Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov

Osnovni Podatki

Opis

Rekreacijska in turistična raba gozdov v Sloveniji je v porastu. Razlogov je več, med drugim tudi ugodne značilnosti in vsebine gozda v Sloveniji za tako rabo. K povpraševanju in dejanski rabi in izrabi potencialov nedvomno prispeva tudi ozaveščenost prebivalcev o pomenu gibanja v naravi za zdravje in dobro počutje, intenziven marketing proizvajalcev športne opreme za prosti čas ter možnost neposrednega ali posrednega zaslužka z različnimi turističnimi produkti, kot so opazovanje živali ali lov, vodeni pohodniški ali kolesarski izleti, nabiralništvo in drugo. Kakor pri tem obstajajo koristi za uporabnike oziroma izvajalce dejavnosti, pa se na drugi strani pojavljajo različni konflikti na ravneh lastništva in uporabnikov gozdnega prostora. Med pogostejšimi konflikti prepoznavamo negativne vplive aktivnosti na sam gozdni ekosistem, poseganje v lastninsko pravico lastnikov gozdov, navzkrižje interesov med deležniki ali med različnimi rabami gozda in podobno. Problematika bo v projektu obravnavana z ekološkega, družbenega in ekonomskega vidika.

Namen projekta je ovrednotiti turistično in rekreativno rabo gozdov in prispevati k njuni trajnostni rabi. Delo na projektu je razdeljeno v šest delovnih svežnjev (DS). Poleg prvega (DS 1), namenjenega organizaciji, bomo v DS 2 analizirali institucionalni okvir, ki opredeljuje sistem pri rabi gozda v rekreacijske in turistične namene. Evidentirali bomo deležnike ter njihove pristojnosti in interese pri turistični in rekreativni rabi gozdov ter podrobno analizirali zakonodajni okvir za turistično in rekreacijsko rabo gozdov v Sloveniji. V DS 3 bomo evidentirali oblike turistične in rekreacijske rabe gozda v Sloveniji, pregledali konflikte in sinergije z drugimi rabami gozda in lastniki, izvedli raziskavo odnosa javnosti in lastnikov gozda do rekreacijske in turistične rabe gozda, navedli izbrane primere dobre prakse ali urejenosti turistične in rekreacijske rabe gozda v Sloveniji in tujini, preliminarno ovrednotili rekreacijski in turistični potencial gozdov v Sloveniji in preverili stanje podjetniškega okolja za razvoj rekreacijske in turistične rabe gozda. V DS 4 bomo pripravili orodje v obliki procesnih smernic za razvoj trajnostnega gozdnega turističnega produkta ter predstavili potenciale za samostojno ali dopolnilno podjetniško aktivnost na področju turistične in rekreacijske rabe gozda v Sloveniji. V DS 5 bomo ovrednotili ključne konflikte iz DS 3, ki nastajajo zaradi turistične in rekreacijske rabe gozda, vključno z vidikom poseganja v lastninsko pravico lastnikov gozdov. Na tej podlagi bomo pripravili predlog strokovnih izhodišč za spremembo predpisov s področja gozdarstva v Sloveniji. Vključevanje deležnikov načrtujemo v DS 6, čeprav bodo aktivno udeleženi pri vseh DS in pri doseganju vseh zastavljenih ciljev predloga projekta. Pomembno vlogo v projektu bo imel v DS 1 ustanovljen Posvetovalni odbor, ki bo sestavljen iz deležnikov in strokovnjakov s področja turizma in rekreacije v gozdu, in bo svetoval pri izvajanju projektnih nalog ter prispeval k medsektorski usklajenosti rezultatov projekta. Do oddaje projektnega predloga smo prejeli pisma o podpori projektu oziroma izražen interes za aktivno sodelovanje v Posvetovalnem odboru projekta od: Ministrstva za okolje in prostor ‐ Direktorata za okolje, Zavoda za gozdove Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Zveze lastnikov gozdov Slovenije, Slovenske turistične organizacije, Planinske zveze Slovenije, Mikološke zveze Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Združenja regionalnih razvojnih agencij, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, Društva za reševalne pse Maribor in konzorcija odprimopoti.si. Do oddaje projekta smo k sodelovanju povabili še: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Gospodarsko zbornico Slovenije (Osrednjeslovenska), Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem. Vabilo za druge deležnike bo odprto vsaj še tri mesece po začetku projekta.

Povezava na uradno projektno spletno stran.