Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Dnevna prometna migracija na delovno mesto in v šolo
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2006–30. september 2008
Opis

Cilj celotne naloge je v preučitvi problematike dnevnih potovanj šolarjev in delavcev v Sloveniji, zlasti z vidika izbire prometnega sredstva. Projektna naloga je zastavljena v dveh delih.
Prvi del naloge se tako nanaša na analizo načina prevoza na posameznih relacijah in po posameznih skupinah dnevnih vozačev (osnovnošolcev, srednješolcev, visokošolcev in delavno aktivnih). Ugotavljali smo katera območja in katere relacije v Sloveniji so tiste, kjer je uporaba JPP najslabša in skušali podati razloge za to. Podatke o načinu prevoza smo primerjali s podatki o sami ponudbi JPP in ugotovili, da je uporaba JPP povezana z dobro ponudbo JPP in visoko konkurenčnostjo nasproti avtomobilskemu prevozu.
V naslednjem poglavju smo obravnavali posamezne primere dobre prakse na nekaterih območjih, kjer je prišlo do precejšnjega izboljšanja ponudbe JPP (Dol pri Ljubljani, Koper–Ankaran, Idrija, Nova Gorica). Z anketiranjem potnikov in njihovega štetja smo ugotovili, da izboljšana ponudba JPP nima nujno odločilnega vpliva na večje povpraševanje po JPP in s tem posledično tudi na bolj trajnostne oblike mobilnosti.
Preučili smo še prestopne točke in pomen prestopanja, kjer smo prav tako z anketiranjem in prometnim modeliranjem skušali prikazati kdaj je prestopanje iz enega načina prometnega sredstva na drugega konkurenčno avtomobilskemu prevozu.
Sinteza vseh spoznanj je v priporočilih za pripravo možnih ukrepov za spodbujanje bolj trajnostnih oblik prevoza na delo/šolo v desetih »zapovedih«.
Cilj drugega dela naloge je bil izdelati model za izvrednotenje možnih ukrepov potrebnih za vzpostavitev učinkovitega interoperabilnega mestnega, primestnega in medmestnega javnega potniškega železniškega in avtobusnega prometa in s tem povečati njegovo uporabo. Želeli smo ugotoviti možnosti za uvajanje že obstoječih ukrepov in novih dopolnitev oziroma njihovih kombinacij v sistemu prevozov dnevnih vozačev.
S posebej razvitim sodobnim disagregiranim 4-stopenjskim prometnim modelom za potniški promet območja ljubljanske regije, ki vključuje osebni avto, javni, kolesarski in peš promet, smo na koridorju Kranj – Škofja Loka – Ljubljana ocenili in ovrednotili naslednje scenarije sprememb v ponudbi javnega potniškega prometa:
•    povečanje frekvence potniških vlakov,
•    uvedba rumenih pasov vzdolž Celovške ceste,
•    uvedba sistema parkiraj in se pelji (P&R),
Ugotavljamo, da vsak od scenarijev oziroma ukrepov pripomore k izboljšanju obstoječe ponudbe javnega prometa, avtobusnega in železniškega.
Rezultati modela pri vseh treh scenarijih kažejo, da bi tako povečanje frekvence potniških vlakov, kot uvedba rumenih pasov vzdolž Celovške ceste ali uvedba sistema parkiraj in se pelji  lahko bistveno povečalo število uporabnikov javnega prometa.


Zemljevid Dnevni vozači med občinami.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani • Fakulteta za gradbeništvo Univerze v Mariboru • Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

Finančni vir

Ministrstvo za promet

Ključne besede

dnevna mobilnost • izbira prometnega sredstva • javni potniški promet