Skip to main content

Mikrotoponimi v Porabju

Opis

Med zemljepisna imena, ki poimenujejo zemljepisne pojave na površju Zemlje, spadajo tudi hišna in ledinska imena. Tako hišna kot ledinska imena so zaradi nastanka in izvora poleg imenoslovnih in narečjeslovnih pomembna tudi za zgodovinske, geografske in sorodne znanstvene raziskave. Kot taka pa so tudi element nesnovne kulturne dediščine.

Hišna in ledinska imena zaradi družbenih sprememb in modernizacije počasi izginjajo iz rabe in ker niso sistematično zbrana, je njihov obstoj ogrožen. Posebej ranljiva so ta imena v zamejstvu, kjer je raba slovenskega jezika že sama po sebi omejena, in so hkrati tovrstna imena zrcalo avtohtonosti naselitve Slovencev na teh območjih. Pred leti so bila hišna in ledinska imena sistematično zbrana in analizirana na avstrijskem Koroškem, kjer so jih uspeli umestiti tudi na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. Vpis na ta seznam dokazuje, da je ohranjanje in skrb za ta tip zemljepisnih imen zelo pomembno. Brez posebnih prizadevanj slovenskih kulturnih in posvetnih društev, posluha matične domovine ter zavzetosti avstrijskih imenoslovcev takšnega statusa ta imena verjetno ne bi dosegla. Razmere na območju, poseljenem s Slovenci na Madžarskem, so nekoliko drugačne. Slovenska manjšina na Madžarskem je med našimi manjšinami številčno najmanjša, pa tudi pravno varstvo, povezano z rabo jezika in zemljepisnimi imeni, je bistveno slabše. Zato je identifikacija hišnih in ledinskih imen toliko bolj pomembna.

V okviru projekta bomo pregledali dostopne arhivske vire, ki vsebujejo tovrstna imena v Porabju, ter pripravili delovno gradivo za terensko raziskovanje. Na terenu bomo s sodelovanjem domačinov, živih govorcev narečja, preverili zbrana imena, zapisali njihovo narečno podobo ter zbrali ostale pripadajoče atribute. Pripravili bomo tematske zemljevide s hišnim in ledinskimi imeni, publikacije za splošno in strokovno javnost ter zbrana imena umestili na enega od spletnih tematskih atlasov.


Faze projekta

Faza Opis Stanje
1 Identifikacija hišnih in ledinskih imen iz obstoječih arhivskih in drugih virov V teku
2 Priprava gradiv za terensko delo. februar‒junij 2022
3 Terensko delo. julij-oktober 2022
4 Analiza terenskega gradiva in priprava gradiva za standardizacijo. november 2022‒marec 2023
5 Diseminacija rezultatov. april‒avgust 2023