Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj

Uredili: Andrej Horvat, Marko Hren, Luka Juvančič, Janez Nared, Drago Perko, Ivo Piry, Marjan Ravbar, Borut Rončević
Leto: 2007


Knjiga obravnava Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, njene razvojne izzive in njen vpliv na skladen regionalni razvoj, pa tudi nekatere klasične teme regionalne politike in regionalnega razvoja. Prva poglavja osvetljujejo celotno Resolucijo, sledijo pa poglavja, ki iz različnih zornih kotov obravnavajo njene posamezne projekte. Drugi del knjige je namenjen različnim vidikom skladnega regionalnega razvoja, predvsem vlogi znanja v regionalnem razvoju in pomenu naravnih dejavnikov pri regionalnem planiranju.

Slovenija se v želji po zmanjševanju razvojnega razkoraka do najrazvitejših evropskih držav sooča s številnimi razvojnimi izzivi. Na eni strani skuša prek spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti poskrbeti za večjo gospodarsko rast, na drugi stani pa prek različnih ukrepov zagotoviti enakomernejši razvoj celotnega državnega ozemlja. Če so bili v preteklosti glavni napori usmerjeni v učinkovito vključitev v Evropsko unijo in evro območje, je sedaj v ospredju iskanje notranjih rezerv, ki bi pripomogle k uveljavitvi in učvrstitvi Slovenije v krogu najrazvitejših držav. To terja pomemben zasuk v mišljenju, saj doseganje razvojnih ciljev ni več v domeni drugih ali odvisnosti od drugih, temveč plod naših odločitev, znanja in iznajdljivosti. Slednjega se moramo dobro zavedati, še zlasti na začetku novega programskega obdobja in pri pripravi novih strateških razvojnih dokumentov. Zato smo se v knjigi osredotočili na enega od tovrstnih dokumentov, Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, njenim razvojnim izzivom in njenemu vplivu na skladen regionalni razvoj, del vprašanj pa je namenjen tudi klasičnim temam regionalne politike in regionalnega razvoja. Najprej obravnavamo Resolucijo, začenši s poglavji, ki se nanašajo na celotno Resolucijo, sledijo pa prispevki, ki obravnavajo njene posamezne dele, to je predvidene projekte, in jih osvetljujejo iz različnih zornih kotov. Čeprav so avtorji prispevkov Resoluciji v večini naklonjeni, ne moremo mimo nekaterih vprašanj, ki jih je odprla dosedanja razprava. Ugotovimo lahko, da predstavlja Resolucija udejanjanje več desetletij vodilne smernice razvoja Slovenije, policentrični razvoj, saj se osredotoča predvsem na razvoj izbranih središč, iz katerih naj bi ugodni učinki segali tudi v zaledje. S tem sledi ugotovitvam stroke, da je razpršena pomoč le redko učinkovita, na drugi strani pa posamezna razvojna središča z živahnejšo razvojno dinamiko ob krepitvi njihovih razvojnih potencialov lažje konkurirajo na svetovnih trgih. Vendar pa Resolucija zanemari nekaj ključnih vidikov, kot so vprašanje udeležbe javnosti pri načrtovanju, vprašanje energetske učinkovitosti, trajnostnega razvoja … Preostali prispevki, ki se nanašajo na skladni regionalni razvoj, obravnavajo predvsem dve tematski področji, in sicer vlogo znanja v regionalnem razvoju ter pomen naravnih dejavnikov pri regionalnemu planiranju. Slednje se nam zdi še posebej pomembno, saj je ta vidik v razvojnem planiranju pogosto zapostavljen.Kazalo vsebine

Predgovor

Janez Nared: Uvodnik

Robert Špendl, Igor Gabrenja: Zunanji učinki (eksternalije) nacionalnih razvojnih projektov

in možnosti za pokrivanje eksternih stroškov

Milena Škrl-Marega: Načrtovanje z ljudmi ne za ljudi!

Dušan Plut: Sonaravna ocena nacionalnih razvojnih projektov Slovenije (2007–2023)

Marjan Ravbar, Nika Razpotnik: Geografska analiza investicij – pasti in izzivi na poti

uresničitve nacionalnih razvojnih projektov v Sloveniji

David Bole: Analiza mest in urbanega omrežja z vidika regionalnega razvoja v Sloveniji

Janez Nared: Model razporeditve pričakovanih delovnih mest kot instrument za načrtovanje

in vrednotenje projektov: primer Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje

2007–2023

Dušan Vodeb, Davorin Rogina: Izgradnja gospodarskega središča NOORDUNG na Koroškem

Armand Faganel: Otok kot priložnost za trajnostni razvoj slovenske obalne regije

Aleš Smrekar, Mimi Urbanc, Drago Kladnik, Mateja Breg, Bojan Erhartič, Janez Nared, Franci

Petek: Kras kot razvojni potencial: v iskanju ravnovesja med varovanjem in razvojem

Franci Petek, Drago Kladnik, Bojan Erhartič, Janez Nared, Aleš Smrekar, Mimi Urbanc,

Mateja Breg: Nordijski center Planica v luči potreb in možnosti za njegovo uresničitev

Matej Gabrovec, Marjan Lep: Trajnostna mobilnost in regionalni razvoj

Ljubo Žerak: Veliki železniški projekti, priložnost za nadaljnji razvoj Slovenije

Marko Kristl, Jure Miljevič: Razvoj scenarijev pri določanju poteka velikih infrastrukturnih

projektov v prostoru

Kristina Gorišek: Vladni projekt »Trajnostna energija in ekonomija vodika« z vidika

trajnostnega razvoja v slovenskih regijah

Marjeta Zupan, Simon Kerma: Gradnja novih hidroelektrarn kot dejavnik regionalnega

razvoja – primer Posavja

Igor Strmšnik: Upravljanje z razvojem po oblikovanju pokrajin

Alma Zavodnik Lamovšek: Regionalni razvoj v razmerah razvitih informacijskih družb

Milena Bevc, Sonja Uršič: Migracije kot dejavnik razvoja slovenskih regij

Milena Bevc, Sonja Uršič: Kapital znanja v Sloveniji po regijah – sintezna ocena stanja in

trendov

Petra Grah, Vito Bobek: Vloga ključnih projektov v razvojni strategiji mesta

Mimi Urbanc, Jerneja Fridl: Ozaveščanje o prostoru kot pomemben dejavnik izobraževanja

za trajnostni razvoj; primer projekta R. A.V. E. Space

Elizabeta Zirnstein, Darijan Krpan: Ustrezen kadrovski potencial – pot v inovativno regijo

Romina Rodela, Mateja Šmid: Učeče regije: vpliv socialnega kapitala na ustanovitev

Krajinskega parka Goričko

Katja Klančišar: Vrednotenje regionalnih razvojnih politik: primer vrednotenja okoljske

politike Zasavja

Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn: Regionalni razvoj in naravne nesreče – preventiva ali

odpravljanje posledic?

Drago Perko: Relief, regionalni razvoj in regionalne razlike v Sloveniji

Tomaž Prus, Franc Lobnik: Pomen vrednotenja tal za skladen regionalni razvoj

Anka Lisec, Franc Lobnik: Trg in tržna vrednost kmetijskih zemljišč v Sloveniji

Ana Vovk Korže, Danijel Vrhovšek: Ekoremediacije kot trajnostne metode za varovanje

okolja

Dejan Jelovac, Dobran Juričan: Kodeks podjetniške kulture za skladen regionalni razvoj

Staša Mesec: Sodelovanje Slovenije v programih Evropskega teritorialnega sodelovanja

INTERREG IVC


Ključne besede
razvojni projekti
regionalna geografija
regionalna politika
regionalni razvoj
Slovenija
trajnostni razvoj
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR