SMART-MR

Opis

Interreg projekt SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah

Promet v metropolitanskih regijah povzroča zastoje in velike količine toplogrednih plinov ter s tem nalaga velike izzive oblastem pri zagotavljanju zdravih življenjskih pogojev za prebivalce in podpornega okolja za razvoj gospodarstva. Tako je glavni cilj projekta SMART-MR podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah. Za rešitev tega vprašanja bo 10 projektnih partnerjev iz 8 metropolitanskih regij (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Porto in Barcelona) delilo svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organiziralo 7 delavnic. Za vsako delavnico bodo partnerji izdelali poglobljeno analizo obravnavane tematike, opisali dobre prakse in v njihovem okviru organizirali študijske obiske. Poleg tega bodo na delavnicah oblikovana konkretna priporočila za oblikovanje politik. S pomočjo projektnih rezultatov, kot so priročnik trajnostnih ukrepov za dosego prožnega trajnostnega prometa v metropolitanskih regijah, zbrane in predstavljene dobre prakse in priporočila politikam ter preko diseminacijskih aktivnosti, dogodkov in konferenc ter regionalnih srečanj z zainteresiranimi deležniki, bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, kohezijske politike in programov Interreg Evrope. Poleg tega bodo rezultati služili kot orodje za svetovanje organom upravljanja in lokalnim ter regionalnim oblastem pri določanju novih prometnih politik.

Metropolitanske regije bodo pripravile in izvedle akcijske načrte za izboljšanje implementacije prometnih politik s pomočjo:

- zagotavljanja integriranega prevoza oziroma načrtov za trajnostno mobilnost v mestih,

- uvajanje nizkoogličnega urbanega tranzitno usmerjenega razvoja v obliki intermodalnih vozlišč in skupnih urbanih postajališč,

- vključevanje deležnikov v projektne aktivnosti in v oblikovanje in implementacijo akcijskih načrtov.

Obiščite nas na uradni projektni strani: http://www.interregeurope.eu/smart-mr/


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
regionalno planiranje
nizkoogljična družba
javni promet
metropolitanske regije
trajnostna mobilnost v urbanih območjih
promet

Raziskovalna področja
Načrtovanje mest in podeželja S240
Prostorsko planiranje T260