Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost
Kratica:
AgriGo4Cities
Sodelavci:
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2017–30. junij 2019
Šifra:
DTP1-1-533-4.1
Opis

Osrednji izzivi in potrebe podonavskih držav so danes povezani z vprašanjem, kako državljane vključiti v procese odločanja in tako povečati učinkovitost upravljanja. Odsotnost mehanizmov, ki bi omogočali družbeno participacijo, prispeva k zmanjšani motivaciji državljanov za sodelovanje v upravljanju in administraciji, saj se ti počutijo izključeni iz političnih, socialnih in gospodarskih programov ter premalo usposobljeni, da bi bili enakovredni sogovorniki in morebitna gonilna sila sprememb. Razkorak med državljani in javnimi oblastmi se povečuje na vseh ravneh, kar krepi nezaupanje ljudi v javne institucije in ovira učinkovito participacijo v procesih odločanja. Skupine, ki se v te procese najmanj vključujejo, so tudi sicer odrinjene na družbeni rob: revni, brezposelni, brezdomci, Romi, ostareli, ženske in mladi. Naraščajoče družbene in gospodarske neenakosti pa se odražajo tudi v zmanjšani kakovosti bivanja v mestih. Projekt AgriGo4Cities se zato posveča participativnemu mestnemu in predmestnemu kmetijstvu in vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju. Namen projekta je razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija bo izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. Povečano sodelovanje oblasti z državljani bo spodbudilo zaupanje v javne institucije in okrepilo vključenost ranljivih skupin v lokalno družbo in gospodarstvo. Zmanjšanje družbenih in gospodarskih neenakosti pa vodi tudi v trajnostni razvoj marginaliziranih sosesk. Z uporabo mednarodnega pristopa na različnih prostorskih ravneh želi projekt AgriGo4Cities postati vzorčni model dobro upravljanega Podonavja.

Za več informacij obiščite uradno projektno spletno stran

Rezultati

PUBLIKACIJE:

- Szalók, M., Csaba, B., Kozina, J. (ur.) 2019: Participativno urbano kmetijstvo kot orodje socialnega vključevanja v Podonavju. Székesfehérvár: Central Transdanubian Regional Innovation Agency.
- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J. 2019: Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Georitem 31. Ljubljana: Založba ZRC.
- Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Kozina, J., Kumer, P. (ur.) 2018: Participatory Urban Agriculture: Good Practices Catalogue. Ljubljana: Založba ZRC.
- Kozina, J., Tiran, J. 2018: Evaluation report on the pre-project effectiveness of participatory urban agriculture in pilot areas (ex-ante). Ljubljana.
- Cunk, K., Straus, M., Zamfira, R. (ur.) 2017: Approaching urban agriculture as a social innovation: Guidelines for the development and implementation of an action plan. Koper: Association for Culture and Education PiNA.
- Cunk, K., Weixler, E. (ur.) 2017: Preparing for action planning: An account of the training session. Koper: Association for Culture and Education PiNA.

 

VIDEO:

- AgriGo4Cities final project video.

Urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v Sloveniji – pogovorni večer z gosti v Atriju ZRC.

 

NAGRADE:

- Diploma of Excellence for the Black Sea - Danubian Social & Economic Innovator, Under the aegis of the European Commission - DG MARE on the occasion of the European Maritime Day in Romania.

2nd price of the Danube Transnational Programme Video Competition

 

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Interreg Danube

Ključne besede

urbano vrtičkarstvo • participativno načrtovanje • aktivno državljanstvo • marginalizirane in ranljive skupine • socialna vključenost • trajnostni urbani razvoj