Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

Osnovni Podatki

Opis

Raziskave kažejo, da pokrajinsko najbolj raznolika območja v Evropi ležijo v južni Skandinaviji ter na obrobju Pirenejev in Alp, kjer leži tudi Slovenija.

Največja pokrajinska raznolikost v Sloveniji se pojavlja na stiku različnih pokrajinskih tipov. Območja z največjo pokrajinsko raznolikostjo lahko opredelimo kot pokrajinske vroče točke.
Na temelju digitalnih podatkov o pokrajini, ki so najpomembnejši za notranjo strukturo slovenskih pokrajin in hkrati njihovo zunanjo podobo, bomo z uporabo geografskega informacijskega sistema in razmeroma objektivnih metod ter terenskega preverjanja poiskali območja z veliko pokrajinsko raznolikostjo in določili pokrajinske vroče točke Slovenije.
Pokrajinsko raznolikost bomo ugotavljali na tri načine: glede na obstoječe geografske tipizacije in regionalizacije Slovenije, glede na obstoječe klasifikacije reliefa, kamnin, podnebja, prsti in rastlinstva Slovenije ter glede na podatkovne sloje naravnih pokrajinskih prvin Slovenije.

Opredelili, analizirali, razvrstili in ovrednotili jih bomo kot naravne prostorske enote, ki svojevrstno vplivajo na družbene sestavine pokrajine, se svojevrstno odzivajo pri posegih družbe v prostor in zahtevajo ustrezno varovanje.
Izdelali bomo tematske zemljevide pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk Slovenije kot pripomoček pri prihodnjih raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri geografskih klasifikacijah, tipizacijah in regionalizacijah Slovenije, pri posegih v prostor, pri prostorskem in gospodarskem razvoju, pri naravnih nesrečah ter pri varovanju slovenske naravne dediščine, še posebej ohranjanju izjemne pokrajinske pestrosti Slovenije.


Faze projekta

Program projekta je zasnovan v treh stopnjah.

Prvo leto:
- pregled najnovejše domače in tuje literature,
- izpopolnitev metodologije in izostritev terminologije,
- priprava podatkovnih slojev obstoječih klasifikacij (tipov, enot) pokrajinskih sestavin (reliefa, kamnin, prsti, podnebja in rastlinstva) Slovenije,
- priprava podatkovnih slojev obstoječih tipizacij in regionalizacij Slovenije,
- priprava podatkovnega sloja posameznih pokrajinskih prvin,
- določitev spremenljivosti podatkovnih slojev,
- izračun povezanosti spremeljivosti med vsemi podatkovnimi sloji.

Drugo leto:
- določitev pokrajinske raznolikosti z analizo digitalnih podatkovnih slojev posameznih pokrajinskih prvin,
- določitev pokrajinske raznolikosti z analizo obstoječih geografskih klasifikacij Slovenije,
- določitev pokrajinske raznolikosti z analizo obstoječih klasifikacij (tipov) pokrajinskih sestavin (na primer tipov reliefa),
- geografska opredelitev, analiza in razvrstitev pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk Slovenije,
- izdvojitev pomembnih pokrajinskih vročih točk,
- analiza dejavnosti na izbranih pokrajinskih vročih točkah,
- terensko preučevanje pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk Slovenije,
- objava delnih rezultatov.

Tretje leto:
- preučevanje pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk v pokrajini,
- geografsko ovrednotenje pokrajinske raznolikosti in pokrajinskih vročih točk Slovenije ter sintezno ovrednotenje izbranih pokrajinskih vročih točk z vidika človekovih dejavnosti,
- določitev različnih tipov pokrajinskih vročih točk,
- terensko preučevanje najbolj zanimivih tipov pokrajinskih vročih točk,
- izdelava zemljevidov raznolikosti in vročih točk za vse izbrane pokrajinske prvine,
- priprava sklepov s predlogi za nadaljnje delo,
- priprava gradiva za znanstveno monografijo.


Rezultati