Acta geographica/Geografski zbornik

Acta geographica
ISSN
0373-4498

Revija Geografski zbornik/Acta geographica (ISSN 0373-4498) je začela izhajati leta 1952. Pod tem imenom je izšlo 42 letnikov. Leta 2002 se ji je priključila revija Geographica Slovenica (ISSN 0351-1731), ki je izhajala od leta 1971. Od leta 2003 oziroma letnika 43 je ime združene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik.

 

    Acta geographica letnik 42, leto 2002
(5632 Kb) Igor Vrišer: Kmetijska proizvodnja v Republiki Sloveniji (po popisu kmetijskih gospodarstev leta 2000)
(35758) Franci Petek: Metodologija vrednotenja sprememb rabe tal v Sloveniji med letoma 1896 in 1999
(1813 Kb) Blaž Repe: Ogroženosti slovenskih pokrajin zaradi degradacije prsti
(498 ) Matija Zorn: Podori v slovenskih Alpah
    Acta geographica letnik 41, leto 2001
(397 Kb) Blaž Komac: Kraški izviri pod Kaninskim pogorjem
(965 Kb) Milan  Orožen Adamič, Mauro Hrvatin: Geografske značilnosti potresov v Posočju
(566 Kb) Mauro Hrvatin, Mojca Hrvatin: Naravne enote Dobrepoljsko-Struškega krasa
(522 Kb) Uroš Horvat: Vpliv turizma na razvoj zdravilišča Rogaška Slatina
The following articles are devoted to the work of William Morris Davis
(122 Kb) Karel Natek: Življenje in delo Williama Morrisa Davisa (1850–1934)
(199 Kb) Jurij Kunaver: Ameriška geomorfologija pred W. M. Davisom s posebnim ozirom na J.W. Powella in G. K. Gilberta
(388 Kb) Andrija Bognar: Teorija o geomorfoloških ciklusih Williama Morrisa Davisa
(412 Kb) Ivan Gams: William Morris Davis, Anton Melik, slemenski nivoji in pobočni procesi
    Acta geographica letnik 40, leto 2000
(347 Kb) Mihaela Triglav, Mojca Kosmatin Fras, Tomaž Gvozdanovič: Spremljanje površja ledenikov s fotogrametrijo, študija na primeru Triglavskega ledenika
(549 Kb) Jožef Roškar: Ocena vodnega potenciala reke Nil na osnovi razpoložljivih podatkov, zbranih v Prognostičnem centru za Nil v Kairu
(163 Kb) Duška Kneževič Hočevar: Preučevanje mednarodnih meja v geografiji in antropologiji: paradigmatski in konceptualni odnosi
(314 Kb) Maja Topole: Bibliografija Geografskega zbornika
    Acta geographica letnik 39, leto 1999
(279 Kb) Anton Brancelj, Nataša Gorjanc, Radojko Jačimovič, Zvonka Jeran, Milijan Šiško, Olga Urbanc-Berčič: Analiza sedimenta iz Lovrenškega jezera na Pohorju
(261 Kb) Janez Pirnat: Naravni in umetni energijski tokovi v gozdnih in kmetijskih ekosistemih Kočevske
(411 Kb) Valentina Brečko Grubar: Pokrajinska ranljivost najpomembnejšega vodnega vira Ljubljane
(1198 Kb) Irena Rejec Brancelj: Okoljevarstveni vidiki kmetijstva slovenskih pokrajin
(319 Kb) Lučka Lorber: Gospodarska tranzicija Slovenije v procesu globalizacije
    Acta geographica letnik 38, leto 1998
(3905 Kb) Drago Perko: Regionalizacija Slovenije
(851 Kb) Mauro Hrvatin:  Pretočni režimi v Sloveniji
(380 Kb) Matej Gabrovec: Triglavski ledenik med letoma 1986 in 1998
(436 Kb) Mimi Urbanc: Kmetijsko obremenjevanje okolja na Gorenjskih Dobravah v energetski luči na primeru naselij Goriče, Letenice in Srednja vas
(714 Kb) Borut Peršolja: Geografski problemi imenoslovja na izbranem primeru Kamniško-Savinjskih Alp
    Acta geographica letnik 37, leto 1997
(80 Mb) Matej Gabrovec, Drago Kladnik: Nekaj novih vidikov rabe tal v Sloveniji
(289 Kb) Marjan Ravbar: Slovenska mesta in obmestja v preobrazbi
(762 Kb) Ana Kučan: Slovenski prostor v sodobni družbeni predstavi
    Acta geographica letnik 36, leto 1996
(3337 Kb) Milan Orožen Adamič, Drago Perko: Potresna ogroženost občin in naselij v Sloveniji
(562 Kb) Matej Gabrovec: Sončno obsevanje v reliefno razgibani Sloveniji
(1022 Kb) Ana Vovk: Pokrajinsko ekološke enote severovzhodne Slovenije
    Acta geographica letnik 35, leto 1995
(782 Kb) Matej Gabrovec: Dolomitne pokrajine v Sloveniji s posebnim ozirom na relief in rabo tal
(1476 Kb) Milan Orožen Adamič: Potresna ogroženost Ljubljane
(593 Kb) Miha Pavšek: Poletna neurja leta 1994 v Sloveniji (Pregled, osnovne, značilnosti in podrobnejši prikaz izbranih primerov)
(903 Kb) Milan Natek: Poletno neurje v porečju Bolske leta 1994 (Osrednji del vzhodne Slovenije)
 
   

Acta geographica letnik 34, leto 1994
Darko Ogrin: Novoveške spremembe klime na območju Tržaškega zaliva
Ivan Gams: Spremembe na Triglavskem ledeniku 1955-1994 v luči klimatskih pokazateljev
Drago Perko: Ekspozicije površja v Sloveniji

 
   

 Acta geographica letnik 33, leto 1993
Igor Vrišer, Dejan Rebernik: Družbenogspodarska in dejavnostna usmeritev slovenskih mest
Referati z 2. slovensko - madžarske geografske konference
Uvodni govor ministra za zunanje zadeve g. Lojzeta Peterleta na 2. slovensko-madžarski geografski konferenci
Ivan Gams: Za razširitev madžarsko-slovenskega sodelovanja
Denes Loczy, Laszlo Szalai: Uporaba GIS pri ugotavljanju primernosti tal na Madžarskem
Stanko Pelc: Družbenogospodarske spremembe v občini Domžale - raziskovalna metoda
Janos Balogh, Denes Loczy: Geoekološko proučevanje podtalnice in površinskih oblik na aluvialnem vršaju v območju Szigetköz
Karel Natek: Geoekološke raziskave posledic kataastrofalnih poplav 1. novembra 1990 v porečju Savinje in njihov delež pri preprečevanju prihodnjih katastrof
Karoly Kocsis, Doris Wastl-Walter: Madžarska in avstrijska (nemška) manjšina v avstrijsko-madžarskem obmejnem območju
Istvan Berenyi, Martin Seger: Nekateri učinki različnega regionalnega razvoja vzdolž madžarske zahodne meje
Jernej Zupančič: Narodna identiteta Madžarov na demografsko ogroženem območju v Prekmurju
Drago Kladnik: Problemi preobrazbe podeželja na prehodu v tržno gospodarstvo - primer Prekmurja
Istvan Berenyi: Regionalne razlike v spreminjanju Madžarske

 
   

 Acta geographica letnik 32, leto 1992
Ivan Gams: Prispevek k mladokvartarni geomorfologiji v Zgornjesavski dolini
Igor Žiberna: Vplvi klime na lego in razširjenost vinogradov na primeru srednjih Slovenskih goric
 

 

 
   

 Acta geographica letnik 31, leto 1991
Ivan Gams: Sistemi prilagoditve primorskega dinarskega krasa na kmetijsko rabo tal
Darko Ogrin: Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na debelinski prirastek dreves (na primeru treh pokrajinskih tipov v Sloveniji)

 

 
   

Acta geographica letnik 30, leto 1990
Matej Gabrovec: Pomen reliefa za geografsko podobo Polhograjskega hribovja
Marjan Bat: Vpliv fizičnogeografskih dejavnikov na rabo tal
Igor Vrišer: Ekonomskogeografska regionalizacija Republike Slovenije
 

 
   

Acta geographica letnik 29, leto 1989
Ivan Gams: Zemeljske temperature v Sloveniji in njihovo odstopanje od zračnih
Karel Natek: Vloga usadov pri geomorfološkem preoblikovanju Voglajnskega gričevja
Drago Perko: Vzhodna Krška kotlina - pokrajinska sestava in prebivalstvo

 

 
   

Acta geographica letnik 28, leto 1988
Vladimir Bračič: Lendavske gorice - Geografska monografija
Drago Meze: Kmetije na Šentviški planoti in v Trebuši
Igor Vrišer: Centralna naselja v SR Sloveniji leta 1987
France Bernot: Temperatura in slanost severnega Jadrana v odvisnosti od dotoka rečne vode
Andrej Kranjc, Andrej Mihevc: Poplavni svet ob Notranjski reki  

 
   

Acta geographica letnik 27, leto 1987
Drago Meze: Hribovske kmetije na Idrijskem in Cerkljanskem
Milan Orožen Adamič: Hribovske kmetije na severni strani Poljanske doline
Drago Perko: Pokrajina in raba tal v Pokokrju
 

 
   

Acta geographica letnik 26, leto 1986
Franc Lovrečak: Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in na visokih kraških planotah Slovenije
Ivan Gams: Razvoj reliefa na zahodnem Dolenjskem (s posebnim ozirom na poplave)
Milan Šifrer: Triglavski ledenik v letih 1974-1985
Dušan Košir: Ledenik pod Skuto v letih 1974-1985
 

 

 

 

   

Acta geographica letnik 25, leto 1985
Drago Meze: Hribovske kmetije v Polhograjskem hribovju, bližnji okolici in sosednjih Rovtah
Andrej Kranjc: Cerkniško jezero in njegove poplave
Dušan Plut, Franc Lovrenčak: Geografske značilnosti poplavnega sveta Kolpe in njenih pritokov v zgornjem Pokolpju

 

 
   

Acta geographica letnik 24, leto 1984
Marko Kolbezen: Hidrografske značilnosti poplav na Ljubljanskem barju
Franc Lovrenčak: Pedogeografske in vegetacijsko-geografske značilnosti poplavnega sveta na Ljubljanskem barju
Milan Natek: Kmetijska izraba Ljubljanskega barja
Milan Orožen Adamič: Prebivalstvo, poselitev in promet na Ljubljanskem barju
Milan Natek: Izraba pogonskih moči pritokov Ljubljanice na območju Ljubljanskega barja
Karel Natek: Suša v letu 1983 v Sloveniji (z 8 slikami in 12 tabelami med besedilom)
Milan Šifrer, Milan Orožen Adamič: Učinki viharja 9.-11. februarja 1984 v Sloveniji

 
   

Acta geographica letnik 23, leto 1983
Milan Šifrer: Nova dognanja o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega barja
Karel Natek: Razvoj reliefa in izraba tal v Ložniškem gričevju
Drago Meze: Hribovske kmetije med dolinama Kokre in Drage
Ivan Gams: Hribovske kmetije Slovenjgraškega Pohorja
Milan Natek: Hribovske kmetije v vzhodnem delu Dobroveljske planote
Drago Meze: Poplavna področja na Blokah
Milan Orožen Adamič: Neurja in poplave Poljanske Sore v letu 1982
Karel Natek: Hudi nevihti s točo na Celjskem območju in na Gorenjskem 29. junija 1982

 
   

Acta geographica letnik 22, leto 1982
Drago Meze: Poplavna področja v porečju Rašice z Dobrepoljami
Milan Natek: Poplavna področja v porečju Hudinje
Milan Šifrer: Kvartarni razvoj Škofjeloškega hribovja
Jurij Kunaver: Geomorfološki razvoj Kaninskega pogorja s posebnim ozirom na glaciokraške pojave 

 
   

Acta geographica letnik 21, leto 1981
Ivan Gams, Karel Natek: Geomorfološka karta 1:100.000 in razvoj reliefa v Litijski kotlini
Drago Meze: Hribovske kmetije ob Kokri in v Krkavškem pregorju
Andrej Kranjc, Franc Lovrenčak: Poplavni svet na Kočevskem polju
Milan Šifrer: Katastrofalni učinki neurij v severovzhodni Sloveniji, avgusta 1980

 

 
   

Acta geographica letnik 20, leto 1980
Ivan Gams: Poplave na Planinskem polju
Drago Meze: Poplavna področja v Grosupeljski kotlini
Milan Šifrer, Franc Lovrenčak, Milan Natek: Geografske značilnosti poplavnih območij ob Krki pod Otočcem
 

 
   

Acta geographica letnik 19, leto 1979
Drago Meze: Hribovske kmetije v Gornji Savinjski dolini po letu 1967
Dušan Plut, Franc Lovrenčak: Geografske značilnosti poplavnega sveta on Rižani in Badaševici
Milan Orožen Adamič, Franc Lovrenčak: Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in Drnici
 

 
   

Acta geographica letnik 18, leto 1978
Milan Natek: Poplavna območja v Spodnji Savinjski dolini
Milan Orožen Adamič: Posledice potresov leta 1976 v SR Sloveniji
 

 
   

Acta geographica letnik 17, leto 1977
Milan Šifrer: Poplavna področja v porečju Dravinje
Drago Meze: Poplavna področja v Gornji Savinjski dolini
Marko Kolbezen, Marijan Žagar: Poplavna področja ob Sotli
 

 

 
   

Acta geographica letnik 16, leto 1976
Franc Lovrenčak: Zgornja gozdna meja v Kamniških Alpah v geografski luči
Ivan Gams: O zgornji gozdni meji na jugovzhodnem Koroškem
Milan Šifrer: Gegrafski učinki žleda v gozdovih okrog Idrije ter Postojne
 

 
   

Acta geographica letnik 15, leto 1975
Darko Radinja, Milan Šifrer, Franc Lovrenčak, Marko Kolbezen, Milan Natek: Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati
Ivan Gams: Hidrogeografski oris porečja Mislinje s posebnim ozirom na poplave
Milan Šifrer, Dušan Košir: Nova dognanja na Triglavskem ledeniku in ledeniku pod Skuto

 

 
   

Acta geographica letnik 14, leto 1974
Drago Meze: Porečje Kokre v pleistocenu
Milan Šifrer: Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja
Igor Vrišer: Mesta in urbano omrežje v SR Sloveniji
 

 

 
   

Acta geographica letnik 13, leto 1972
Ivan Gams: Prispevek k mikroklimatologiji vrtač in kraških polj
Darko Radinja: Senožeško podolje. Pokrajina na stiku fluvialnega in kraškega reliefa
Andrej Kranjc: Kraški svet Kočevskega polja in izraba njegovih tal
Darko Radinja: Zakrasevanje v Sloveniji v luči celotnega morfogenetskega razvoja 

 

 
   

Acta geographica letnik 12, leto 1971
Vladimir Kokole: Centralni kraji v SR Sloveniji
Prostorska diferenciacija Slovenije po selitveni mobilnosti prebivalstva
Ivan Gams, Franc Lovrenčak, Borut Ingolič: Krajna vas. Študija o prirodnih pogojih in agrarnem izkoriščanju krasa
Darko Radinja: Usad nad Podrago v Vipavski dolini

 
   

Acta geographica letnik 11, leto 1969
Drago Meze: Hribovske kmetije v vzhodnem delu Gornje Savinjske doline
Milan Šifrer: Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem
Darko Radinja: Doberdobski kras
Mirko Pak: Družbenogeografski razvoj Zgornjega Dravskega polja
Milan Natek: Delovna sila iz drugih republik Jugoslavije in posebej v Ljubljani
 

   

Acta geographica letnik 10, leto 1967
Karel Grad: Geologija Kozjanskega
Marjan Žagar: Kozjansko, gospodarsko-geografska problematika
Darko Radinja: Vremska dolina in Divaški kras. Problematika kraške morfogeneze
Milan Šifrer: Kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrega polja
Marjan Žagar: O značilnostih cestnega prometa v Sloveniji
 

 
   

Acta geographica letnik 9, leto 1965
Milan Šifrer: Nova geomorfološka dognanja v Koprskem Primorju
Roman Savnik: Problemi Piranskih solin
Marjan Žagar: Tabor pri Dornberku
Dušan Košir: Klimatske razmere na Kredarici
Mirko Bogić: Vreme v oktobru 1959 in elektrogospodarstvo Slovenije
Drago Meze: Samotne kmetije v Lučki pokrajini
Milko Kos: Gospodarska problematika Bovškega v preteklosti

 
   

Acta geographica letnik 8, leto 1963
Anton Melik: Ob dvestoletnici prvih osuševalnih del na Barju
Tone Nosan: Geologija Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega
Drago Meze: H geomorfologiji Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega
Anton Sore: Zemeljski plazovi na Zgornjem Sotelskem
Milan Šifrer: Nova geomorfološka dognanja na Triglavu
Ivan Gams: Jezero pod Krimom
Drago Meze: Samotne kmetije na Solčavskem
Milan Natek: Podkoren. Prispevek k geografiji Zgornje Savske doline 
Mirko Pak: Kolonizacija Slovencev v Banatu

 
   

Acta geographica letnik 7, leto 1962
Peter Habič: Vrhnika
Milan Natek: Gomilsko
Milan Šifrer: Geografski učinki neurja med Peco in Zgornjo Pako
Danilo Furlan: Katastrofalno neurje nad Mežiško dolino 21. junija 1961
Ivan Gams: Visokogorska jezera v Sloveniji
Ivan Gams: Slepe doline v Sloveniji
Anton Melik: Bovec in Bovško. Regionalnogeografska študija

 
   

Acta geographica letnik 6, leto 1961
Danilo Furlan: Padavine v Sloveniji
Borut Belec. Morfologija Haloz
Ivan Gams: H Geomorfologiji Bele Krajine
Ivan Gams: Snežišča v Julijskih Alpah
Milan Šifrer: Snežišča  Kamniških Alpah
Anton Melik: Vitranc, Zelenci in Bovško
Anton Melik: Fluvialni elementi v Krasu

 
   

Acta geographica letnik 5, leto 1959
Anton Melik: Nova geografska dognanja na Trnovskem gozdu
Milan Šifrer: Obseg pleistocenske poledenitve na Notranjskem Snežniku
Drago Meze: Pozeba oljke v Primorju leta 1956
Božidar Kert: Geomorfologija severozahodnih Slovenskih Goric
H geomorfologiji Slovenskih in Medjimurskih goric
Ivan Gams: Geomorfologija in izraba tal v Pomurju
Stanko Poljanar: Morfološki razvoj v Podravinju

 
   

Acta geographica letnik 4, leto 1956
Vladimir Kokole: Gospodarska geografija in geografija naselij v področju med Savo in Sotlo
Anton Melik: Pliocenska Soča
Igor Vrišer: Morfološki razvoj v Goriških Brdih
Vladimir Kokole: Morfologija Šavrinskega gričevja in njegovega obrobja
Andrej Briški: Agrarna geografija Šavrinskega gričevja
Izvenalpske planine na Slovenskem

 
   

Acta geographica letnik 3, leto 1955
Drago Meze: Ledenik na Triglavu in na Skuti
Ivan Gams: Snežni plazovi v Sloveniji
Danilo Furlan: Snežne padavine v Sloveniji 11.-15. februarja 1952
Milan Šifrer: Dolina Tolminke in Zalašce v pleistocenu
Anton Melik: Nekaj glacioloških opažanj iz zgornje Doline
Vinko Šribar: Najdiščno poročilo o sondah na Lipanci

 
   

Acta geographica letnik 2, leto 1954
Anton Melik: Nova glaciološka dognanja v Julijskih Alpah
Igor Vrišer: Goriška Brda
Slava Lipoglavšek-Rakovec: Tržič. Mestna geografija
Janez Planina: Soča. Monografija vasi in njenega področja
 

 
   

Acta geographica letnik 1, leto 1952
Anton Melik: Zasnova Ljubljaničinega porečja
Ivan Gams: Človek na zemlji Slovenjgraške kotline
Vladimir Klemenčič: Agrarna geografija Tuhinjske doline
Polde Oblak: Morfogeneza dna Ljubljanske kotline