ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij

Opis

Intenzivno vinogradništvo ima v območju programa ADRION lahko negativne učinke na kakovost prsti, vode, zraka, biodiverziteto in ekosistemske storitve. Lahko povzroči ključne spremembe občutljivih habitatov in tradicionalnih pokrajin. Projekt ECOVINEGOALS se loteva reševanja izzivov intenzivnih vinogradniških sistemov in odpravljanja njihovih negativnih posledic. Projekt bo pripomogel k razvoju strategij, akcijskih načrtov, orodij in sposobnosti za agroekološki prehod vinogradniških območij na sisteme upravljanja z nizkimi vnosi in izpusti.

Glavni cilji:

Splošni namen projekta je, »razviti strategije, akcijske načrte, orodja in sposobnosti za agroekološki prehod vinogradniških območij na sisteme upravljanja z nizkimi vnosi in izpusti ter za uskladitev proizvodnih, socialnih, okoljskih in pokrajinskih potreb v občutljivih vinogradniških območjih programa ADRION«. To bodo partnerji dosegli s poenotenjem projektnih partnerjev v pojmovanju konceptov in metod, ki bodo omogočili prehod od konvencionalnih vinogradniških sistemov na agroekološke sisteme upravljanja vinogradov. To pomeni sisteme, ki varujejo okolje, krepijo pokrajine, blažijo podnebne spremembe, ki so posledica toplogrednih učinkov in preprečujejo socialne konflikte zaradi različnih interesov glede rabe kmetijskih zemljišč. V okviru projekta bomo oblikovali enotne strategije, akcijske načrte in orodja za vodenje in spremljanje občutljivih vinogradniških območij, ki se bodo odločila za prehod v bolj agroekološke vinogradniške sisteme. Strategije in orodja bodo še posebej upoštevala vloge habitatov in pokrajin ter kakovost življenja na območjih intenzivnega vinogradništva.
 
Slika spodaj: Vinograd v okolici Štanjela

Rezultati

Pričakovani rezultati:
Kot glavne rezultate projekt predvideva tri različne transnacionalne strategije: 
-    prva bo osredinjena na agroekološke obdelovalne sisteme. Podpirala bo njihovo širjenje v občutljivih vinogradniških območjih programa ADRION; 
-    druga se bo posvečala usklajevanju vinogradništva z drugimi konkurenčnimi rabami zemljišč ter ohranjanju pokrajin in habitatov;
-    tretja ima namen uveljaviti participativne teritorialne procese upravljanja, s pomočjo katerih bodo deležniki, ob uporabi določenih modelov, uspešneje reševali konflikte ter s tem prispevali k varovanju okolja in pokrajine.

Pričakovane spremembe bomo dosegli s pomočjo pilotnih pobud in lokalnih akcijskih načrtov. Ti bodo zagotavljali izmenjavo tehničnega znanja, oceno ekosistemskih storitev temelječih na agroekološkem pristopu ter prispevali h krepitvi participatorne sposobnosti oblikovalcev politik. Transnacionalni in interdisciplinarni značaj projektnega partnerstva omogoča doseganje trajnih rezultatov, kot npr. oblikovanje nove inovativne mednarodne mreže (AVINE) na območju programa Adrion in vključitev v že obstoječe EU mreže, skladne s pričakovanimi projektnimi rezultati, povezanimi z agroekološkimi praksami, varovanjem pokrajin in habitatov, dejavnim sodelovanjem in socialno ozaveščenostjo. Projekt prispeva k izvedbi utečenih politik Evropske unije na evropski in nacionalni ravni, npr.: EUSAIR, skupna prehranska politika, bioekonomska strategija, ter upošteva prioritete, postavljene v Evropski komisiji v okviru FOOD 2030.

 

Predstavitve s prve delavnice Ecovinegoals v Ajdovščini, 21. 10. 2021:


Predstavitve z druge spletne delavnice Ecovinegoals, 2. 12. 2021:

Publikacija: Vinogradništvo v Vipavskem gričevju


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
Jadransko-Jonsko območje
pokrajine
vinogradništvo
agroekološki prehod
ekosistemske storitve