Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Mladi v industrijskih regijah – Krepitev institucionalnih zmogljivosti za preprečevanje izseljevanja mladih iz industrijskih mest
Kratica:
YOUIND
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. april 2020–31. marec 2022
Opis

Projekt YOUIND obravnava problem izseljevanja mladih iz perifernih industrijskih mest in regij z vidika industrijske kulture.

Za območje programa SI-AT je značilno relativno veliko število industrijskih podjetij, ki so pogosto locirana v malih in srednje velikih industrijskih mestih. Ti kraji se soočajo z novimi izzivi, saj sodobni trendi (npr. industrija 4.0) zahtevajo vse bolj kvalificirano delovno silo. Te zaposlene je težko najti, saj zlasti mladi teh regij ne vidijo kot privlačne, zato odhajajo in se le redko vračajo. Tovrstna dinamika ne ogroža le prihodnjega razvoja industrije, temveč tudi širši družbeno-gospodarski razvoj celih regij v programskem območju.

Partnerji projekta YOUIND se s tem pogosto prezrtim problemom spopadajo tako, da združujejo akademsko in lokalno znanje. Obe partnerski regiji, Idrija in Steirische Eisenstrasse, imata bogato industrijsko dediščino in sedanjost, saj se obe mesti ponašata z vpisom na seznam svetovne dediščine UNESCO in globalno konkurenčnimi podjetji kot npr. Kolektor in Voestalpine. Projekt si prizadeva uporabiti to specifično industrijsko kulturo kraja kot potencial za krepitev institucionalnih zmogljivosti, s čimer naslavlja izseljevanje mladih in jih približuje njihovi regiji.

Projekt YOUIND zvišuje ozaveščenost o zastavljeni problematiki, tako da:

  • spodbuja čezmejno izmenjavo znanj med deležniki in razvija dolgoročna regionalna omrežja, ki vključujeta mlade, podjetja in institucije,
  • razvija skupne pilotne akcije na področju mladine in industrijske kulture,
  • oblikuje dolgoročna regionalna akcijska načrta in čezmejno razvojno strategijo.

Cilj projekta je spodbujati družbene inovacije in izboljšati institucionalne zmogljivosti s pilotnimi akcijami in dolgoročnim akcijskim načrtovanjem. Partnerstvo namerava rezultate projekta prenesti tudi v čezmejna politična priporočila, s čimer se bo znanje razširilo na celotno programsko območje.

 

Faze projekta

Delovni paket 1: Krepitev institucionalnih zmogljivosti na temo izseljevanja mladih
Delovni paket 1 bo omogočal in spodbujal izmenjavo znanj s področja preprečevanja izseljevanja mladih iz industrijskih mest in regij. Cilj je ozavestiti regijske akterje o problemu izseljevanja mladih in povečati institucionalne zmogljivosti za naslavljanje tega problema z izmenjavo znanj med Idrijo in Steirische Eisenstrasse ter drugih relevantnih regionalnih deležnikov. Cilji tega delovnega paketa bodo doseženi skozi dve aktivnosti:

Delovni paket 2: Pilotne akcije na temo izseljevanja mladih in industrijske kulture
Delovni paket 2 bo zagotovil skupno pripravo in implementacijo dveh pilotnih akcij (festival industrijske kulture in skupna šolska iniciativa), ki bosta skozi izmenjavo znanj znotraj industrijskih regij spodbujali družbene in institucionalne inovacije na temo izseljevanja mladih. Glavni namen je predstaviti širši javnosti (pozitivne) odnose med regijama in industrijo, doseči druge ciljne skupine, vplivati na spremembo dojemanja industrijskih regij in sprožiti proces družbenih inovacij. Pilotne akcije bodo pripomogle h krepitvi vpetosti regionalnih omrežij deležnikov in s tem povečevale regionalne zmogljivosti za ukrepanje.

Delovni paket 3: Dolgoročno regionalno akcijsko načrtovanje in čezmejne strategije
Na podlagi pridobljenega vpogleda iz prejšnjih delovnih paketov bodo projektni partnerji izpeljali sklepne projektne rezultate. Najprej bodo izdelali politično podkrepljena regionalna akcijska načrta. Ta dokumenta (po eden v vsaki regiji) bosta odsevala dosežke projekta in zasnovala prihodnje aktivnosti na tem področju. To bo narejeno v tesni navezavi na regionalni omrežji deležnikov, s čimer se bo okrepilo njune zmogljivosti in zagotovilo obstoj tudi po izteku projekta. V nadaljevanju bodo rezultati uporabljeni za dvig ozaveščenosti o izseljevanju mladih iz industrijskih mest, in sicer prek čezmejne strategije. Dokument bo posebej naslavljal oblikovalce politik iz podobnih lokalnih in regionalnih kontekstov znotraj in izven programskega območja Slovenija-Avstrija. Rezultati bodo preoblikovani v politična priporočila na temo izseljevanja mladih iz industrijskih mest in regij.
 

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Evropski sklad za regionalni razvoj, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

industrijska mesta • mala in srednje velika mesta • industrijska kultura • izseljevanje mladih • družbene inovacije • institucionalne inovacije