Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna področja
urbana geografija, regionalno planiranje, regionalni razvoj, geografija človeških virov

Ostale dejavnosti
član (2004--) in podpredsednik (2006-2008) Znanstvenega sveta ZRC SAZU
predsednik Znanstvenega sveta GIAM ZRC SAZU, 2008
predsednik komisije za znanstveno delo pri ZGDS (2003-2005)
sodelavec pri pripravi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije I. in II. (1995 in 2000)
sodelavec pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije (2000)
član strokovnega sveta za pripravo Poročila o človekovem razvoju na UMAR (2007)
vodja delovne skupine za oblikovanje volilnih okrajev pri Državnem zboru (2000);
član uredniškega odbora IB - revije in urednik 1 (od 4) številke letno
član uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
član delovne skupine za oblikovanje pokrajin pri vladnih organih in Državnem zboru
član organizacijskega odbora bienalnih simpozijev Regionalni razvoj v Sloveniji
profesor za predmet Regionalno planiranje na UP FHŠ Koper
član delovne skupine Wettbewerb der Städte: Chancen und Risiken der vertikalen und horizontalen Kooperation (Competition of Cities: Chances and Risks of Vertical and Horizontal Co-operation) pri Akademie für Raumforschung und Landesplanung iz Hannovra

član ožje delovne skupine za srednjo in jugovzhodno Evropo pri pri Akademie für Raumforschung und Landesplanung iz Hannovra (2007-2011)

Izbrane publikacije

Ravbar, M. 2002: Suburbanizacijske težnje v razvoju prebivalstva in delovnih mest v ljubljanski mestni regiji. Geografija Ljubljane. Ljubljana.
Kladnik, D., Ravbar, M. 2003: Členitev slovenskega podeželja. Geografija Slovenije  8. Ljubljana.
Ravbar, M. 2004: Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije. Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000– 2004: zbornik. Ljubljana.
Ravbar, M. 2004: Prihodnost omrežja mest v Sloveniji : stanje, težnje, razvojni scenariji in odprta vprašanja naselbinskega razvoja = Future of the urban network in Slovenia : conditions, tendencies, development scenarios and open questions of the settlement network development.Prostorske znanosti za 21. stoletje : jubilejni zbornik ob 30-letnici Interdisciplinarnega podiplomskega študija urbanističnega in prostorskega planiranja in 60-letnici prof. dr. Andreja Pogačnika, predstojnika tega študija. Ljubljana. Ravbar, M. 2005: The future of Slovenian cities in the European competition between cities : "Laissez-faire" or affirmative action?. Competition between cities in Central Europe: opportunities and risks of cooperation. Bratislava.
Ravbar, M. 2005: "Urban sprawl": popačena slika (sub)urbanizacije v Sloveniji?. Geografski vestnik 77-1. Ljubljana.
Ravbar, M. 2007 Prostorsko planiranje - čemu? = Spatial planning - what for?. Geodetski vestnik. 51-2. Ljubljana.
Ravbar, M. 2007: Poti in stranpoti pokrajinske reforme. Lex localis 5-4. Ljubljana.
Ravbar, M. 2008: Regionalpolitik und Regionalentwicklung in Slowenien. Transformationen und kleinräumige Vielfalt, (Natur - Raum - Gesellschaft, Bd. 5). Frankfurt am Main.

Ravbar, M., Bole, D. 2007: David. Geografski vidiki ustvarjalnosti. Georitem 6. Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba
diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1971
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1976
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1993

Priznanja in nagrade

Zlata plaketa ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 2004 • Srebrna plaketa ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 1998 • Priznanje zvezne konference SZDL, 1987 • Nagrada novomeške občinske raziskovalne skupnosti, 1980 • Priznanje ZGDS, Zveza geografskih društev Slovenije, 1984