AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost

Opis

Osrednji izzivi in potrebe podonavskih držav so danes povezani z vprašanjem, kako državljane vključiti v procese odločanja in tako povečati učinkovitost upravljanja. Odsotnost mehanizmov, ki bi omogočali družbeno participacijo, prispeva k zmanjšani motivaciji državljanov za sodelovanje v upravljanju in administraciji, saj se ti počutijo izključeni iz političnih, socialnih in gospodarskih programov ter premalo usposobljeni, da bi bili enakovredni sogovorniki in morebitna gonilna sila sprememb. Razkorak med državljani in javnimi oblastmi se povečuje na vseh ravneh, kar krepi nezaupanje ljudi v javne institucije in ovira učinkovito participacijo v procesih odločanja. Skupine, ki se v te procese najmanj vključujejo, so tudi sicer odrinjene na družbeni rob: revni, brezposelni, brezdomci, Romi, ostareli, ženske in mladi. Naraščajoče družbene in gospodarske neenakosti pa se odražajo tudi v zmanjšani kakovosti bivanja v mestih. Projekt AgriGo4Cities se zato posveča participativnemu mestnemu in predmestnemu kmetijstvu in vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju. Namen projekta je razviti inovativno metodologijo za participativno načrtovanje in jo vplesti v odločevalske procese. Metodologija bo izboljšala zmožnosti javnih administracij za vključevanje ustreznih deležnikov in civilne družbe v upravljanje ter javno participacijo nasploh. Povečano sodelovanje oblasti z državljani bo spodbudilo zaupanje v javne institucije in okrepilo vključenost ranljivih skupin v lokalno družbo in gospodarstvo. Zmanjšanje družbenih in gospodarskih neenakosti pa vodi tudi v trajnostni razvoj marginaliziranih sosesk. Z uporabo mednarodnega pristopa na različnih prostorskih ravneh želi projekt AgriGo4Cities postati vzorčni model dobro upravljanega Podonavja.

Za več informacij obiščite uradno projektno spletno stran


Rezultati

PUBLIKACIJE:

 

VIDEO:

- AgriGo4Cities final project video.

Urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v Sloveniji – pogovorni večer z gosti v Atriju ZRC.

 

NAGRADE:

- Diploma of Excellence for the Black Sea - Danubian Social & Economic Innovator, Under the aegis of the European Commission - DG MARE on the occasion of the European Maritime Day in Romania.

2. nagrada mednarodnega tekmovanja v video-prispevkih progama Donava

- Promocija projekta v brošuri Evropske komisije kot primera dobre prakse

 


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
trajnostni urbani razvoj
socialna vključenost
marginalizirane in ranljive skupine
aktivno državljanstvo
participativno načrtovanje
urbano vrtičkarstvo