorske strukture

6.6.5 Analiza vplivov na različno velike prostorske strukture

6.6.6 Vplivi projektov na elemente prostorske strukture

6.6.7 Vplivi projektov na dejavnike gospodarske rasti

6.6.8 Analiza jakosti vplivov glede na vložena finančna sredstva

6.6.9 Temeljna spoznanja na podlagi doslej opravljenih analiz

6.6.10 Analiza diferenciacije vplivov regionalne politike in njenih instrumentov na različnih območjih na primeru projekta, ki prinese 1000 delovnih mest

6.7 Vloga države kot dejavnika, ki pomembno vpliva na razvoj prostorskih struktur

7 Predlogi slovenski regionalni politiki

8 Rezultati raziskave in preostala odprta vprašanja

9 Sklep

10 Seznam virov in literature

11 Seznam intervjuvanih oseb

12 Seznam slik

13 Seznam preglednic


Ključne besede
ekonomska geografija
prostorski razvoj
prostorsko planiranje
regionalna politika
regionalni razvoj
regionalno planiranje
Slovenija
vrednotenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR