Pomočnik predstojnika

Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009
Diploma iz zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016

Raziskovalna področja
zemljepisna imena, regionalna geografija, fizična geografija, biogeografija

Ostale dejavnosti
- Član izvršnega odbora Zveze geografov Slovenije
- Član Delovne skupine za eksonime (WGE) pri Skupini izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN)
- Član Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega oddelka (ECSEED) pri skupini izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Zbirka slovenskih eksonimov. Predavanje na srečanju Delovne skupine za eksonime (WGE) Skupine izvedencev Združenih narodov za zemljepisna imena (UNGEGN), Krf, Grčija, 22.–24. 5. 2013 (soavtor dr. Drago Kladnik)
- Cigaletov atlas in njegov vpliv na slovenske eksonime. Predavanje na predkonferenčnem simpoziju o starih zemljevidih, atlasih in imenoslovju, Leipzig, Nemčija, 21.–24. 8. 2013 (soavtor dr. Drago Kladnik)
- Kako misliti prostor danes? Interdisciplinarna analiza koncepta prostora – imenski vidik. Predavanje na srečanju mladih raziskovalcev ZRC SAZU, Petanjci, 27. 9. 2013
Hišna in ledinska imena na primeru izbranih katastrskih občin na Gorenjskem. Predavanje na Zborovanju slovenskih geografov, Bled, 3.–5. 10. 2013 (soavtor Klemen Klinar)
- Geografski opus Rudolfa Badjure. Predavanje na simpoziju Rudolf Badjura, Poljče, 13. 3. 2014 (soavtor dr. Blaž Komac)

 

Izbrane publikacije

- Geršič, M. 2014: Domobranstvo in povojni poboji skozi prizmo pouka zgodovine. Zgodovinski časopis, 68.
- Geršič, M. 2010: Sukcesija na prodiščih reke Save. Dela 33.
- Geršič, M. 2010: Pionirske rastlinske vrste in sukcesija na prodiščih. Geografski vestnik 82-1.
- Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2.
- Geršič, M. 2014: Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli. Geografski vestnik 86-1.
- Geršič, M., Komac, B. 2014: Geografski opus Rudolfa Badjure. Geografski vestnik 86-2.
- Kladnik, D., Geršič, M. 2014: A gazetteer of Slovenian exonyms. Name & place 3.
- Geršič, M., Batagelj, B., Berčič, H., Bokal, L., Guček, A., Kavar, J., Kocutar, S., Komac, B., Marković, Z., Mikša, P., Torkar, B. 2014: Rudolf Badjura - življenje in delo.
- Geršič, M. 2014: Gamzigrad. Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino.
- Geršič, M., Repe, B., Blatnik, M., Brečko Grubar, V., Kovač, B., Pozvek, N., Seifert, A. 2014: Geografija in rastlinska sukcesija - izbrani primeri iz slovenskih pokrajin.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

CATCH_MR (aplikativni projekt • 1. januar 201031. december 2012)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

Priznanja in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010 • Zlato priznanje za mentorstvo pri raziskovalnem delu, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2010