Zavest ljudi o pitni vodi

Author: Aleš Smrekar
Year: 2006


The modern way of life requires the exploitation of natural resources, which leads to a significant deterioration of the environment and can even endanger human health.
The basic hypothesis is that the population of Slovenia in general is still too inadequately informed and insufficiently environmentally educated and aware about water as a natural resource to have the motivation and capability to actively participate in the protection of water as a natural resource.
Most people support environmental protection in principle, especially declaratively, since this is a socially approved action. However, when faced with restrictions that would interfere with their way of life by limiting their activities or increasing their expenses, their enthusiasm decreases rapidly. And the closer we get to actions we could define as “environmentally active,” the fewer people are actually prepared to protect the environment. Possibly a fifth of the population can be defined as people who favour environmental protection and consider it a value for which they themselves are willing to do something.
The survey showed that level of education is very significant relative to people’s response to environmental problems and that the more educated are more environmentally friendly.Table of content

PREDGOVOR

1 UVOD

2 IZHODIŠČA S PREGLEDOM NAJPOMEMBNEJŠE LITERATURE IN VIROV

2.1 Varstvo okolja

2.2 Okoljske politične odločitve in zakonski predpisi

3 METODE DELA

3.1 Okoljevarstveno usmerjeni oris ljubljanskega polja in iškega vršaja

3.2 Anketiranje o rabi vode kot naravnega vira

3.3 Risanje spoznavnega zemljevida varstvenih pasov virov pitne vode

3.4 Priprava kartografskega gradiva

4 PREDSTAVITEV OKOLJSKE PROBLEMATIKE PREUČEVANIH OBMOČIJ

4.1 Naravnogeografske značilnosti

4.2 Oskrba s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode

4.3 Razvoj predpisov o varovanju podtalnice kot vira pitne vode

4.4 Raba tal

4.5 Kakovost podtalnice

5 ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANIH OBMOČIJ IN SKUPIN PREBIVALCEV

6 POZNAVANJE OKOLJSKE PROBLEMATIKE PRI ANKETIRANIH OSEBAH IN NJIHOVA PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE

6.1 Splošen odnos do okolja in zaznavanje problemov

6.2 Zavedanje o reševanju okoljskih problemov

6.3 Zaznave sprememb stanja okolja

6.4 Največji onesnaževalci podtalnice

6.5 Ali kmetijstvo res najbolj ogroža podtalnico?

6.6 Lokacije vodarn pitne vode

6.7 Seznanjenost z varstvenimi pasovi virov pitne vode

6.8 Poznavanje varstvenih pasov virov pitne vode ob spoznavnih zemljevidih

6.9 Urejenost komunalne infrastrukture

6.10 Kakovost, poznavanje in uživanje pitne vode

6.11 Mnenje o blagovnih znamkah embalirane vode

6.12 Politika določanja cene pitne vode in upravičenost pitja embalirane vode

6.13 Ozaveščenost prebivalcev in vloga medijev

6.14 Načelna podpora ohranjanju okolja

6.15 Pripravljenost za aktivno sodelovanje

6.16 Pripravljenost plačevati fundaciji za zdravo pitno vodo

7 SKLEP

8 SEZNAM VIROV IN LITERATURE

9 SEZNAM SLIK

10 SEZNAM PREGLEDNIC

11 PRILOGA
price


Keywords
drinking water
environment protection
geography
Ljubljansko polje
management
natural resources
pollution
protection of waters
public awareness
Slovenia
water management
water pollution
water resources
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR