Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena
Sodelavci:
, , , , , ,
, , , ,
 
Trajanje:
7. september 2015–24. marec 2016
Opis

Predmet projektne naloge je analiza policentričnega omrežja urbanih središč v Republiki Sloveniji z vidika opremljenosti s storitvami splošnega pomena. Pri tem na podlagi mednarodno primerljivih študij (ESPON) in razvojnih procesov v Sloveniji oblikujemo nabor storitev splošnega pomena ter odgovarjajočih meril, s katerimi bo mogoče na pregleden in enostaven način vrednotiti opremljenost različnih urbanih središč ter jih glede na to uvrstiti v hierarhiji centralnih naselij v Sloveniji.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za okolje in prostor

Ključne besede

Omrežje centralnih naselij • storitve splošnega pomena • storitve splošnega gospodarskega pomena • sistem poselitve • policentrizem