Standardizacija hidronimov v Registru zemljepisnih imen

Osnovni Podatki

Opis

Projekt analizira hidronime v Registru zemljepisnih imen, ki je največja podatkovna baza zemljepisnih imen v Sloveniji in jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Projekt jih obravnava kot del slovenske kulturne dediščine in ugotavlja njihovo zemljepisno in jezikovno ustreznost. Na podlagi mednarodnih in slovenskih standardizacijskih pravil in v sodelovanju s slovenskimi občinami kot deležniki, ki so soodgovorni za zemljepisna imena na svojem ozemlju, pripravlja standardizacijski dokument s hidronimi, kakršnega zahteva Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, da lahko dokonča postopek standardizacije hidronimov.


Slovenija s standardizacijo hidronimov v okviru tega projekta uresničuje resolucije Organizacije združenih narodov o zemljepisnih imenih in krepi vlogo zemljepisnih imen kot pomembnega dela kulturne dediščine države. Poenotena in nedvoumna raba zemljepisnih imen poenostavlja delo na vseh stopnjah izobraževanja ter lajša delo in življenje običajnih ljudi na vseh področjih, kjer prihajajo v stik z zemljepisnimi imeni (šola, dokumenti, zemljevidi, potovanja, komunikacija in podobno).
 


Faze projekta

Izvedba projekta je skladno z vsebinskimi sklopi programa dela razdeljena na 6 polletnih obdobij:

  • 1. obdobje (od septembra 2021 do februarja 2022): oblikovanje podatkovne baze hidonimov iz Registra zemljepisnih imen, primerne za nadaljnji postopek njihove standardizacije, in pripravljanje z njimi povezanih ustreznih kartografskih podlag;
  • 2. obdobje (od marca 2022 do avgusta 2022): prvo, hitrejše preverjanje jezikovne in zemljepisne ustreznosti hidronimov;
  • 3. obdobje (od septembra 2022 do februarja 2023): pošiljanje pregledanih hidronimov po občinah v morebitne dopolnitve in popravke, stalno komuniciranje z občinami;
  • 4. obdobje (od marca 2023 do avgusta 2023): posodabljanje podatkovne baze hidronimov s popravki občin;
  • 5. obdobje (od septembra 2023 do februarja 2024): drugo, natančnejše preverjanje jezikovne in zemljepisne ustreznosti hidronimov in reševanje spornih imen;
  •  6. obdobje (od marca 2024 do avgusta 2024): pripravljanje standardizacijskega dokumenta z bazo hidronimov, primernega za začetek standardizacije v okviru Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije.