Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom

fundamental research project
Description

Na temelju digitalnih podatkov o reliefu, kamninah in vegetaciji smo z uporabo geografskega informacijskega sistema in terenskega preverjanja izdelali naravne pokrajinske tipizacije Slovenije. Opredeljeni, analizirani in ovrednoteni so bili najpomembnejši naravni pokrajinski tipi v Sloveniji kot razmeroma homogene naravne prostorske enote. Izdelani so bili tematski zemljevidi naravne pokrajinske tipizacije Slovenije kot pripomoček pri raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri prostorskem načrtovanju, pri varovanju naravne dediščine in drugod.


Project steps

Program predloženega projekta je zasnovan v treh stopnjah.

Prvo leto:
- priprava relevantne domače in tuje literature,
- izpopolnitev metodologije in terminologije,
- priprava podatkovnega sloja reliefa Slovenije,
- priprava podatkovnega sloja kamninske sestave Slovenije,
- priprava podatkovnega sloja potencialne vegetacije Slovenije,
- določitev reliefnih, kamninskih in vegetacijskih enot,
- izdelava statistične analize povezanosti oziroma prostorskega sovpadanja reliefnih, kamninskih in vegetacijskih enot,
- ugotavljanje morebitnih prostorskih zakonitosti pri povezanosti reliefnih, kamninskih in vegetacijskih enot.

Drugo leto:
- določitev kombinacij povezanosti reliefnih, kamninskih in vegetacijskih enot,
- določitev naravnih pokrajinskih tipov na temelju kombinacij povezanosti reliefnih, kamninskih in vegetacijskih enot,
- izdvojitev pomembnih naravnih pokrajinskih tipov,
- izdelava naravne pokrajinske tipizacije Slovenije,
- terensko preverjanje naravne pokrajinske tipizacije na spornih območjih,
- objava delnih rezultatov.

Tretje leto:
- nadaljevanje terenskega preverjanja naravne pokrajinske tipizacije na spornih območjih,
- terenske preučitve prostorsko najobsežnejših ali kako drugače pomembnih naravnih pokrajinskih tipov Slovenije,
- geografska analiza in ovrednotenje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije,
- izdelava sinteze opravljenega dela in poglavitnih spoznanj,
- priprava sklepov s predlogi za nadaljnje delo,
- izdelava tematskega zemljevida naravnih pokrajinskih tipov Slovenije,
- priprava elaborata in gradiva za znanstveno monografijo.


Results

Ciglič, R. 2012: Evaluation of digital data layers for establishing natural landscape types in Slovenia. Geopolitics, history, and international relations 4-2.
Ciglič, R., Perko, D. 2012: Preverjanje pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom. GIS v Sloveniji 11. Ljubljana.
Ciglič, R., Perko, D. 2012: Slovenia in geographical typifications and regionalizations of Europe. Geographical tidbits from Slovenia. Geografski vestnik 84-1.
Ciglič, R., Perko, D. 2013: Europe's landscape hotspots. Acta geographica Slovenica 53-1.
Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinska raznolikost Slovenije kot razvojna priložnost za turizem. Nove razvojne perspektive, Regionalni razvoj 4. Ljubljana.
Ciglič, R. 2014: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om. Geografija Slovenije 28. Ljubljana.
Ciglič, R., Perko, D., 2014: Modeliranje geografskih tipizacij Slovenije z metodami nadzorovanih klasifikacij. Digitalni prostor, GIS v Sloveniji 12. Ljubljana.
Ciglič, R., Perko, D. 2015: Modelling as a method for evaluating natural landscape typology: the case of Slovenia. Landscape analysis and planning: geographical perspectives, Springer geography. Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-319-13527-4_4
Ciglič, R., Perko, D., Hrvatin, M. 2015: Landscape classification with GIS - imagination or powerful geographer's tool?. Book of abstracts EUROGEO 2014-05-19. Valletta.
Perko, D., Hrvatin, M. 2010: Mikroregije občine Idrija. Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrije. Capacities 1. Ljubljana.
Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2014: Quantitative methods and landscape classification: Slovenian examples. Advances in spatial typologies: how to move from concepts to practice? Lizbona. http://ialeworkshop2014.files.wordpress.com/2014/07/iale-europe-workshop-abstract-book1.pdf.
Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: A methodology for natural landscape typification of Slovenia/Metodologija naravne pokrajinske tipizacije Slovenije. Acta geographica Slovenica 55-2, doi: 10.3986/AGS.1938