Dr. Matej Gabrovec


+386 1 470 63 64

matej.gabrovec@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1990
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995

Raziskovalna področja
prometna geografija (javni potniški promet), spreminjanje rabe in pokrovnosti tal, ledeniki, geomorfologija in regionalna geografija

Ostale dejavnosti

 • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
 • član uredniškega odbora Geografskega vestnika
 • član uredniškega odbora revije Acta Triglavensia
 • član uredniškega odbora revije eco.mont
 • predsednik Znanstvenega sveta ZRC SAZU (do 2012)
 • predsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
 • predsednik Zveze geografov Slovenije (do 2011)
 • predsednik nadzornega odbora Geomorfološkega društva Slovenije
 • predsednik komisije za spremembe rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi
 • član Strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka
Zlata plaketa Zveze geografov Slovenije, Ljubljana, 2022
Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije
Priznanje dr. Jakoba Medveda Društva učiteljev geografije Slovenije
Priznanje Ljubljanskega geografskega društva
Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije
 • Gabrovec, M., Kumer, P., 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta Geographica Slovenica, 59, 1, pp. 63-81.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2018: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov. Geografski vestnik 90-2.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9, special issue.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC
 • Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013:. Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012. Acta geographica Slovenica, 53- 2.
 • Gabrovec, M. 2013: Open borders with uncoordinated public transport : the case of Slovenian-Italian border. European Journal of Geography 4-4. 
 • Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv spremembe rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja. Dolgoročne spremembe okolja 1 (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana.
 • Gabrovec, M. Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana
 • Urbanc, M., Gabrovec M. 2005: : Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2, Ljubljana.
   
TRANS BORDERS (interreg • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
CARE4CLIMATE (01. januar 2019 - 31. december 2026)