Zavest ljudi o pitni vodi

Avtor: Aleš Smrekar
Leto: 2006


Temeljna hipoteza knjige je, da so prebivalci Slovenije še vedno nezadostno informirani, okoljsko izobraženi in ozaveščeni o vodi kot naravnem viru, da bi lahko aktivno sodelovali pri varovanju vode kot naravnega vira. Avtor je na podlagi obširnega vprašalnika ugotovil, da večina ljudi načeloma podpira varovanje okolja, še zlasti deklarativno, saj je to tudi družbeno zaželeno dejanje. Ko pa se soočijo z omejitvami, ki bi posegle v njihov način življenja, ta vnema hitro popusti. Bolj ko se bližamo dejanjem, ki bi jih lahko opredelili kot okoljsko aktivna, tem manj ljudi je dejansko pripravljenih varovati okolje. Izkazalo se je, da je pri odnosu ljudi do okoljskih problemov zelo pomembna stopnja izobrazbe.Kazalo vsebine

PREDGOVOR

1 UVOD

2 IZHODIŠČA S PREGLEDOM NAJPOMEMBNEJŠE LITERATURE IN VIROV

2.1 Varstvo okolja

2.2 Okoljske politične odločitve in zakonski predpisi

3 METODE DELA

3.1 Okoljevarstveno usmerjeni oris ljubljanskega polja in iškega vršaja

3.2 Anketiranje o rabi vode kot naravnega vira

3.3 Risanje spoznavnega zemljevida varstvenih pasov virov pitne vode

3.4 Priprava kartografskega gradiva

4 PREDSTAVITEV OKOLJSKE PROBLEMATIKE PREUČEVANIH OBMOČIJ

4.1 Naravnogeografske značilnosti

4.2 Oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode

4.3 Razvoj predpisov o varovanju podtalnice kot vira pitne vode

4.4 Raba tal

4.5 Kakovost podtalnice

5 ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANIH OBMOČIJ IN SKUPIN PREBIVALCEV

6 POZNAVANJE OKOLJSKE PROBLEMATIKE PRI ANKETIRANIH OSEBAH IN NJIHOVA PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE

6.1 Splošen odnos do okolja in zaznavanje problemov

6.2 Zavedanje o reševanju okoljskih problemov

6.3 Zaznave sprememb stanja okolja

6.4 Največji onesnaževalci podtalnice

6.5 Ali kmetijstvo res najbolj ogroža podtalnico?

6.6 Lokacije vodarn pitne vode

6.7 Seznanjenost z varstvenimi pasovi virov pitne vode

6.8 Poznavanje varstvenih pasov virov pitne vode ob spoznavnih zemljevidih

6.9 Urejenost komunalne infrastrukture

6.10 Kakovost, poznavanje in uživanje pitne vode

6.11 Mnenje o blagovnih znamkah embalirane vode

6.12 Politika določanja cene pitne vode in upravičenost pitja embalirane vode

6.13 Ozaveščenost prebivalcev in vloga medijev

6.14 Načelna podpora ohranjanju okolja

6.15 Pripravljenost za aktivno sodelovanje

6.16 Pripravljenost plačevati fundaciji za zdravo pitno vodo

7 SKLEP

8 SEZNAM VIROV IN LITERATURE

9 SEZNAM SLIK

10 SEZNAM PREGLEDNIC

11 PRILOGA


Ključne besede
geografija
Ljubljansko polje
naravni viri
onesnaževanje
onesnaževanje voda
ozaveščanje javnosti
pitna voda
Slovenija
upravljanje
varstvo okolja
varstvo voda
vodni viri
vodno gospodarstvo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR