Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Strokovna redakcija Geografskega terminološkega slovarja
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2003–1. januar 2005
Opis

V okviru projekta, ki ga je vodil dr. Franc Lovrenčak, smo strokovno urejali gradivo, ki so ga v več desetletij trajajočih prizadevanjih za izid slovarja pripravili specialisti za posamezne veje geografije. Gradivo s skupaj 19 geografskih discišplin je prispevalo 22 piscev. S tesnim sodelovanjem Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša smo obdelali skoraj 9000 gesel ter pripravili skoraj 100 slikovnih in tabelaričnih prilog za tiskano različico slovarja, ki se po svojo tehtnosti zagotovo uvršča med temeljna dela slovenske geografije.
Z jasnimi definicijami je slovar nepogrešljiv pripomoček za vse geografe, ki delajo na znanstvenoraziskovalnem področju, na področju prostorskega načrtovanja, za študente geografije, dijake in učitelje pri pouku geografije in seveda za številne druge strokovnjake, ki pri svojem delu potrebujejo strokovno natančne razlage geografskih pojavov, procesov in pokrajinskih sestavin.
V slovarju so natančno opredeljena medsebojna razmerja izrazov, razvrščenih  v posamezne discipline, kot so splošna geografija, matematična geografija, kartografija, geomorfologija, klimatogeografija, hidrogeografija, pedogeografija, biogeografija, demogeografija, agrarna geografija, industrijska geografija, geografija prometa, geografija turizma in rekreacije, geografija krasa, geografija naselij, pokrajinska ekologija in varstvo okolja.
 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani • Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Finančni vir

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Znanstvenoraziskovalni center ZRC SAZU, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Ključne besede

geografija • slovar • terminološki slovar