Basic information
Original title:
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena
Researchers involved:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 
Duration:
7 September 2015–24 March 2016
Description

Predmet projektne naloge je analiza policentričnega omrežja urbanih središč v Republiki Sloveniji z vidika opremljenosti s storitvami splošnega pomena. Pri tem na podlagi mednarodno primerljivih študij (ESPON) in razvojnih procesov v Sloveniji oblikujemo nabor storitev splošnega pomena ter odgovarjajočih meril, s katerimi bo mogoče na pregleden in enostaven način vrednotiti opremljenost različnih urbanih središč ter jih glede na to uvrstiti v hierarhiji centralnih naselij v Sloveniji.

Key links

Lead partner

Project manager at ZRC

Funded by

Keywords

Omrežje centralnih naselij • storitve splošnega pomena • storitve splošnega gospodarskega pomena • sistem poselitve • policentrizem