Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava Celostne prometne strategije Občine Tržič
Kratica:
CPS Tržič
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
4. maj 2016–30. april 2017
Opis

V projektu smo izdelali Celostno prometno strategijo Občine Tržič. Dokument je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki v središče postavlja ljudi in obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja – ter tako skuša doseči večjo kakovost bivanja v mestih in regijah za zdajšnje in prihodnje generacije. Projektna ekipa je bila sestavljena multidisciplinarno, s strokovnjaki na področjih urbanizma, prometnega načrtovanja in komuniciranja. Sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika so bili v projektu primarno zadolženi za izdelavo vizije, ciljev in ukrepov za kolesarjenje in javni potniški promet.

Faze projekta

Celostno prometno strategijo smo izdelali v petih korakih. V prvem koraku smo prepoznali relevantne deležnike, ustanovili delovno skupino in naredili načrt dela. V drugem koraku smo analizirali stanje, izzive in priložnosti na področju prometa v občini ter oblikovali štiri scenarije. Z anketo, ki smo jo razdelili med vsa gospodinjstva v občini, smo za mnenje povprašali tudi občane in skrbno preučili njihove odgovore in predloge. V tretjem koraku smo po posameznih stebrih opredelili vizijo, cilje in nabor ukrepov. V četrtem koraku smo izbrali ukrepe in izdelali akcijski načrt, v katerem smo podrobno opredelili odgovornost, stroške in rok izvedbe. Zadnji, peti korak pa je zaobjemal izdelavo celostne prometne strategije v obliki končne publikacije, njen sprejem na občinskem svetu ter izdelavo programa spremljanja in nadzora nad izvajanjem strategije. V vseh fazah smo z različnimi orodji (anketni vprašalnik, intervjuji, socialna omrežja, delavnice, javne razprave, dogodek na prostem ipd.) dosledno vključevali zainteresirano javnost.

Rezultati

Celostno prometno strategijo Občine Tržič s pomenljivim naslovom Zelena luč za trajnost sestavlja pet stebrov oziroma področij prometa: celostno prometno načrtovanje, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorizirani promet. V vsakem izmed njih smo opredelili vizijo, cilje, ciljne vrednosti in ukrepe s podrobno opredeljenimi nosilci, stroški in rokom izvedbe. Skupaj smo oblikovali 23 ciljev in 34 ukrepov, ki so podrobneje opisani v končni publikaciji. S sprejetjem strategije je bil narejen prvi korak k celostni prometni ureditvi občine. Zdaj je naloga občinske uprave, da pri načrtovanju aktivnosti in prerazporeditvi proračunskih sredstev upošteva nasvete strokovnjakov ter promet v občini uredi tako, da bo ta prijetnejša za občane in obiskovalce ter privlačnejša za gospodarstvo.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Republika Slovenija, Evropska unija, Kohezijski sklad, Občina Tržič

Ključne besede

prometna strategija • prometno načrtovanje • promet • participativno načrtovanje • trajnostna mobilnost