Skip to main content

Azbestni odpadki v Ljubljani

Opis

Nedovoljeno odlaganje manjših količin azbestnih odpadkov v naravo je postalo čedalje bolj pogosto dejanje. Iz zdravstveno preventivnih razlogov je potrebno preprečiti sproščanje azbestnih vlaken v zrak, saj izpostavljenost azbestu in vdihavanje azbestnih vlaken predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, težave povzroča predvsem na dihalih. Da bi lahko odstranili potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi, smo na preučevanem območju v Mestni občini Ljubljana na desetih ločenih območjih, ki so praviloma v občinski lasti, opravili popis površinskih nelegalno odloženih odpadkov, pri čimer smo posebno pozornost namenjali odpadkom, ki vsebujejo azbest. Vsako evidentirano odlagališče smo popisali in ga uvrstili v predhodno pripravljeno interaktivno bazo odlagališč. Na preučevanih območjih smo popisali 282 nelegalnih odlagališč odpadkov, od tega 119 z azbestnimi odpadki. Njihova skupna površina je 17.214 m2. Skupna prostornina pa znaša 15.746,0 m3, azbestnih odpadkov pa 3434,0 m3. Povprečno odlagališče meri 60,6 m2  in ima 53,7 m3 odpadnega materiala, od tega 12,2 m3 azbestnih odpadkov. Azbestne odpadke zasledimo na osmih obravnavanih območjih, od tega na dveh z več kot petinskim deležem.


Območja popisa odlagališč azbestnih odpadkov. (slika v višji ločljivosti)


Sestava odpadkov glede na azbest. (slika v višji ločljivosti)

Le redko smo evidentirali z azbestom tako homogena odlagališča odpadkov.


Raziskovalni projekt

Ključne besede
Ljubljana
sanacija
nedovoljeno odlagališče odpadkov
azbest
nevaren odpadek
odpadek