Skip to main content

Slovenski eksonimi

Osnovni Podatki

Opis

Opravili smo sistematično obdelavo korpusa najpogosteje uporabljanih slovenskih eksonimov. Vzpostavljena zbirka eksonimov je kamenček v mozaiku nacionalnih zbirk, ki ga bo mogoče nenehno dopolnjevati in iz njega črpati informacije o stanju rabe slovenskih eksonimov. Z zbirko se bodo tudi ob morebitnem odmiranju eksonimov ohranile izpričane oblike njihove nekdanje rabe. S tem ima projekt velik pomen z vidika ohranjanja in vrednotenja naše bogate jezikovne dediščine. Vzpostavljena zbirka eksonimov s 36 rubrikami in dobrimi 5000 imeni je tudi podlaga za njihovo prepotrebno standardizacijo. Poenotenje rabe eksonimov v javni, strokovni in znanstveni rabi bo omogočilo povsem nedvoumno identifikacijo poimenovanih posameznih pojavov in objektov. S tem bo olajšano in bolj učinkovito delo lektorjev. Pripravljeno imensko gradivo bo lahko zapolnilo vrzeli v slovarskem delu slovenskega pravopisa. Sistematično preučeni slovenski eksonimi bodo prispevali k bolj kakovostnemu pouku geografije na osnovnošolski, srednješolski in univerzitetni ravni ter drugih prostorskih ved na univerzitetni ravni. Publiciran seznam eksonimov bo postal pomemben referenčni vir, obogatil pa bo tudi mednarodno zakladnico tovrstnih imen in postal del svetovne jezikovne dediščine. Ob tem smo v okviru projekta pripravili vrsto znanstvenih člankov, med drugim o zgodovinskih vidikih eksonimizacije, poznavanju slovenskih eksonimov v strokovni javnosti ter pomenski razmejitvi med eksonimi in endonimi. Naša mednarodna angažiranost na področju preučevanja eksonimov se je odrazila tudi v vodenju Delovne skupine za eksonime (Working Group on Exonyms) pri Skupini izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names, kratko UNGEGN).


Rezultati

Monografija:
Slovenski eksonimi

 

Slovar slovenskih eksonimov:
       spletna različica 
       pojasnila.pdf


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
standardizacija
podomačeno tuje zemljepisno ime
eksonim