Title:
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtor v knjigi prikazuje vlogo regionalne politike pri razvoju prostorskih struktur, obenem pa ugotavlja uspešnost in morebitno različno odzivanje posameznih instrumentov regionalne politike na strukturne značilnosti problemskih območij. Poleg vidnih prostorskih vplivov so obravnavani tudi socioekonomski dejavniki, ki učinkujejo predvsem na prikrite prostorske strukture. V knjigi je zajet prostor kot celota, kot splet naravnih in družbenih prvin. Avtor ugotavlja, da so vplivi regionalne politike zaradi pičlih finančnih sredstev, nemoči regionalne politike ob vključitvi Slovenije v Evropsko unijo in globalizacije razmeroma majhni. V monografiji predstavljena raziskava je eden prvih poizkusov celostnega vrednotenja projektov slovenske regionalne politike. Poleg vrednotenja projektov podaja tudi širši vsebinski kontekst, ki lahko služi kot referenčni okvir morebitnim nadaljnjim vrednotenjem.

This study attempts to illustrate the role of regional policy in the development of spatial structures and simultaneously determine the success and the possibly diverse response of individual instruments of regional policy to the structures of problem areas. We established that the influences of the regional policy are relatively minor, a consequence of the scant financial means devoted to the stimulation of regional development, the lack of power of the overall regional policy relative to all development currents introduced by inclusion in the European Union, and very aggressive globalization. However, we are able to cite some of its successes, mostly visible on the local level, although at higher levels their influence weakened. Because the goals of the regional policy in the previous period have not been achieved, we suggest some changes that would either strengthen the current method of stimulating regional development or abandon it altogether and turn toward the active stimulation of the polycentric network of cities that would result in the greater competitiveness of individual centers, which we hope would also have positive effects in their immediate hinterland.

Table of content

Predgovor

1 Uvod

1.1 Namen in cilji

2 Metode raziskave

2.1 Izbor projektov in območij

2.2 Podatki

2.3 Izbrane metode raziskovanja

2.3.1 Analiza gradiva

2.3.2 Intervju

2.3.3 Študija primera

2.3.4 Ekspertna ocena

2.4 Izhodišča pri oblikovanju modelov

2.5 Zgradba monografije

3 Pregled dozdajšnje regionalne politike v Sloveniji

3.1 Obdobje spodbujanja manj razvitih območij

3.2 Obdobje spodbujanja demografsko ogroženih območij

3.3 Obdobje spodbujanja skladnega regionalnega razvoja

4 Teoretska izhodišča raziskave

4.1 Regionalna politika in regionalni razvoj

4.1.1 Tradicionalna proti endogeni regionalni politiki

4.1.1.1 Sonaravna (trajnostna) regionalna politika

4.1.1.2 Kooperativna regionalna politika

4.1.1.3 Nekateri pomisleki na račun endogene regionalne politike

4.2 Opredelitev prostorskih struktur

4.2.1 Prostor

4.2.2 Prostorska struktura

4.2.2.1 Prostorske strukture glede na velikost

4.2.2.2 Kompleksnost in kohezivnost prostorskih struktur

4.2.2.3 Oblike prostorskih struktur

4.3 Regija

4.4 Gospodarska rast

4.4.1 Aglomeracija

4.4.2 Človeški kapital

4.4.3 Družbeni kapital

4.4.4 Inovacije

4.4.5 Mreže

4.4.6 Ostali dejavniki gospodarske rasti

4.5 Prikaz pomembnejših konceptov regionalnega razvoja

4.5.1 Grozdi

4.5.2 Industrijski okoliš (distrikt)

4.5.3 Ustvarjalno okolje (inovativni oziroma kreativni milje)

4.5.4 Učeče se regije

4.5.5 Pomanjkljivosti konceptov regionalnega razvoja

4.6 Povezanost teoretskih izhodišč s cilji raziskave

5 Analiza izbranih dejavnikov gospodarske rasti v Sloveniji

5.1 Aglomeracijske težnje

5.2 Človeški kapital

5.3 Družbeni kapital

5.4 Inovacije

5.5 Geografski vidiki mreženja podjetij

5.6 Tipizacija občin glede na nekatere splošne kazalnike razvoja in izbrane dejavnike gospodarske rasti

6 Analiza vplivov regionalne politike na prostorske strukture na primeru Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

6.1 Zakonski okvirji regionalne politike v času Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

6.2 Institucionalna zasnova

6.3 Regionalne spodbude

6.3.1 Neposredne regionalne spodbude

6.3.2 Posredne regionalne spodbude

6.3.3 Razdelitev neposrednih in posrednih spodbud po regijah

6.4 Doseganje ciljev slovenske regionalne politike

6.5 Analiza izbranih projektov

6.5.1 Turizem

6.5.2 Spodbujanje gradnje in komunalnega opremljanja poslovnih con

6.5.3 Ravnanje z odpadnimi vodami

6.5.4 Ravnanje z odpadki

6.5.5 Komunalno opremljanje stanovanjskih zemljišč

6.5.6 Zdravstvo

6.5.7 Kultura in prostočasne dejavnosti

6.5.8 Izobraževanje

6.5.9 Oskrba s pitno vodo

6.6 Analize vplivov regionalne politike na prostorske strukture

6.6.1 Analiza jasnosti ciljev

6.6.2 Analiza kakovosti strategij za dosego ciljev

6.6.3 Analiza ravni usklajenosti ciljev

6.6.4 Analiza vplivov na posamezne oblike prostorske strukture

6.6.5 Analiza vplivov na različno velike prostorske strukture

6.6.6 Vplivi projektov na elemente prostorske strukture

6.6.7 Vplivi projektov na dejavnike gospodarske rasti

6.6.8 Analiza jakosti vplivov glede na vložena finančna sredstva

6.6.9 Temeljna spoznanja na podlagi doslej opravljenih analiz

6.6.10 Analiza diferenciacije vplivov regionalne politike in njenih instrumentov na različnih območjih na primeru projekta, ki prinese 1000 delovnih mest

6.7 Vloga države kot dejavnika, ki pomembno vpliva na razvoj prostorskih struktur

7 Predlogi slovenski regionalni politiki

8 Rezultati raziskave in preostala odprta vprašanja

9 Sklep

10 Seznam virov in literature

11 Seznam intervjuvanih oseb

12 Seznam slik

13 Seznam preglednic

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-045-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 202 pages

Price

not for sale