CROSSRISK

Opis

Interreg projekt CROSSRISK: Javna opozorila – zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje

Prebivalstvo območja Interreg Slovenija-Avstrija je izpostavljeno številnim naravnim nevarnostim, ki jih povzročita dež in sneg. Na tem področju sta obe državi že precej izkušeni, vendar so informacije o naravnih nevarnostih velikokrat različno ocenjene in sporočane. Zato je cilj projekta CROSSRISK zmanjševanje istovrstnih tveganj z vzpostavitvijo enotnih čezmejnih opozorilnih sistemov in komunikacije o tveganju na območju SI-AT.

Tak primer je bilten o snežnih plazovih za območje Zelenice. To je ena najbolj obiskanih destinacij na meji med Slovenijo in Avstrijo, kjer pa je sedanja nevarnost plazov ocenjena neodvisno (in različno) tako s strani slovenskih, kot tudi avstrijskih strokovnjakov. Opredelitev nevarnosti za proženje plazov je pomembna, saj nekatere tamkajšnje dostopne poti prečkajo plazovita območja. Kljub temu, da so zaradi naravnih razmer razlike v stopnjah nevarnosti za proženje plazov pričakovane, pa tovrstna neskladja begajo uporabnike biltenov o snežnih plazovih in otežijo osebno sprejemanje odločitev. Vse skupaj lahko pripelje do tveganega vedenja in nevarnih situacij. Podobni primeri izhajajo iz ocene tveganja za poplave in sporočanje v čezmejnem porečju Mure ter opozorila, povezana z izjemnimi padavinami.

Da bi zmanjšali tveganja, povezana s padavinami in snežno odejo, bodo slovenski in avstrijski partnerji projekta CROSSRISK oblikovali enoten čezmejni opozorilni sistem za nevarnosti, povezane s padavinami – npr. za snežne plazove in poplave. Za objavljanje točnejših opozoril bomo razvili in vpeljali tehnično in znanstveno izboljšane hidrološke in snežne modele in tehnike za opozorila o snežnih plazovih. Projekt bo vključen v obstoječe operativne službe. Nadaljnja uporaba teh izboljšav bo prinesla družbi tudi dolgoročne koristi. Čezmejna opozorila bodo večjezična, da bodo dosegla tudi lokalno prebivalstvo, lokalne in regionalne odločevalce, upravljavce s tveganji in domače ter tuje turiste – turne smučarje, krpljarje in smučarje prostega sloga. Čezmejna opozorila bodo vpeljana po celotni programski regiji.

Ker je pomembno tudi »učiti učitelje«, bodo rezultati projekta uporabljeni za izobraževanja deležnikov, npr. civilne zaščite, planinskih društev in splošne javnosti z namenom izboljšanja njihovega znanja, sposobnosti in ozaveščenosti. Projekt, ki se bo izvajal na lokalni in regionalni ravni ter ravni programskega območja SI-AT, bo prispeval k zmanjšanju tveganj za poplave in snežne plazove, kar je skladno s Sendajskim okvirom Združenih narodov in s prizadevanji prilagajanja podnebnim spremembam. Zato bo projekt CROSSRISK dopolnil makroregionalno strategijo EU-ja za operativni program Alpski prostor, poplavno direktivo in strategijo EU-ja za Podonavje.

Obiščite nas na uradni projektni strani https://crossrisk.zrc-sazu.si/ in FB-strani Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.  


Faze projekta

Projekt sestavljajo štirje vsebinski delovni sklopi iz katerih izhajajo tudi glavni neposredni učinki (DS T1–T4) oziroma projektni specifični cilji (DS C). Naše najpomembnejše rezultate oziroma dosežke v okviru projekta si lahko ogledate na povezavah spodaj in jih dodajamo sproti oziroma po njihovi realizaciji. ZRC SAZU sodeluje pri treh od štirih delovnih sklopov (DS T1,T3 in T4). Sestavni del projekta sta tudi delovna sklopa upravljanje (DS M) in komunikacija: za prvega je odgovoren vodilni partner (ZAMG), za komunikacijo pa sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

 

Delovni sklop T1 [SNEG]:

Novi izdelki za napovedovanje nevarnosti in priložnosti, povezanih s snegom na programskem območju

(Odgovorni projektni partner: ZAMG)

– Uporabniško prilagojene napovedi, povezane s snegom

– Lokalne ocene tveganja za snežne plazove

– Podpora za dolgoročno načrtovanje zaradi vpliva klimatskih sprememb

Delovni sklop T2 [POPLAVA]:

Izboljšane hidrološke napovedi za boljša poplavna opozorila na programskem območju

 (Odgovorni projektni partner: A 14)

– Izboljšane napovedi poplav

– Poplavni scenariji za izboljšavo načrtov zaščite in reševanja ob poplavah

– Izboljšano spremljanje pretokov rek

– Vpliv klimatskih sprememb na prihodnji razvoj padavin in poplav

Delovni sklop T3 [IZROČANJE]:

Nove tehnične metode za razširjanje produktov s ciljem doseganja boljše vidnosti in uporabe informacij glede tveganj in priložnosti, povezanih s snegom in poplavami na programskem območju

(Odgovorni projektni partner: ARSO)

– Izboljšane tehnične metode za dostavo in diseminacijo produktov za opozorila in napovedi

– Izboljšana dostopnost produktov za opozarjanje in napovedovanje

Delovni sklop T4 [OZAVEŠČANJE]:

Izboljšana ozaveščenost in dojemanje  tveganj in priložnosti, povezanih s poplavami in snežno odejo na programskem območju

(Odgovorni projektni partner: UM)

– Novi oblikovalski koncepti za bolj razumljive uporabniške produkte

– Izboljšano odločanje v procesu plazovnega opozarjanja in pri delu plazovnih komisij

– Boljša ozaveščenost javnosti o opozorilih

– Bolje usposobljene in informirane ciljne skupine

Delovni sklop DS C [KOMUNIKACIJA]:

(Odgovorni projektni partner: ZRC SAZU)

Izboljšano sodelovanje med institucijami

– Izboljšane napovedi in opozorila

– Izboljšana ozaveščenost in razumevanje

 

Pri aktivnostih v okviru delovnega sklopa komunikacija, ki ga tudi vodimo in pri katerem sodelujejo vsi projektni partnerji, se bomo osredotočili predvsem na načine in metode nacionalnega, prekmejnega in mednarodnega komuniciranja ter na diseminacijo splošnih napovedi in opozoril pristojnih služb ter izdelkov v okviru projekta, namnejenim končnim uporabnikom. Glavni namen je krepitev sodelovanja in vzajemnega razumevanja med projektnimi partnerji in pomembnimi uporabniki iz ciljnih skupin za izboljšanje njihovega znanja upoštevajoč napovedi in opozorila, dvig ozaveščenosti in pripravljenosti v primeru kritičnih situacij kot tudi priložnosti za druga obvestila, ki izhajajo iz snežnih in dežnih padavin. S tem bomo povečali možnosti za ustrezne odločitve in boljše upravljanje s tveganji. Ciljni uporabniki bodo seznanjeni s prednostmi in možnostmi uporabe v projektu razvitih novosti vse od začetka do konca projekta in tudi po njegovem izteku.


Rezultati

Dosežke in rezultate po posameznih delovnih sklopih bomo objavili sproti oziroma ob njihovi realizaciji.


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
snežni plazovi
opozorilni sistemi
obvladovanje tveganj
naravne nevarnosti
naravne nesreče in preventiva
izobraževanje o naravnih nevarnostih
lavinski ali plazovni bilten
varstvo pred snežnimi plazovi
varstvo pred poplavami
hidrološka napoved
padavine
poplave
snežna odeja
komuniciranje o naravnih nevarnostih