Določanje naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni

Osnovni Podatki

Opis

Projekt je potekal v sodelovanju s podjetjem Realis informacijske tehnologije d.o.o., ki deluje na področju prostorskih informacijskih sistemov občin (PISO). V njihov sistem PISO je vključenih prek 130 občin v Sloveniji, ki sistem uporabljajo pri prostorskem načrtovanju. Glavni proizvod projekta so bili zemljevidi naravnih pokrajinskih tipov za izbrane občine v Sloveniji. Isti pokrajinski tip ne glede na lego namreč omogoča enako ali vsaj podobno prostorsko planiranje, kmetijsko rabo, varstvo pred naravnimi nesrečami, podobne posege v prostor itd. Izbrali smo eno ali več sosednjih občin iz vsake izmed štirih slovenskih naravnogeografskih območij (alpski, panonski, dinarski, sredozemski svet) ter zanje pripravili podatkovne sloje, kjer bodo prikazani naravni tipi pokrajin z geografskim opisom. Naravni pokrajinski tipi so bili izdelani z objektivnimi kvantitativnimi metodami.Tip
Projekt

Ključne besede
kvantitativna analiza
geografski informacijski sistem