Dr. Matej Gabrovec


01 470 63 64

matej.gabrovec@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1990
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995

Raziskovalna področja
prometna geografija (javni potniški promet), spreminjanje rabe in pokrovnosti tal, ledeniki, geomorfologija in regionalna geografija

Ostale dejavnosti

 • član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
 • član uredniškega odbora Geografskega vestnika
 • član uredniškega odbora revije Acta Triglavensia
 • član uredniškega odbora revije eco.mont
 • predsednik Znanstvenega sveta ZRC SAZU (do 2012)
 • predsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
 • predsednik Zveze geografov Slovenije (do 2011)
 • predsednik nadzornega odbora Geomorfološkega društva Slovenije
 • predsednik komisije za spremembe rabe in pokrovnosti zemljišč pri Mednarodni geografski zvezi
 • član Strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka
Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije
Priznanje dr. Jakoba Medveda Društva učiteljev geografije Slovenije
Priznanje Ljubljanskega geografskega društva
Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije
 • Gabrovec, M., Kumer, P., 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta Geographica Slovenica, 59, 1, pp. 63-81.
 • Gabrovec, M., Razpotnik Visković, N. 2018: Dostopnost do javnega potniškega prometa kot pogoj za socialno vključenost dijakov. Geografski vestnik 90-2.
 • Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9, special issue.
 • Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana: Založba ZRC
 • Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013:. Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012. Acta geographica Slovenica, 53- 2.
 • Gabrovec, M. 2013: Open borders with uncoordinated public transport : the case of Slovenian-Italian border. European Journal of Geography 4-4. 
 • Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv spremembe rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja. Dolgoročne spremembe okolja 1 (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana.
 • Gabrovec, M. Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana
 • Urbanc, M., Gabrovec M. 2005: : Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2, Ljubljana.
   
TRANS BORDERS ( interreg • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
CARE4CLIMATE ( 01. januar 2019 - 31. december 2026)