OTREMED

Osnovni Podatki

Opis

Kljub naravnogeografski in družbenogeografski raznolikosti se evropski sredozemski prostor sooča s skupnimi razvojnimi problemi.
Prostorski pritiski, ki jih povzročajo družbene in gospodarske spremembe, vse bolj ogrožajo edinstvene naravne vrednote in kulturno dediščino Sredozemlja. Čezmerno obremenjevanje okolja, izguba identitete mestnih in podeželskih območij, naraščajoče socialno-ekonomske razlike, neučinkovita raba in oskrba z energijo, netrajnostne oblike kmetijstva in turistične ponudbe jasno kažejo na prepotrebno odgovorno urejanje prostora in usmerjanje regionalnega razvoja.
Skladnejši in bolj uravnotežen regionalni razvoj v obravnavni regiji pa kljub različnim mednarodnim pobudam otežujejo: geografska, gospodarska in politična razdrobljenost območja. Obstoječa orodja, s katerimi sredozemske države in regije rešujejo razvojne izzive, ne omogočajo spremljanja vzorcev na ravni celotne makroregije, ki jo je Evropska unija opredelila s Programom Mediteran, programom teritorialnega sodelovanja v evropskem Sredozemlju.
Željo po skupnem načrtovanju in upravljanju celotne sredozemske makroregije je v praksi zelo težko uresničiti, saj prehod na mednarodno raven zaradi različnih politično-upravnih delitev, upravljanje območij in njihovo medsebojno primerjavo močno oteži. Zaradi velikih prostorskih razdalj in nacionalnih posebnosti je razpolaganje z želenimi informacijami zelo različno, razen tega pa je na voljo le omejen nabor kazalnikov, ki v večini primerov omogočajo le osnovne primerjave.
V projektu OTREMED smo za spremljanje poglavitnih razvojnih izzivov in dejavnikov opredelili skupno 55 kazalnikov, združenih v 26 razvojnih dejavnikov. Kazalniki OTREMED opisujejo približno dvajsetletni časovni niz, kar omogoča časovno analizo in s tem analizo razvojnih procesov. Za Slovenijo so na ravni NUTS 3 območij dosegljivi podatki za 27 kazalnikov, na ravni LAU 2 pa za 26, a žal za različna leta oziroma časovna obdobja, tako da smo jih zaradi ustrezne časovne primerljivosti lahko uporabili le 14.
Zbrane podatke/kazalnike je moč pregledovati s spletnim orodjem SDIMED (Spatial Data Infrastructure of MED) – to je enotni informacijski sistem Sredozemske makroregije, ki omogoča analize celotnega območja in je bil izdelan za lažje opredeljevanje skupnih razvojnih izzivov. Kazalniki so predstavljeni na ravni LAU 2 in NUTS 3 območij vključenih v Program Mediteran.


Rezultati

1) Zaključna publikacija v treh jezikih:
- angleška različica: OTREMED: Tool for competitiveness strategy in the European Mediterranean (2013),
- španska različica:  OTREMED: Instrumento para la estrategia de competitividad territorial en el Mediterraneo Europeo (2013),
- italijanska različica: OTREMED: Strumento per una strategia di competitività nel Mediterraneo Europeo (2013).

2) Znanstvena monografija z naslovom Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja – enotni pristop in izbrana orodja (2013; avtorji: Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk in Mateja Ferk).

3) Spletno orodje SDIMED (Spatial Data Infrastructure of MED).


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
Sredozemlje
razvojni kazalniki
razvojni dejavniki
regionalni razvoj
prostorski razvoj