Skip to main content

SHARED GREEN DEAL - Družbene in humanistične vede za doseganje odgovornega, pravičnega in želenega Zelenega dogovora

Opis

SHARED GREEN DEAL je projekt, ki povezuje 22 vidnih evropskih organizacij, vključno z osmimi univerzami, tremi raziskovalnimi ustanovami, osmimi mrežnimi organizacijami in tremi malimi ter srednje velikimi podjetji. Partnerji vsebinsko pokrivajo ključne elemente Evropskega zelenega dogovora, kot so civilna družba, demokracija, spol, energija, okolje, krožno gospodarstvo in inovacije. SHARED GREEN DEAL obravnava evropske izzive s ciljem medsebojne izmenjave aktivnosti, razumevanja, dokazov, vpogledov, odgovornosti in koristi med zainteresiranimi stranmi, vključno z oblikovalci politik in civilno družbo. Vprašanja vključevanja in raznolikosti so v središču projekta. Posebna pozornost bo namenjena prikrajšanim in ranljivim družbenim skupinam, saj so vprašanja vključevanja in raznolikosti v središču projekta.

SHARED GREEN DEAL financira program Evropske unije Obzorje 2020. Projekt bo temeljil na pridobljenih spoznanjih 24 družbenih eksperimentov s šestih prioritetnih področij Zelenega dogovora. Družbeni eksperimenti se bodo izvajali v različnih državah članicah in bodo pokrivali raznolika družbena in humanistična znanstvena področja. Vključevali bodo številne deležnike ter strokovno podporo, še posebej na področju študij spola kot ključni člen projekta. 
 


Faze projekta

Šest področij projekta SHARED GREEN DEAL: 

  • čista energija
  • krožno gospodarstvo
  • učinkovita prenova
  • trajnostna mobilnost
  • trajnostna prehrana
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti

*Aktivnosti na vseh naštetih področjih bodo prispevale k podnebnim ukrepom in cilju ničelne stopnje onesnaževanja v okviru Evropskega zelenega dogovora. 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU bo vodil družbene eksperimente s področja  biotske raznovrstnosti. Splošni poudarek teh dejavnosti je iskanje rešitev, kako ohraniti in morda tudi obnoviti biotsko raznovrstnost v tradicionalnih kulturnih pokrajinah, zavarovanih območjih in urbanih območjih.
 


Rezultati

Projekt SHARED GREEN DEAL naj bi prinesel spremembe v družbenih praksah posameznika, skupnosti ter javnih in zasebnih organizacij. Z razvojem novih strategij bo projekt obravnaval vedenjske spremembe in dolgoročno zavezanost, zaupanje in družbeno sprejemljivost za vse skupine deležnikov v podporo odgovornemu, pravičnemu in želenemu Zelenemu dogovoru.

Projektu lahko sledite na Twitterju in LinkedInu. Lahko se prijavite tudi na glasilo.

Logotip projekta:

logo