Skip to main content

PoLJUBA - priprava interpretacijskih gradiv za projekt

Osnovni Podatki

Opis

Priprava interpretacijskih gradiv za projekt PoLJUBA

Glavni namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja. Aktivnosti projekta so tako osredotočene na ohranjanje treh izginjajočih habitatnih tipov: travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij ter izboljšanje stanja in varstvo ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate. Ljubljansko barje je za mnoge od ogroženih vrst eno zadnjih ostankov življenjskega prostora ne le v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Projekt PoLJUBA je zato morda ena zadnjih priložnosti za poskus njihove ohranitve. V okviru projekta vzpostavljamo z namenom doseganja večje ozaveščenosti obiskovalcev Ljubljanskega barja novo interpretacijsko krožno pot na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Na 3 km dolgi poti bomo obiskovalcem z različnimi interpretacijskimi orodji na urejenih postajah ponudili možnost spoznavanja značilnosti Ljubljanskega barja, tu živečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovega življenjskega prostora. Posebno pozornost namenjamo metuljema barjanski okarček in strašničin mravljiščar, travniška ptica selivka kosec, kačjemu pastirju koščični škratec, edini slovenski avtohtoni sladkovodni želvi močvirska sklednica, hrošču puščavniku ter dvoživki hribski urh.


Ključne povezave